با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

3 استادیار گروه آمار دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مرکز محلات بومی شهر همدان که در اصطلاح به «فضای چمن» مشهورند، در سرمای شدید زمستان؛ پاییز و بهار بادخیز و تابستان‌های گرم با تابش شدید خورشید، شرایط آسایشی را برای اهالی فراهم می‌سازند و امکان حضور، برقراری تعاملات اجتماعی و دسترسی به خدمات تجاری، مذهبی، فرهنگی و بهداشتی پیرامونی را میسر می‌کنند. هدف پژوهش کشف رابطه همبستگی کالبد مرکز محله های بومی همدان با اقلیم است. روش پژوهش بررسی میدانی با استفاده از 4158 پرسشنامه است که در ده محلة اصیل همدان در نیمة فصول یک سال، در سه وعده صبح، ظهر و عصر، مورد ارزیابی قرار گرفته. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار صورت پذیرفته و نتایج آن در دو بخش شاخص‌های توصیفی و مدلسازی ارائه شده است در رابطة همبستگی بین دما، آسایش حرارتی و سن؛ آسایش دمایی و آسایش حرارتی در سنین بالاتر بیشتر است. احساس رضایت از رطوبت در جنس مؤنث دو برابر جنس مذکر است. شانس آسایش حرارتی در فصل بهار با فرض ثابت بودن مقدار سایر متغیرها 77/12 برابر شانس آسایش حرارتی در فصل زمستان است. شانس آسایش حرارتی در فصل تابستان با فرض ثابت بودن مقدار سایر متغیرها 14/17 برابر شانس آسایش حرارتی در فصل زمستان است. همچنین شانس آسایش حرارتی در فصل زمستان با فرض ثابت بودن مقدار سایر متغیرها 63/7 برابر شانس آسایش حرارتی در فصل پاییز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of native community center’s structure on thermal comfort of its Users Case Study: Hamadan Native Open Space community

نویسندگان [English]

  • Seyed Majid Mofidi Shemirani 1
  • Seyedeh Faezeh Etemad Sheykholeslami 2
  • Asghar Seif 3

1 Assistant Professor, School of Architecture and Urban Studies, University of Science and Technology

2 P.H.D Researcher. School of Architecture and Urban Studies University of Science and Technology

3 Department of Statistics, Buali Sina University

چکیده [English]

Hamadan has been formed from interconnected neighborhoods dating back more than a hundred years. The center of neighborhood in Hamadan that known as “Chaman”, provide convenient conditions for residents in severe cold winter of Hamadan; autumn and spring winds, and hot summer with intense sunlight. This space allows the residents to establish social interactions and access to adjacent commercial, religious, cultural and health services. The aim of this study is to investigate the correlation between the Chaman space and climate by climatic analysis of indigenous open spaces in Hamadan. After that, data analysis was done using SPSS software.
The research method is a field survey using 4158 questionnaires that were evaluated in ten main neighborhoods of Hamadan in the middle of the seasons of one year at three turns in the morning, noon and evening. Regarding the correlation between temperature, thermal comfort and age; thermal comfort is higher at older ages. The feeling of satisfaction with humidity in the female is twice that of the male. The chance of thermal comfort in the spring, assuming the amount of other variables are constant, is 12.77 times the chance of thermal comfort in winter. The chance of thermal comfort in summer, assuming the amount of other variables are constant, is 17.14 times higher than that factor in winter. Also, the chance of thermal comfort in winter, assuming the amount of other variables are constant, is 7.63 times the chance of thermal comfort in autumn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood Center
  • Thermal Comfort
  • Hamadan
  • Native open space
  • Chaman Space