با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند فرمانداری شهرستان باوی

2 استادیار دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر تبیین جایگاه آینده پژوهی به عنوان پارادایمی نوین در برنامه ریزی ، درسیر تحولات مدلسازی اکوسیستم های شهری بمنظور رسیدن به پایداری اکولوژیکی است.این مطالعه بنیادی تلاش می کند با استفاده از روش تحلیل محتوا وروش های تاریخی وبر اساس داده ها واطلاعات بدست آمده از مطالعه منابع کتابخانه ای، سیر تحولات کاربرد مدل ومدلسازی در مدیریت و برنامه ریزی اکوسیستم های شهری را از گذشته تا حال بررسی کرده است. همچنین چگونگی ورود رویکرد آینده پژوهی به نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای را به عنوان بزرگترین سیستم های اکولوژیکی به بحث می‌گذارد. ضرورت اصلی توجه به علم اکولوژی، مطالعه فرآیندهای توسعه است که در طول زمان از طریق برنامه ریزی و مدیریت ،در خصوص ارتباط متقابل بین سیستم های فیزیکی ،مادی و حیاتی در بطن اکوسیستم ها اتفاق می افتد. نوآوری این تحقیق شامل تلاش برای پیوند مباحث سه گانه آینده پژوهی ، مدلسازی وسیستم های اکولوژیکی شهری به منظور تدوین راهکارهای تحقق رویکرد آینده پژوهی در مدیریت وبرنامه ریزی اکوسیستم های شهری ومنطقه ای امروز است. نتایج تحقیق نشان داد که‌ با بررسی تاریخی سیر تحولات مدلسازی اکوسیستم‌های شهری می‌توان دو دوره کلاسیک و مدرن (معاصر) را تحت سه گفتمان یا فرهنگ از شهرها تشخیص داد. در دوره معاصر از مدل‌سازی یا گفتمان سوم، پیچیدگی، عدم قطعیت، خودسامانی و نامعلومی تغییرات سبب توجه بیشتر به آینده در مدل‌سازی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Future studies in the course of changes of urban ecological systems modeling (Concepts , Approachs , Trends)

نویسندگان [English]

  • Khalaf Anafje 1
  • Abdolnabi Sharifi 2

1 Employee of Bavi County Governorate

2 Assistant Professor of Payame Noor University of Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is explain the future studies as a new paradigm in planning in the course of change of urban systems modeling in order to achive ecological sustainability.this fundamental study attempt using the content analysis method and historical methods and data from the study of the library resources , investigation the evolution of the application of model and modeling planning and managing urban ecosystems from the past to now , as well as how to inter future studies approach to regional and urban planning system as a largest ecological systems to discuss. The main necessity for attention to ecology is the study of development processes that occur over time through planning and management processes regarding the interaction betwin physical ,material and vital systems in the interior of ecosystems. innovation of this research involves trying to link triple discussions ,future study ,modeling and urban ecological systems in order to formulate the solution to realize future studies approach to management and planning of urban and regional ecosystems today. The results of the research showed that by examining the historical evolution of urban systems modeling, two classical and modern (contemporary) periods can be distinguished under three discourses or cultures of cities.In the contemporary period of modeling or the third discourse, complexity, uncertainty, self-organization and uncertainty of changes caused more attention to the future in modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Urban ecological Systems
  • Futures studies
  • urban planning and management
  • Classic and Contemporary Approach