با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استادیار جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا دانشگاه افسری امام علی(ع) ، تهران، ایران.

3 استادیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران.

چکیده

اسکان غیررسمی پدیده نابهنجاری است که معضل اکثر شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها بوده و آسیب‌‌های اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی عدیده‌ای درپی دارد بر همین اساس مقابله با آن و ساماندهی آن نیازمند صرف هزینه‌‌های سنگین در ابعاد گوناگون است. عوامل متعددی در بروز و گسترش این پدیده دخالت دارند که در این تحقیق از بین عوامل مختلف نقش سیاست‌گذاری‌‌های شهری بر اسکان غیررسمی در منطقه ۵ شهرداری شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور در یک تحقیق همبستگی نمونه-ای مشتمل بر ۱۲۰ نفر از سیاست‌گذاران‌‌، مسئوولین و کارشناسان مرتبط با موضوع در منطقه مورد مطالعه به صورت تمام شمار به عنوان آزمودنی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲۶ سوال ۵ گزینه‌ای تهیه و پس از اطمینان از اعتبار و روایی آن بین آنها توزیع گردید. داده‌های حاصله با استفاده از نرم افزار spss و از طریق آزمون‌‌های ضریب همبستگی پیرسون (r) و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر آن است که: بین عوامل قوانین زمین شهری موجود، ایجاد شهرک‌های جدید و سیاست‌های مسکن و طرح‌های شهری و اسکان غیررسمی در منطقه 5 شهرداری شهر تهران رابطه مثبت و معنی‌دار ی در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. به عبارت دیگر این عوامل موجب افزایش اسکان غیررسمی در این منطقه از شهر تهران گردیده و در مجموع می‌توان 62 درصد از واریانس وجود پدیده اسکان غیررسمی را به وسیله عوامل سه گانة فوق تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of urban Policymaking on informal settlements with structuralist approach(Study case: District 5 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Adibi Saadi Nejad 1
  • Morteza pourzare 2
  • Hasan Rezaei 3
  • seyed hossein hasheminasab 4

1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Islamshahr Branch

2 Assistant Professor of Natural Geography-Geomorphology, Department of Geography Imam Ali military University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Climatology, Department of Geography, Imam Ali Military University, Tehran, Iran

4 PhD student of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Unofficial housing is an anomaly that is a problem in most major cities and metropolitan areas and has numerous socio-economic and environmental damages. Various factors are involved in the occurrence and spread of this phenomenon. In this research, the role of urban policy-making on informal settlement in district 4 of municipality of Tehran has been investigated. For this purpose, a sample correlational study consisting of 5 policy makers, officials, and relevant experts in the study area was selected as a whole population(including 120 experts) and a researcher-made questionnaire including 26 questions, preparation options and After the validity and reliability were distributed among them. Data were analyzed by SPSS software using Pearson correlation coefficient (r) and multiple regression analysis. The results show that there is a positive and significant relationship between the factors of existing urban land laws, the creation of new settlements and housing policies and urban plans and informal housing in the 5th district of Tehran. In other words, these factors increase the number of informal settlements in this area of Tehran and in total 62% of the variance can be explained by the above three factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban policies
  • Informal housing
  • structuralist
  • Urban Land Laws
  • Tehran city