با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور، ایران

2 مدیر گروه کشوری گروه هنر معماری دانشگاه پیام نور

10.30473/grup.2024.64006.2709

چکیده

هدف از انجام این پژوهش؛ شناسایی و سنجش میزان تاثیرات مستقیم شاخص های کیفیت منظر بر طراحی بوم شناسانه، با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در فضاهای سبز شهر پردیس است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان، مدیران و فعالان حوزه طراحی بوم شناسانه شهری بوده که با توجه قابلیت سنجش روش Smart-PLS با حجم نمونه اندک، تعداد (34) نفر با روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شدند. برای رتبه‌بندی متغیرهای شناسایی شده از روش تاپسیس فازی با طیف ۵ گانه لیکرت در Excel و برای بررسی رابطه کیفیت منظر و طراحی بوم‌شناسانه شهر از روش معادلات ساختاری تفسیری در نرم‌افزار Smart-PLS استفاده شد. پایایی پرسشنامه با مقادیر آلفای کرونباخ 798/0 و نیز پایایی ترکیبی متغیرها 876/0 مورد تایید است. نتایج تحلیل ها نشان داد، عامل کیفیت منظر بر طراحی بوم شناسانه شهری تأثیر مستقیمی دارد. علاوه بر این، شاخص محیط‌زیستی با متغیرهای محیط شهری و شاخص زیست محیطی به ترتیب با متغیرهای محیط شهری به میزان 65 %، اقتصاد شهری به میزان 60 %، زیبایی شناختی به میزان 55 %، فرهنگی-اجتماعی به میزان 55% و با متغیر معنایی-ادراکی به میزان 45% رابطه‌ی مستقیم و مثبتی را نشان داد. در این پژوهش، ارتباط مستقیم تأثیر شاخص‌های کیفیت منظر و طراحی بوم‌شناسانه با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر پردیس با استفاده از FUZZY و Smart-PLS مورد سنجش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of the effects of landscape quality indicators on the ecological design of the city in the framework of renewable energies (case study: Pardis city)

نویسندگان [English]

  • tayebe gholipourdomye 1
  • haidar jahanbakhsh 2

1 Master of Urban Design, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Payam Noor University, Iran

2 Director of the National Department of the Department of Architectural Art, Payame Noor University

چکیده [English]

The purpose of conducting this research; Identifying and measuring the direct effects of landscape quality indicators on ecological design, using renewable energy in the green spaces of Pardis city. The research method is descriptive-analytical and practical in terms of purpose. The statistical population of the research included experts, managers and activists in the field of urban ecological design, who were selected by non-random sampling method due to the ability to measure the Smart-PLS method with a small sample size. To rank the identified variables, fuzzy TOPSIS method with 5-point Likert scale was used in Excel, and to examine the relationship between landscape quality and ecological design of the city, interpretive structural equation method was used in Smart-PLS software. The reliability of the questionnaire is confirmed with Cronbach's alpha values of 0.798 and the combined reliability of the variables at 0.876. The analysis results showed that landscape quality has a direct effect on urban ecological design. In addition, environmental index with urban environment variables and environmental index respectively with urban environment variables at the rate of 65%, urban economy at the rate of 60%, aesthetic at the rate of 55%, socio-cultural at the rate of 55% and with the semantic variable. 45% perception showed a direct and positive relationship. In this research, the direct relationship between landscape quality indicators and ecological design with the use of renewable energy in Pardis city was measured using FUZZY and Smart-PLS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Landscape quality"
  • "Ecological design of the city"
  • "Ecosystemy"
  • "renewable energies"
  • "Pardis City"