با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ گروه محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار/ دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد

4 دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست/ دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اینکه آموزش یکی از موثرترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه هر کشور است، انجام اقداماتی وسیع، همه‌جانبه، مستمر و فراگیر در جهت افزایش آگاهی‌های محیط زیستی جامعه ضروری هست. در این راستا تشویق و ترغیب مربیان بهداشت مدارس به کسب دانش محیط زیستی و انتقال آن به دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی می‌تواند به عنوان راهکار بسیار مهمی در زمینه فرهنگ‌سازی و آشنا نمودن دانش‌آموزان در سنین مختلف به شمار آید. بنابراین در این تحقیق سعی شده تا با ارائه آموزش‌هایی در زمینه مصرف بهینه انرژی به تعداد 28 نفر از مربیان بهداشت مدارس، گامی در جهت تحقق اهداف آموزش محیط‌زیست برداشته شود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی هست که به روش نیمه تجربی با استفاده از ابزار پرسشنامه و ارائه بسته آموزشی و بر اساس متغیرهای آموزش محیط زیستی و آگاهی مربیان بهداشت مدارس، به وسیله پیش آزمون و پس آزمون به فاصله یک هفته بر روی دو گروه آزمایش و کنترل انجام گرفته است. داده‌های به دست آمده توسط نرم‌افزار spss و با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل کوواریانس، آزمون‌های لوین، توکی، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متوسط پاسخ‌های صحیح در گروه آزمایش برابر 36/25 و در گروه کنترل برابر با 29/19 هست که پس از کنترل متغیر همپراش (پیش آزمون) حاکی از آن است که آموزش محیط زیستی باعث افزایش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در زمینه مصرف منطقی انرژی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of effectiveness of the environmental trainings for teachers in the field of optimization of the energy consumption

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezvani1 1
  • Seyed Mohammad Shobeiri 2
  • Somayeh Khanifar 3
  • Mehdi Nojavan 4

1 Assistant Professor, Department of Environmental and Natural Resources, Payame Noor University

2 Associate Professor/ Payame noor university

4 PhD Candidate/ university of Tehran

چکیده [English]

As regards training is one of the most effective components in development of every country, applying comprehensive and continuos proceedings in order to increase the public awareness about environmental issues is necessary. So, encouragement of schools HM teachers to learning environmental knowledge and instruct the knowledge to the students in every grade would be a very effective way to raise the awareness of the students in every age. So in this research, it’s tried to be taken an effective step towards relizing the objectives of environmental education by presenting some training in the field of optimal energy-consumption to 28 HM school teacher. This research is an Applied and semi empirical research which is done by questionnaire and distributing training packs on the base of environmental training variables and the knowledge of HM school teachers using Pre-test and Post-test with an one week gap between them on the control and test groups. The gathered information is analysed by SPSS software and using statistical tests such as Covariant processing, LeVin and Toki tests, Variance processing and Pierson Correlations. The results showed that the average amount of correct answers is sequencely 25.36 and 19.29 in the test and control groups, which this issue after controlling the Pre-Test manifested that environmental training led to an increase of awareness of HM school teachers in terms of optimal energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy-consumption
  • Environmental trainings
  • HM school teachers
  • Optimization
  • Resources conservation