با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

تقسیم‌بندی‌های شهری که در گذشته در ایران محله نامیده می‌شدند، کارکرد خود را از دست داده‌اند.هدف از پژوهش ارائه‌ی مدلی ساختاری باتوجه به ابعاد محله‌سنتی و معاصرسازی شده با نیاز و تمایلات ساکنان شهرهای امروزه که پایداری را در همه‌ی ابعاد به همراه داشته باشدو بتواند در توسعه‌های آتی شهری مورد استفاده مدیران و برنامه‌ریزان شهری قرارگیرد. نوآوری پژوهش حاضر آن است که با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی به ارائه‌ی مدلی برای توسعه‌ی محله‌محور به عنوان سیستم پیچیده‌ی شهری می‌پردازد. همچنین ویژگی‌های محله سنتی در کشورهای ایران، مراکش و ترکیه با مطالعه‌ مقالات متعدد بررسی شد به روش تحلیل محتوا متغیرها (کدهای) تاثیرگذار بر محله سنتی استخراج شده، سپس معاصرسازی شدند. درادامه مدل جدیدی برای توسعه‌ی شهر معاصر ارائه شد. ‌تحقیق، توصیفی-تحلیلی است، روش بکار برده شده، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است. مولفه‌های استخراج شده از محله در کشورهای ایران، ترکیه و مراکش، در قالب پرسشنامه‌ای متشکل از 56 سوال طرح گردید و نظر حرفه‌مندان و متخصصان شهری مورد پرسش قرار گرفت و از نمونه‌گیری‌ غیراحتمالی مدل هدفمند استفاده شد. همچنین مدل ساختاری برنامه‌ریزی محله‌محور پیشنهادی توسط نرم‌افزار PLS سنجش‌شد. و درنهایت باتوجه به معنادار بودن ارتباطات میان متغیرها، مدل تائید شد بدان معنا که توجه همزمان به ابعاد زیست‌محیطی، کالبدی ، اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌ریزی تقسیم‌بندی‌های شهری توسعه ‌را در جهت محله‌محوری پیش خواهد برد. همچنین پس از مقایسه نتایج استخراج شده از پژوهش حاضر مواردی چون متغیرهای زیست محیطی و اقتصادی نسبت به سایر مدل‌های ارائه شده در پژوهش‌های پیشین کامل‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Neighborhood-oriented planning model in contemporary Iranian-Islamic cities

نویسندگان [English]

  • Aida Dodangeh Ghareha Ghaji 1
  • Vahid Bigdeli Rad 2
  • Maryam Moinifar 3

1 Ph.D Candidate, Department of Urban Planning, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Assistant professor, Department of Urban planning, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Urban divisions, which were called Mahalleh (traditional neighborhood) in Iran in the past, have lost their function. Therefore, the aim of the current research is to present a model of development according to the dimensions of the traditional neighborhood and modernized with the needs and desires of the residents of today's cities,. The innovation of the current research is that it focuses on different dimensions of development. Also, the characteristics of Mahaleh in the countries of Iran, Morocco, and Turkey were investigated, and after extracting the variables of traditional neighborhood with method of content analysis and modernizing it, a new model for the development of the contemporary city has been presented. This research is descriptive-analytical in terms of method. The method used is the Partial Least Squares (PLS) method. The components extracted from Mahaleh in the countries of Iran, Turkey and Morocco were proposed in the form of a questionnaire consisting of 56 questions, and the opinion of professionals and urban specialists was asked, and non-probability sampling of the targeted model was used. Also, the proposed model was evaluated by PLS software. And finally, due to the meaningfulness of the relationships between the variables, the proposed model is confirmed simultaneous attention to environmental, physical, economic and social dimentions in planning urban division will advance to local development, and after comparing the results extracted from the current research, environmental and economic variables are more complete than other models presented in previous researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Mahaleh "
  • " Localplanning "
  • " Smart PLS model "
  • " Iran "
  • " Morocco "
  • " Turkey "