با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697- 19394، تهران، ایران

چکیده

امروزه پلتفورم‌های رزرو بخش اقامتی اهمیت زیادی در مناطق شهری پیدا کرده‌اند. این سایت‌های رزرو چند وجهی تحولی را در صنعت اقامتی رقم زده‌اند. در سطح خرد، این پلتفورم‌های مجموعه‌ای از اتاق‌های خصوصی، آپارتمان‌ها و خانه‌ها است که هرکدام متعلق به یک مالک شخصی است و در مکان‌های مختلف واقع شده و به طور مستقل اداره می‌شود. هدف این پژوهش بررسی اثر اصالت برند، اصالت میان فردی و اصالت وجودی تجربه گردشگران شهری بر طنین برند اقامتی سایت‌های رزو اینترنتی در مناطق بوم گردی شهرهای استان گیلان است که این تأثیر اصالت برند با توجه به نقش میانجی عشق برند، سرزندگی و احساس به یادماندن تجربه مورد سنجش قرار گرفته است. روش نمونه‌گیری این پژوهش در دسترس و تعداد آن 384 نفر بود. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Amos انجام ‌شده است. برآورد تحلیل مسیر این پژوهش نشان داد که اصالت برند پلتفورم‌های رزور اینترنتی با ضریب مسیر993/0بر عشق برند اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین ضریب مسیر فرضیه اثر اصالت وجودی بر سرزندگی566/0و ضریب مسیر فرضیه اصالت میان فردی بر سرزندگی488/0است. یافته‌ها پژوهش نشان داد که بیاد ماندنی بودن تجربه گردشگر بر برجستگی برند با ضریب مسیر 985/0 اثر است؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌های تحقیق، به مدیران این نوع پلتفورم‌های اقامتی توصیه می‌شود، تصویر سایت اقامت مسافران را ارتقا بخشند؛ ابتکارات مختلف برای مسافران ابتکار را در نظر بگیرند؛

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the existential authenticity of the experience of cultural tourists on the reflection of the brand name of ecotourism web portals in the cities of Gilan province.

نویسنده [English]

  • Yazdan Shirmohammadi

Associate Professor, Department of Business Associate Professor Management, Payam Noor University, PO Box 19394-9797, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, accommodation-booking platforms have become very important in urban areas. These multifaceted booking sites have revolutionized the accommodation industry. At the micro level, these platforms are collections of private rooms, apartments and houses, each owned by an individual owner, located in different locations and operated independently. The purpose of this research is to investigate the effect of brand authenticity, interpersonal authenticity and existential authenticity of the experience of urban tourists on the resonance of the accommodation brand of Rezo Internet sites in the ecotourism areas of the cities of Gilan province. Experience is measured. The sampling method of this research was available and its number was 384 people. The measurement tool in this research was a researcher-made questionnaire. Statistical analysis was done using structural equation method and using SPSS and Amos software. The estimation of the path analysis of this research showed that the brand authenticity of Razor Internet platforms has a positive and significant effect on brand love with a path coefficient of 0.993. In addition, the path coefficient of the hypothesis of the effect of existential authenticity on vitality is 0.566 and the path coefficient of the hypothesis of interpersonal authenticity on vitality is 0.488. ; Therefore, according to the results obtained from the test of the research hypotheses, it is recommended to the managers of this type of accommodation platforms to improve the image of the accommodation site for travelers;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand authenticity
  • tourism experience
  • brand resonance
  • booking platforms
  • accommodation sector. Gilan