با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 مربی، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه هنر و معماری، کاشان، ایران.

10.30473/grup.2024.66455.2751

چکیده

حس تعلق یکی از احساسات مثبت انسان نسبت به محلۀ خویش است و بوستان‌های محلی می‌توانند بستری برای ایجاد و ارتقا این حس باشند. همه‌گیری کووید-19 در سال‌های اخیر با کاهش حضور افراد در مکان‌های مختلف محله‌ از جمله بوستان‌ها موجب بروز مشکلات روانشناختی، کاهش تعاملات اجتماعی، و حس تعلق افراد به محله گشته است. لذا هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی مولفه‌های موثر بوستان‌ها در ارتقا حس تعلق افراد به محله در دوران همه‌گیری کووید-19 است و بر همین اساس سه بوستان محلی‌ گلدشت، فردوس، و پرواز در محله فردوس غرب تهران برای مطالعه انتخاب گردید. 25 گویۀ موثر در ارتقا حس تعلق افراد به محله در دوران همه‌گیری کووید-19در بوستان‌ها، ذیل مولفه‌های کالبدی و غیرکالبدی، بررسی شد. گردآوری مولفه‌ها و گویه‌ها با روش تحلیل محتوا و دلفی و مطالعۀ آن‌ها با روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته و با توزیع 300 پرسش‌نامه صورت پذیرفت و به طبقه‌بندی پرسش‌شوندگان از نظر سن، میزان مراجعه به بوستان، مدت سکونت در محله، و دارا بودن کودک پرداخته شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS20 و با مطالعۀ میانگین و انحراف معیار و آزمون‌های فریدمن، واریانس یکطرفه، و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که حس امنیت، فاصله بوستان تا محل سکونت، کیفیت پوشش گیاهی و فضاهای طبیعی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در ارتقاء حس تعلق افراد در دوران همه‌گیری کووید-19 بوده‌اند. همچنین سن، میزان مراجعه به بوستان، مدت سکونت در محله، و دارا بودن کودک تفاوت معناداری را در پاسخ پرسش‌شوندگان به برخی گویه‌ها ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the effective components of parks in promoting people's sense of belonging during the covid-19 pandemic )Case study: Parks in west Ferdous neighborhood in District 5 of Tehran(

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Mahsa Bagheri 1
  • Lleila sadat Hamidian Divkolai 2
  • Zahra Ahmadipour 3

1 Ph.D. Department of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.

2 Lecture, Department of Architecture and Urban Planning, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.

3 MSc. Department of Art and Architecture, University of Kashan, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Sense of belonging is connection between a person and a place and Parks can promote this sense. In recent years, the covid-19 epidemic has limited the presence of people in parks. Occurrence of psychological diseases, reduction of social interactions and responsibility, and sense of belonging are some of the consequences of this. Therefore, the purpose of this research was to investigate the effective components of parks in promoting people's sense of belonging during the covid-19 pandemic and Three local parks - Goldasht, Ferdous, and parvaz- in west Ferdous neighborhood in District 5 of Tehran were selected for study and 25 effective items were examined under two non-physical and physical components. Data collection was done by content analysis and Delphi method and their study was done by survey method and researcher-made questionnaire tool and by distributing 300 questionnaires. Respondents were classified in terms of age, frequency of visit the park, length of residence in the neighborhood, and having children. The data was analyzed with SPSS20 software and with mean and standard deviation analysis, Friedman test, One-way ANOVA, and independent-sample T-Test. The findings showed that the sense of security, the distance between the park and the house, and the quality of the green space had the greatest effect on promoting the sense of belonging during the Covid-19 pandemic. Also, the results indicated that age, frequency of visit the park, length of residence in the neighborhood, and having children made a significant difference in the responses of the respondents to some items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of belonging
  • Park
  • Covid-19
  • Physical component
  • Non-physical component