با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی ، اشکذر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد یار گروه مدیریت ، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت حیدریه ، ایران

4 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران

چکیده

در این عصر فناوری دیجیتال و هوشمند، انتظارات مردم از خدمات فنی در حال افزایش است. توسعه انسان-رایانه و فناوری نانو، توسعه و رواج فناوری واقعیت مجازی را ممکن ساخته است که به حوزه گردشگری نیز گسترش یافته است.از اینرو هدف این پژوهش بررسی تاثیر گیمیفیکیشن بر رضایت گردشگر با نقش میانجی خستگی گردشگری می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه گردشگران شهر دامغان در عید نوروز 1402 سفر کرده بودند انتخاب شدند .حداقل حجم نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شده است. پایایی با استفاده از ضریب امگا مکدونالد مورد بررسی قرار گرفت و روایی صوری و محتوا(ضریب لاوشه) با نظر استاد راهنما وخبرگان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین تجزیه‌وتحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و 4pls صورت‌گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که گیمیفیکشن بر خستگی گردشگری و خستگی گردشگر یر رضایت گردشگر تاثیر معنادار و معکوسی دارد و گیمیفیکشن بر رضایت گردشگر تاثیر مثبت و معنی داری دارد و همچنین خستگی عاطفی بر تاثیر بین گیمیفیکشن بر رضایت گردشگر نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of gamification on tourist satisfaction with the mediating role of tourism fatigue with an emphasis on power Ecology (research case: Mehmandoost village of Damghan city)

نویسندگان [English]

  • Meysam Agheli 1
  • Maryam Aliei, 2
  • Seyed Mohammad Tafreshi 3
  • elie moghimikhorasani 4

1 Department of Management, Ashkezar Branch, Islamic Azad University, Ashkezar, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management,, Torbat-e-Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbet Heydarieh, Iran

4 Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this age of digital and smart technology, people's expectations of technical services are increasing. The development of human-computer and nanotechnology has made possible the development and spread of virtual reality technology, which has also been extended to the field of tourism. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of gamification on tourist satisfaction with the mediating role of tourism fatigue. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method. The statistical population of the research included all the tourists of Damghan city who had traveled during Nowruz 1402. The minimum sample size was estimated to be 384 people according to Cochran's formula and analyzed. In this research, a questionnaire was used to collect information. Reliability was investigated using Omega Macdonald's coefficient, and face and content validity (Lauche's coefficient) was examined and confirmed with the opinion of the supervisor and experts. Also, the obtained data were analyzed using SPSS and 4pls statistical software. The results showed that gamification has a significant and inverse effect on tourism fatigue and tourist fatigue on tourist satisfaction, and gamification has a positive and significant effect on tourist satisfaction, and emotional exhaustion has a mediating role on the effect of gamification on tourist satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamification
  • tourist satisfaction
  • tourism fatigue
  • tourists
  • Damghan city
  • tourism industry