با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی حلقه گم شده مفاهیم توسعه برای دست یافتن به شاخص‌های کیفیت در زمینه جوامع سالم و پایدار است. هدف اصلی پژوهش سنجش وضعیت شاخص-های سرمایه اجتماعی از دیدگاه شهروندان در منطقه چهار شهر اردبیل می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع‌ توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری ساکنان منطقه چهار شهر اردبیل می‌باشد‌؛ که با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند‌، ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و میزان پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0 بدست آمده نشان‌دهنده‌ی پایایی خوب پرسشنامه می‌باشد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌فزار ‌SPSS‌ (‌آزمون‌های: T تک نمونه‌ای، فریدمن و کروسکال والیس) استفاده شده است. نوآوری‌ پژوهش حاضر استفاده از سه آزمون آماری، مشخص شدن وضعیت سرمایه اجتماعی؛ در کل منطقه چهار و به تفکیک شاخص‌ها در محلات منطقه چهار می‌باشد. نتایج مقایسه میانگین شاخص‌های سرمایه اجتماعی از نظر شهروندان در منطقه چهار نشان می‌دهد وضعیت ‌شاخص‌های سرمایه اجتماعی تا حدودی مطلوب و مقداری بالاتر از حد متوسط می‌باشد و اینکه رتبه‌‌بندی شاخص‌ها از نظر شهروندان با معناست و شهروندان رتبه‌بندی متفاوتی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی دارند. همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نشان می‌دهد‌؛ محلات در تمام شاخص‌های سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری در سطح آلفای 05/0 درصد با هم دارند. ‌در کل نتایج نشان می‌دهد، که بین محلات در برخورداری از شاخص‌های سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of social capital indicators from the point of view of the citizens of the four cities of Ardabil Ardabil city

نویسندگان [English]

  • Mansour Rahmati 1
  • Chnour Mohammadi 2

1 Department of Geography and Urban and Rural Planning, University Of Mohaghegh Ardabili,, Ardabil

2 Department of Geography and Urban Planning, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil

چکیده [English]

The main purpose of this study is to analyze the status of social capital indicators from the perspective of citizens in the fourth district of Ardabil. The present research is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. The statistical population is residents over 15 years old in the four cities of Ardabil; Using Cochran's formula, 385 people were selected as a statistical sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that includes four indicators; Social trust, social participation, social cohesion and social network and the degree of reliability obtained using Cronbach's alpha of 0.82 indicates the good reliability of the questionnaire. SPSS software (one-sample t-test, Friedman and Kruskal-Wallis tests) was used to analyze the data. Innovation of the present study is the use of three statistical tests to determine the status of social capital; In the whole region, it is four and according to the indicators in the neighborhoods of region four. The results of comparing the average of social capital indicators from the citizens 'point of view in region four show that the status of social capital indicators is somewhat favorable and somewhat higher than the average, and that the ranking of indicators from the citizens' point of view is It means that citizens have different rankings of social capital indicators. The results of the Kruskal-Wallis test also show; Neighborhoods in all indicators of social capital have a significant difference at the alpha level of 0.05 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • social capital
  • region four
  • Ardabil
  • city