با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا وبرنامه ریزی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش نقش تمرکززدایی از شهر یزد در توسعه متعادل منطقه ای استان است. این مقاله از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. برای بررسی و تحلیل یافته ها از Spss، تاپسیس، مرتبه- اندازه، ضریب مکانی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تمرکززدایی از شهر یزد می‌تواند نقش مهمی در توسعه متعادل منطقه‌ای استان یزد ایفا کند. شهر یزد به عنوان مرکز استانی و شهری بزرگ، جذابیت‌های بسیاری از جمله زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مراکز خدماتی و مؤسسات اداری را در خود جای داده است. اما این تمرکز بیش از حد می‌تواند منجر به نابرابری‌های منطقه‌ای، کاهش فرصت‌های اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی در سایر مناطق استان و افزایش فشارها و مشکلات شهری شود. این امر باعث تمرکز منابع و امکانات در شهر یزد و کاهش منابع در سایر شهرهای استان شده است. درصد جمعیت شهرنشین استان در دوره‌های زمانی 1365 تا 1395 به ترتیب به 66، 76، 84 و 82.6 درصد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که در طول این دوره‌های زمانی، تعداد ساکنان شهری در استان رو به افزایش بوده است. در حالت کلی نتایج نشان می دهد که توسعه شهرها در استان یزد به صورت ناهمگون است و تدابیر متناسب با وضعیت هر شهر و منطقه برای جلوگیری از کاهش جمعیت روستا و مهاجرت، و همچنین تقویت توسعه شهرها و شاخص‌های مرتبط با آنها، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of decentralization from the city of Yazd in the balanced regional development of Yazd province

نویسنده [English]

  • hassan hekmatnia

department of geoghraphy and urban planning

چکیده [English]

The objective of this research is to examine the role of decentralization from the city of Yazd in the balanced regional development of Yazd province. This study is applied in terms of its objective and descriptive-analytical in terms of its methodology. SPSS, TOPSIS, Rank-Size, and Moran's coefficient were used for data analysis. The results indicate that decentralization from the city of Yazd can play a significant role in the balanced regional development of Yazd province. As the provincial and major city, Yazd has attracted various advantages including economic, cultural, and social infrastructure, service centers, and administrative institutions. However, this concentration can lead to regional disparities, reduced employment opportunities and economic activities in other areas of the province, and increased urban pressures and problems. This has resulted in the concentration of resources and facilities in Yazd city while diminishing resources in other cities of the province. The urban population percentage of the province has increased from 66% in 1986 to 76%, 84%, and 82.6% in the years 1996, 2006, and 2016, respectively. This indicates a growing urban population in the province over these time periods. Overall, the results demonstrate that the development of cities in Yazd province is uneven, and tailored measures are necessary to prevent rural depopulation and migration, as well as to strengthen the development of cities and their associated indicators based on the specific conditions of each city and region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • regional balance
  • decentralization
  • population
  • Yazd province