با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تخصصی

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 گروه جغرافیا ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی ، تهران ، ایران .

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین اثرات روابط متقابل شهر و روستا بر تاب‌آوری روستایی در نواحی روستایی شهرستان مرودشت می‌باشد. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری شامل 15 روستای دارای سکنه شهرستان مرودشت بر اساس سالنامه آماری سال 1395 استان فارس می‌باشد که در مجموع شامل 45822 خانوار با جمعیت بالغ بر 156418 نفر می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 381 خانوار به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته از طریق نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. روایی صوری پرسشنامه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه‏ها 91/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار 25 SPSS و نرم افزار3 Smart Pls بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‏دهد تغییرات و تحولات ایجاد شده بین شهر و روستا بر تاب‌آوری روستایی در سطح شهرستان تأثیر داشته است. همچنین روابط متقابل شهری و روستایی در ابعاد و شاخص‏های اقتصادی برابر با452/23، اجتماعی273/20، محیطی111/23، فرهنگی 199/52، نهادی015/18 درصد بر تاب‌آوری روستایی در سطح شهرستان مرودشت تأثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the effects of Intractions between town and village on rural resilience Case: (Rural areas of Marvdasht Township)

نویسندگان [English]

  • Asghar Norouzi 2
  • hamidreza shirazi 3

2 Assistant Prof. of Department of Geography, Payame noor University

3 Department of Geography, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Postgraduate Education Center, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of the current research is to explain the effects of Urban-Rural Interrelationships rural resilience in the rural areas of Marvdasht Township This research is practical in terms of purpose and In terms of data collection method, it is a survey type. The statistical Society includes 15 inhabited villages of Marvdasht Township based on the statistical Yearbook of 2015 Fars province, which includes 45,822 households with a population of over 156,418 people. Using Cochran's formula, 381 households were selected as a sample and a researcher-made questionnaire was distributed through cluster sampling.The face validity of the questionnaire was confirmed by experts. Also, Cronbach's alpha of all questionnaires was calculated as 0.91. SPSS 25 and SmartPls 3 softwares were used for data analysis. The results of the analysis of data show that the changes and transformations created between the city and the village have an effect on rural resilience in township level Also, The interrelations between urban and rural in economic dimensions and indicators equal to 23.452, social 20.273, environmental 23.111, cultural 52.199, and 18.015 percent institutional have had an impact on rural resilience at the level of Marvdasht Township.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban-Rural
  • Interrelationships
  • Resilience
  • Surrounding rural areas
  • Marvdasht Township