با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل شاخص‌های مطلوبیت در فضاهای عمومی پیرامون حرم عبدالعظیم حسنی(ع) در منطقه 20 شهرداری تهران است. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به میزان 781/0 تایید شده است.. جامعة آماری متشکل از حدود 1200 نفر از کسبة محدوده مطالعاتی بوده که از میان آنها تمامی کسبه‌ای (75 نفر) که بیش از 20 سال سابقة کسب در محل داشته‌اند انتخاب گردیده‌اند. پاسخگویان در طیف‌های لیکرت، 25 شاخص مطلوبیت فضا را که در سه بعد کالبدی- محیط‌زیستی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی دسته‌بندی شده‌اند، مورد ارزیابی قرار داده‌اند. از آزمون تی تک نمونه‌ای نرم‌افزار SPSS و ابزار میان‌یابی Kriging و نیز Symbology در سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تحلیل استفاده شده است. تلفیق تحلیل موضوعی و موضعی (فضایی) روش بدیعی بوده که در این تحقیق اجرا گردیده است. نتایج تحقیق دلالت بر سطح متوسط مطلوبیت دارند. با اینکه برخی از شاخص‌های بعد اجتماعی – فرهنگی مثل امنیت اجتماعی بسیار نازل هستند، در مجموع در این بعد، مطلوبیت فضا بالاتر است. اقدامات صورت گرفته بیشتر کالبد فضا را هدف قرار داده‌اند ولی موضعی بودن اقدامات و بی‌توجهی به میراث فرهنگی و غفلت از ضرورت پیوند با گذشته و هویت مکان سبب شده که این اقدامات حتی در بعد اخیر نیز سطح رضایتبخشی از مطلوبیت فراهم نیاورند. در ارتقاء مطلوبیت فضاهای مورد مطالعه، هماهنگی و مشارکت سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مدیریت شهری از یک سو تولیت آستان و اداره اوقاف از سوی دیگر و ذینفعان (کسبه محل) ضرورتی حتمی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of desirability of public spaces around Abdolazim Hassani ‎shrine in Shar-e Rey viewed from sustainability approach

نویسندگان [English]

  • Habibollah Fasihi 1
  • Ali Movahhed 2
  • Taher ParizadiParizadi 2
  • Babak Abbasi-e Kadijan 2

1 Kharazmi University

2 Kharazmi University

چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the indicators of desirability in public spaces around of Abdolazim Hassani shrine in ‎District 20 of Tehran Municipality. The data was obtained by a survey using a 25 questions questionnaire‎. Sample people ‎including 75 business man who have occupied in the study area for at least 20 years, were selected among the total 1200 ‎ people as the responders. They must evaluate the 25 indicators of the space desirability which are classified ‎into three dimensions of physical - environmental, social – cultural, and economic in accordance to the Likert ranges. One ‎Sample t-Test in SPSS software and Kriging tool in GIS were used to analyze the data. Combining subjective and ‎spatial analysis is the novelty of this research. Findings indicate an average level of desirability. Although some indicators of the ‎socio-cultural dimension, such as social security, are very low, In this dimension, the desirability of the space is in ‎higher level. The measures taken have mostly targeted physical dimension of the space‏. ‏However, very few actions, and ignoring ‎the cultural heritage and neglecting the need to connect with the past and the identity of the place, have caused these measures, ‎even in the dimension, do not provide a satisfactory level of desirability. In order to promote the desirability of the studied ‎spaces, participation of policy makers, planners and urban management on the one hand, the managers of the shrine and ‎the Vaqf organization on the other hand, and the stakeholders are essential.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Public space"
  • " Function of space"
  • " Desirability"
  • " Sustainability"
  • " District 20 of Tehran".‎