با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

وجود خدمات و امکانات گردشگری ی از پیش نیازهای مهم در برنامه‌ریزی گردشگری و توسعه این بخش به حساب می‌آید. پژوهش حاضر با هدف سطح بندی و تعیین میزان توسعه یافتگی امکانات گردشگری موجود و خدمات بین راهی در مراکز شهرستان‌های استان فارس صورت گرفته است. روش بررسی این پژوهش توصیفی تحلیلی است. برای تعیین شاخص‌ها و اهمیت وزنی از مدل دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل تاپسیس استفاده شده است در ادامه ماتریس‌های IFEو EFE جهت برنامه ریزی راهبردی تدوین شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از کتاب‌ها، منابع آماری و پیمایش میدانی بهره گرفته شده است. به استناد یافته‌های تحقیق، ضریب پراکندگی به دست آمده حکایت از تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره‌مندی از زیر ساخت‌های گردشگری است. به گونه‌ای که شهر شیراز از نظر میزان برخورداری در طیف بسیار خوب قرار داشته و میزان برخورداری شهر لار در طیف متوسط واقع شده است. دو شهرستان مرودشت و فیروز آباد نیز از نظر میزان برخورداری از خدمات، امکانات و زیر ساخت‌های گردشگری در طیف ضعیف قرار داشته و 17 شهرستان باقی مانده استان نیز در طیف بسیار ضعیف قرار گرفته‌اند. همچنین بررسی ماتریس های IFE و EFEنشان میدهد که وضعت گردشگری شهرستان در محافظه کارانه است در این صورت باید جهت برنامه ریزی از استراتژی‌های WO که هدفش کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌ها می باشد، استفاده نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ranking the amount of having Tourism Services and Facilities in Township Centers of Fars Province

چکیده [English]

Of tourism services and facilities are important prerequisites for tourism planning and development of this sector is considered. Methods This study is descriptive. Index and weight to determine the importance of models for analyzing data from Delphi and Topsis model is used. the following matrix IFE and EFE of strategic plan has been developed. To collect the required information from the book, statistical sources and data and related documentation and field survey has been used. Required for data collection of books, resources and related documentation and statistical data and field survey has been used. According to research findings, the distribution coefficient obtained indicates the intensity difference and inequality in the enjoyment of the tourism infrastructure. So that the city has very good range and level of enjoyment in having the city of Lar is located in the middle range. Firooz Abad, two city Marvdasht and also the rate of services, facilities and tourism infrastructure in the poor range and 17 city remains the province have been very weak in the spectrum. Also check the IFE and EFE matrices shows that status of tourism in the city is conservative in this case, you need to plan a strategy aimed at reducing vulnerabilities and increasing WO, is opportunities To use

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Topsis technique
  • Fars province
  • Services and amenities