با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه بزرگمهر قائنات. قائن. ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

افزایش فزاینده‌ی شهرنشینی و بروز عدم تعادل‌های فضایی در اکثر شهرهای جهان، بحث کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به انواع منابع، منافع و امکانات را در کانون توجه اکثر صاحب‌نظران و سازمان‌های بین‌المللی قرار داده است. در این راستا، ماحصل دیدگاه‌های مختلف، ارائه‌ی رویکرد شهر فراگیر برای مواجهه با انواع نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها می‌باشد. با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی و طراحی شهرهای فراگیر، هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تحقق شهر فراگیر در کلان‌شهر تبریز است. روش تحقیق در مطالعه‌ی حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی می‌باشد که در راستای تحلیل اطلاعات از مدل حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Warp-PLS استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل مدیران، مسئولان و نخبگان دانشگاهی کلان‌شهر تبریز می‌باشد که تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن 100 نفر تعیین شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین تأثیرگذاری بر تحقق شهر فراگیر تبریز مربوط به متغیرهای مدیریت واحد، دانش‌محوری، محتوای طرح‌ها و برنامه‌ها و هماهنگی و مشارکت می‌باشد که به ترتیب ضرایب استخراج‌شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای هرکدام 71/0، 66/0، 63/0 و 59/0 محاسبه شده است. از مهمترین دلایل اهمیت این متغیرها در تحقق شهر فراگیر تبریز می‌توان به تفرق عملکردی در سازمان‌های شهری و نبود دیدگاه همه‌جانبه‌نگر، عدم بهره‌مندی از متخصصان علوم مختلف و رویکردهای نوین در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، عدم بهره‌مندی از طرح‌های انعطاف‌پذیر و آینده‌نگر، حاکمیت رویکرد تکنوکرات‌گرا در نظام مدیریت شهری و عدم شکل‌گیری هماهنگی و مشارکت بین سازمان‌های اداره‌کننده‌ی شهر و بین سازمان‌های شهری با مردم اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors influencing the realization of inclusive city (case study: Tabriz metropolis)

نویسندگان [English]

  • ahmad asadi 1
  • Mohsen Ahadnejad Roshti 2

1 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, University of Bozorgmehr Qaenat, Qaen, Iran.

2 . Associate Professor of Geography & Urban Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Considering the importance of planning and designing inclusive cities, the aim of this research was to investigate the factors affecting the realization of the inclusive city in Tabriz metropolis. The research method in the present study is mixed (quantitative-qualitative) with practical purpose and descriptive-analytical nature, in order to analysis the information, was used partial least squares model in Warp-PLS software. The statistical population of the research also includes managers, officials and academic elites of Tabriz metropolis, and the sample size is determined by using Cohen's formula to be 100 people. The findings of the research show that the greatest impact on the realization of the inclusive city of Tabriz is related to the variables of unit management, knowledge-oriented, the content of plans and programs, and coordination and participation, respectively, the coefficients extracted based on the structural model of the research for each of them are 0.71, 0.66, 0.63 and 0.59. Among the most important reasons for the importance of these variables in the realization of Tabriz's inclusive city is the functioning of the municipal organizations and the lack of a pervasive perspective, the lack of use of various science professionals, and the new approaches to the urban planning and management system, the lack of flexibility and future approaches. In the urban management system and the lack of coordination and participation between the city -run organizations and among the urban organizations with the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equality
  • Spatial balance
  • Sustainable development
  • Inclusive city
  • Tabriz metropolis