با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه جامعه‌شناسی توسعه اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر، تعین اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر رفتار هدف از زیست‌محیطی شهروندان در شهر ساری بوده است. پژوهش از نظر نوع کاربردی و روش پژوهش، پیمایش مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش تمام شهروندان بالای 18 ساله بودند و حجم نمونه طبق فرمول کوکران با احتساب نمونه‌های پیش‌آزمون، 400 نفر تعیین گردید شیوه نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحلهای بوده است. ابزار گردآوری داده‏ها، برای متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی پرسشنامه محقق‌ساخته و برای سنجش و اندازه‌گیری رفتارهای محیط‌زیستی از پرسشنامه کایزر و همکاران (1999) بود. در این مطالعه از نظریه فرهنگ زیست‌محیطی ژرژ تومه و سرمایه فرهنگی بوردیو به‌عنوان چارچوب نظری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. از اعتبار صوری برای سنجش روایی استفاده شد و پایایی ابزار در تمام متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. بررسی هم‌زمان اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر رفتار زیست‌محیطی به‌عنوان نوآوری این پژوهش می‌باشد. یافته‌ها نشان داد میانگین الگوهای رفتار زیست‌محیطی در بین افراد نسبتاً بالا بوده و میانگین آن از عدد 5 برابر با 78/3 است. میانگین سرمایه فرهنگی در بین افراد نسبتاً پایین بوده و میانگین آن 79/2 است. میانگین سرمایه اجتماعی برابر با 04/3 است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با رفتار زیست‌محیطی رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد. برای ارتقای میزان رفتارهای زیست‌محیطی، باید میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی را بالا برد. طبق تحلیل رگرسیون متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی حدود 1/23 درصد از تغییرات رفتار زیست‌محیطی را تبیین و پیش‌بینی می‌کنند. سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر رفتارهای زیست‌محیطی اثرگذار هستند و اثر سرمایه اجتماعی بیشتر است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Social Capital and Cultural Capital on the Environmental Behavior of Citizens in the City of Sari

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Gholami 1
  • Abolghasem Heidarabadi 2
  • ebrahim akbari 3

1 Ph.D. Department of Sociology of Economic, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Sociology Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran.

3 MSC. Department of Sociology, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The present study tries to determine the effects of social and cultural capital on the environmental behavior of citizens in the city of Sari. The research was a cross-sectional survey in terms of applied type and research method. The statistical population of the research was all citizens over 18 years old, and the sample size was 400 people according to the Cochran formula, including the pre-test samples. The sampling method of the research was a multi-stage cluster. The tool for data collection was a researcher-made questionnaire for the variables of social and cultural capital, and the questionnaire of Kaiser et al. (1999) was used to measure the environmental behaviors. In this study, the theory of bio-environmental culture of Georges Thomé and Bourdieu's cultural capital were used as a theoretical framework. SPSS software and Pearson's correlation coefficient tests and regression analysis were used for data analysis. Face validity was used to measure validity and, in all variables, the reliability of the tool was higher than 0/7. The simultaneous investigation of the effects of social and cultural capital on environmental behavior is considered the innovation of this research. The findings showed that the average of environmental behavior patterns among people is relatively high and its average is 3/73 out of 5. The average cultural capital among people is relatively low and its average is 2/79. The average social capital is equal to 3/04. The results of the correlation test showed that there is a significant positive and direct relationship between the amount of social and cultural capital with environmental behavior. To improve the level of environmental behavior, the amount of social and cultural capital should be increased. According to the regression analysis, social and cultural capital variables explain and predict about 23/1% of environmental behavior changes. Social and cultural capital have an effect on environmental behaviors and the effect of social capital is much higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Cultural Capital
  • Environmental Behavior
  • Citizens
  • Sari