با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی راه‌های افزایش کیفیت محیطی فضاهای همگانی دوستدار کودک و افزایش دسترسی پیاده به آن در شهر صحنه_ کرمانشاه است که در پژوهش‌های اخیر کمتر به آن توجه شده . بنابراین این پژوهش سعی دارد تا فضاهای همگانی با کیفیت را در چارچوب مفاهیم و ابعاد معرفی نماید. پژوهش حاضر توصیفی –تحلیلی است و نوع پژوهش از نوع کاربردی است و برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد که 380 پرسش نامه بین والدین در شهر صحنه_کرمانشاه با جامعه آماری 35508 توزیع شد و از60 کودک زیر 12 سال خواسته شد در مورد فضاهای همگانی مورد علاقه خود نقاشی ترسیم کنند که تحلیل نقاشی از طریق تحلیل محتوا انجام شد و برای تحلیل پرسش‌نامه از تحلیل رگرسیونی استفاده شد که نتیجه نشان داد که انتخاب نوع حمل‌ونقل و نظارت اجتماعی به ترتیب بالاترین امتیاز و بحث آرامش و زیبایی کمترین امتیاز را کسب کرده است. همچنین در نقاشی کودکان کیفیت محیطی ، تعامل فعال و غیرفعال دارای بیشترین توجه در حالی که دسترسی به فضاهای همگانی و مسیر پیاده مورد توجه کمتری قرار گرفته است . بنابراین می-توان با توجه به نظر والدین و دیدگاه کودکان کیفیت محیطی فضاهای همگانی دوستدار کودک را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the environmental quality of child-friendly public spaces and pedestrian access to it;Sample studies of Kermanshah sahneh city

نویسندگان [English]

  • shifteh farokhi 1
  • samaneh jalilisadrabad 2
  • s. majid mofidi shemirani 3

1 Department of Urban Planning, Architecture and Urban Development, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 ,Department of Urban Planning, Architecture and Urban Development, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Department of Urban Design, University of Science and Technology, Tehran. Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the ways to increase the environmental quality of child-friendly public spaces and to increase their accessibility on foot in the city of Sahne-Kermanshah, which has received less attention in recent researches. Therefore, this research tries to introduce quality public spaces in the framework of concepts and dimensions. The current research is descriptive-analytical and the type of research is applied, and Cochran's method was used to determine the sample size, and 380 questionnaires were distributed among parents in the city of Sahne-Kermanshah with a statistical population of 35508, and 60 children under the age of 12 were asked about public spaces. to draw a painting of their favorite, the analysis of the painting was done through content analysis and regression analysis was used to analyze the questionnaire, which showed that the choice of the type of transportation and social supervision had the highest score, and the discussion of peace and beauty had the lowest score. has earned Also, in children's drawings, environmental quality, active and passive interaction has the most attention, while access to public spaces and footpaths have received less attention. Therefore, it is possible to improve the environmental quality of child-friendly public spaces by paying attention to the opinions of parents and children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Environmental Quality"
  • "public spaces"
  • "child friendly"
  • " pedestrian access"
  • " Kermanshah sahneh"