با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

شهرداری مشهد

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی منطقه ای ، توسعه متوازن مجتمع های زیستی منطقه مورد نظر است. مدلهای مختلفی برای سنجش توفیق برنامه ها و طرحهای منطقه ای، در ارتباط با رشد و توسعه متوازن و نابرابریهای منطقه ای مورد استفاد قرار می گیرد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از مدل شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI) ، توسعه منطقه ای خراسان رضوی بررسی گردد و با مقایسه تطبیقی توسعه شهرستان های استان، توسعه مبتنی بر برنامه ریزی و رشد متوازن استان در بازه زمانی سرشماری سال 1375 تا 1385 مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.
بررسی و ارزیابی شاخص های مورد مطالعه حاکی از توسعه نامتوازن استان است. در خصوص شاخص اشتغال، اختلاف سطح محرومیت شهرستانها با رقم میانگین، در سالهای مورد مطالعه بویژه در سال 1375، نشانگر توزیع نامناسب فرصت های شغلی بین شهرستانهای استان است. توزیع فضایی سطح برخورداری و محرومیت شهرستانها از نظر شاخص با سوادی- سوای مرکز استان – مفهوم خاصی را به ذهن متبادر نمی سازد. همچنین بررسی شاخص بارتکفل، حاکی از این موضوع است که غالبا شهرستانهای توسعه یافته این شاخص در مرکز و غرب استان تمرکز یافته اند و شهرستانهای محروم در شرق استان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of Region's development Case study: region of Razavi KHorasan

چکیده [English]

Abstract
The balanced development of human being complexes of a region is one of the most important regional planning aims. There are several model used for evaluation of regional plans corresponding to balanced regional development.
In this paper the regional development of Razavi khorasan is studied using the Human Development Composite Index (HDI) model. Also, expansion of mentioned region based on the balanced development and planning is an evaluated during 1375 to 1385 (2001-2006) census considering comparative comparison of region's cities development results show that development under study region is unbalanced.
The study engagement index show an unbalanced distribution of employments in our case study that resulted from comparison of the deprivation level of under study cities with average, specially in 1375.
The spatial distribution of privation and deprivation in term at literacy index did not result in a specific concept, except in Mashhad (center of state). Also, the study of ward ship index showed that developed cities were located on central and western parts of the state and deprivated cities on eastern part of the state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Development Composite Index (HDI)
  • regional planning
  • Razavi Khorasan
  • regional development