با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بخش کشاورزی در زندگی گروه کثیری از مردم تاثیرگذار است و توسعه یا عدم توسعه یافتگی آن نقش مهمی در زندگی کشاورزان می گذارد. لذا متخصصان و محققان تمایل به تحقیق بر روی کشاورزی و اثرات آن دارند. مقاله حاضر با هدف بررسی مشکلات پیش روی بخش کشاورزی به بررسی وضعیت و چالش های پیش روی زارعان در سهرین می پردازد. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده که از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کند. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده است. همچنین از ابزار مصاحبه در کنار مشاهده برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که کشاورزی در روستای فوق الذکر با مشکلاتی همچون عدم استفاده از بذور اصلاح شده، عدم استفاده از کودهای تلفیقی و همچنین بی توجهی به توصیه های مروجین در کنار ضعف دانش علمی مروجان روبرو است. با این همه بی سوادی و کم سوادی زارعان و عدم رغبت به پذیرش الگوهای جدید زراعی مزید بر علت شده تا تحول در کشاورزی با مشکل روبرو باشد. همچنین نتایج تحقیق از عدم توجه محققان به شرایط مکانی برای برگزاری کلاس های آموزشی دارد. در نهایت یافته های ناشی از ضریب همبستگی فی و کرامر نشان می دهند که کشاورزان بزرگ مقیاس تمایل بیشتری به پذیرش توصیه های مروجان و اداره جهاد کشاورزی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Condition and Challenges of Agricultural Section in Sohrein of Zanjan Province (Zanjan Province)

نویسنده [English]

  • َAeizh Azmi

Razi University

چکیده [English]

Agricultural section has effect on many people and development or undevelopment of agriculture have important role in agricultural life.Therefore most Scientifics and investigators like study on agriculture and its effects on farmers. This paper aim is study of challenges against agricultural section and study of farmers’ problems in Sohrein village. This paper is descriptive-analysis and is used questionnaire for collected data. Sampling method was random systematic sampling. In this paper was used interview and observation method for collecting data too. Results say that agriculture in Sohrein village have some problems for example un adjustment seeds, un integrated fertilizer and little focus to extentioners. But ill iterating and little literate and non innovation cause that transformation was weak in agriculture. This paper says that unfortunately agricultural teaching do not attention to local condition in these educations. Finally, phi and cramer’s correlations show that large scale farmers have high relish to extentioners and officers of agricultural bureau.

کلیدواژه‌ها [English]

  • farmers ‘inclination
  • Zanjan County
  • extension ‘workers
  • large scale farmers
  • Sohrein