با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه پیام نو ر مرکز مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

زابل برخلاف برخی از شهرهای ایران که اخیراً با پدیده گرد و خاک و مشکلات زیست محیطی روبرو شده‌اند، سالهاست با این معضل مواجه است. با وجود آن که در باره سایر شهرها تحقیقات مفصلی به انجام رسیده، در ارتباط با زابل مطالعه‌ای صورت نگرفته است. به طوری که به نظر می‌رسد وضعیت این شهرها، بحرانی‌تر از زابل است. مطالعه حاضر با روش توصیفی و تحلیلی برای آزمون همین فرض به انجام رسید. داده‌های این بررسی از اسناد کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی و نظرخواهی از نمونه‌‌ای به حجم 383 نفر از ساکنین(تعیین حجم با استفاده از فرمول کوکران و شیوه انتخاب، انتخاب تصادفی ساده)، برای تعیین سطح زیست‌پذیری و 30 نفر از کارشناسان(گزینش به شیوه در دسترس) به منظور تعیین وزن شاخص‌ها و شهرهای مشابه، به دست آمده و با آماره‌های توصیفی و استنباطی و بهره‌گیری از نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل گردید. در این بررسی از روش آنتروپی شانون به منظور وزندهی شاخصها و برای رتبه‌بندی از تکنیک کوپراس استفاده شد. یافته‌های حاصل، با نتایج بررسی‌های مربوط به شهرهای نمونه(اهواز و ارومیه) که شرایطی همانند یا نسبتا همانند با زابل داشتند، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که شاخص‌های زیست‌پذیری در این شهر در حد 245762/0 بوده و اختلاف بین نواحی ششگانه آن نیز قابل ملاحظه است. علاوه بر آن، این شهر نسبت به شهرهای نمونه، وضعیت بحرانی‌تری داشته، اما به همان نسبت طرف توجه محققان و پژوهشگران قرار نگرفته و به همین دلیل، آمار و اطلاعات موثقی در ارتباط با آن در دسترس نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the viability of cities located in environmentally sensitive areas (Case study: Zabol city)

نویسندگان [English]

  • Rostam Saberifar 1
  • seyed mehdi moosa kazemi 2
  • fatemeh karimian pour 3

1 PNU

2 pnu

3 دانشجو

چکیده [English]

Unlike some cities in Iran that have recently faced the phenomenon of dust and environmental problems, Zabul has been facing this problem for years. Although research has been done on other cities, But no studies have been done on Zabul. Descriptive and inferential statistics were analyzed using SPSS software. In this study, Shannon entropy method was used to measure indices and Coopers technique was used for ranking. The results were compared with the results of studies related to sample cities (Ahvaz and Urmia) that had similar or relatively similar conditions to Zabol. The results showed that the livability index in this city is 0.245762 and the difference between its six regions is significant. In addition, this city is in a more critical situation than the sample cities, but it has not received as much attention from researchers, and therefore there are no reliable statistics and information about it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust Phenomenon
  • Coopers Technique
  • Zabol
  • livability
  • Sensitive Areas