با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تدوین راهنمای طراحی برای مدیران اجرایی در حوزه باززنده سازی شهری بر مبنای نظریه ساختار زنده کریستوفر الکساندر اجرا گردید. حکم آباد ،یکی از محلات سنتی شمال غربی تبریز می باشد ، مرکز ساختارمند و چهار میدان تاریخی آن به عنوان مرکز زنده واجد ارزش بود که امروزه ،به دلیل تحولات دوره مدرن ، در حلقه ای از فضاهای ناکارآمد احاطه گردیده است و«ساختار زنده» آن تضعیف شده است و باززنده سازی آن ضرورت می یابد. مطالعه حاضر با روش توصیفی_تحلیلی مبتنی بر رویکرد کیفی انجام شد ، با تبیین مفاهیم نظریه ساختار زنده ،شاخص های تحقیق استخراج شد ، و با توجه به راهبرد مطالعه که به صورت نمونه موردی می باشد ،بسط و ارزیابی شاخص های استخراج شده در نمونه موردی مطالعه یعنی مرکز محله حکم آباد مورد مطالعه قرار گرفت. رویکرد متفاوت این مطالعه در مقایسه با مطالعه های پیشین در این است که نوشتار حاضر به دنبال بسط «اصول نظریه ساختار زنده »به عنوان راهکارهای طراحی در حوزه «باززنده سازی محلات سنتی» می باشد که تاکنون موضوع مطالعه نبوده است .نتایج حاصل بیانگر موفق بودن بسط اصول «مقیاس های مختلف»،«مراکز نیرومند»، «مرزها»،«تکرار متناوب »،«فضای معین»،«شکل خوب»،«تقارن موضعی»،«انسجام و ابهام عمیق»،«تضاد»،«درجه بندی»،«ناهمگونی»،«پژواک »،«فضای خالی» ،«سادگی و آرامش درونی» ،«جدایی ناپذیری» ، در تقویت کیفیت حیات در مرکز محله می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Regeneration of traditional neighborhood centers based on the concepts of Alexander's living structures theory

نویسندگان [English]

  • sara hosseini 1
  • Akbar Abdollahzadeh Taraf 2

1 PhD Student of Urban Design Department of Urbanism, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Art, Islamic Azad University, Tabriz Branch.

چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a design guide for executives in the field of urban regeneration based on the theory of living structure of Christopher Alexander. Hakmabad is one of the traditional neighborhoods in thenorthwest of Tabriz. It has been weakened and needs to be regenerated . Descriptive-analytical method based on qualitative approach, by explaining the concepts of living structure theory, research indicators are extracted, and according to the research strategy, which is a case study, the development and evaluation of indicators extracted in the case study sample, ie. The center of Hakmabad neighborhood was studied. A different approach of this research compared to previous researches is that the present article seeks to develop the principles of living structure theory as design solutions in the field of revitalization of traditional neighborhoods which has not been the subject of research so far.The results indicate the successful of fifteen principles of the living structural theory, namely levels of scale, strong centers, boundaries, alternating repetition, positive space, good shape, local symmetries, deep interlock and ambiguity, contrast, gradients, roughness, echoes, the void, simplicity and inner calm, and not-separateness, in strengthening the quality of life in the center of the neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • Christopher Alexander
  • living structure theory
  • Traditional neighborhood center
  • Hokm Abad of Tabriz