با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 حسین منصوری، استادیار گروه مدیریت صنعتی و دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، ارائه الگوی سفر گردشگران در بحران‌ اقتصادی صنعت گردشگری با تاکید بر توان بوم شناسی با رویکرد داده بنیاد را ارائه می دهد. پژوهش از نوع اکتشافی بود و از تحلیل محتوا جهت استخراج شاخص های عمومی و مصاحبه در بخش تئوری داده بنیاد جهت استخراج شاخص های اختصاصی استفاده شد جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی از خبرگان و متخصصان و صاحب نظران حوزه گردشگری و مدیریت بازاریابی بود تعداد آنها 15 نفر با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بود که این روند تا رسیدن به اشباع نظری رسید. روایی از طریق متخصصان و پایایی از طریق روش بررسی مجدد یا بازدید توسط خبرگان استفاده شد. در این تحقیق برای ارائه مدل کیفی از روش تحلیل محتوا و تئوری داده بنیاد با نرم افزار MAXQDA استفاده شد. به منظور ارائه الگو با توجه به نتایج مصاحبه ها و تحلیل های صورت گرفت که تحریم های اقتصادی، تغییر در میزان درآمد، تغییر در نوع تبلیغات جهت گردشگری، تغییر نگرش گردشگران، تغییر در سرمایه گذاری بخش گردشگری، تغییر در نگرش- کاهش / حذف سفرهای خارجی- افزایش طبیعت گردی– شناسایی بیشتر مناطق گردشگری – شناخت ساعت گشت و گذار- رونق بوم گردی محلی / سنتی – افزایش استفاده از بیمه سفر – جلوگیری از کاهش تبادل فرهنگی اقوام و ملتها را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the travel pattern of tourists in the economic crisis of the tourism industry, research case: Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Bahadur 1
  • Vahid Makizadeh 2
  • Hossein Mansoori 3

1 PhD student, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran

2 Department Of Business and accounting Management, Faculty Of Management And Accountancy, University Of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

3 Assistant Professor, Department Of Industrial And Public Management, Faculty Of Management And Accountancy, University Of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

The present study presents the travel pattern of tourists in the economic crisis of the tourism industry by using the qualitative method, emphasizing the power of ecology with the foundation's data approach. The research was exploratory and content analysis was used to extract general indicators and interviews were used in the data theory section of the foundation to extract specific indicators. The statistical population of this research in the qualitative part was experts and specialists and experts in the field of tourism and marketing management. There were 15 people with at least a master's degree, and this process reached theoretical saturation. Validity through experts and reliability through re-examination or expert visits were used. In this research, content analysis method and foundational data theory with MAXQDA software were used to provide a qualitative model. In order to present the model according to the results of the interviews and analysis, economic sanctions, change in the amount of income, change in the type of advertising for tourism, change in the attitude of tourists, change in investment in the tourism sector, change in attitude - reduction / elimination Foreign trips - increasing nature tourism - identifying more tourist areas - knowing the time of sightseeing - promoting local / traditional ecotourism - increasing the use of travel insurance - preventing the reduction of cultural exchange between ethnic groups and nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • tourist travel
  • economic crisis
  • ecology
  • foundation data