با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

10.30473/grup.2024.70782.2839

چکیده

مشکلات زیست‌محیطی نتیجه عمل انسان بوده و بدرفتاری‌های انسان در قبال محیط‌زیست به‌عنوان خطیرترین تهدید در درازمدت نسبت به جهان شناخته شده‌اند. بنابراین شناسایی عواملی که می‌تواند رفتار و نگرش افراد در قبال محیط زیست را تغییر دهد و رفتار مسئولانه را ایجاد کند از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و ساختاری شهری بر نگرش و رفتار شهروندان شهرستان اصفهان است. تا بتوان برای ایجاد شرایط برای بهبود نگرش و رفتارهای دوستانه نسبت به محیط‌زیست از آن بهره گرفت. این تحقیق از نوع تحلیل_توصیفی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از نمونه 400 نفری جمعیت بالای 18 سال شهرستان اصفهان گردآوری شده است. .برای پردازش داده‌های به دست آمده از ازمون‌های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS استفاده شده است. بررسی رابطه بین متغیرها حاکی از آن است که رابطه سرمایه اجتماعی، آگاهی، تعلق مکانی، نگرش نوین زیست‌محیطی، سرمایه مدنی و امکانات ساختاری شهری با رفتار زیست‌محیطی پاسخگویان مثبت و معنادار است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، سرمایه مدنی، تعلق مکانی ، نگرش نوین زیست‌محیطی و امکانات ساختاری شهری، 240/0 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کند. بنابراین توجه با ساختار فیزیکی شهر همچون جذابیت، امکانات رفاهی و تفریحی، دسترسی آسان به سیستم‌هایی همچون حمل ونقل و... ، ایجادپیاده‌روهایی با قابلیت افزایش تعامل شهروندان و افزایش سرمایه اجتماعی تعلق مکانی بالایی را به همراه دارد که منجر به افزایش نگرش و رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of access to urban structural facilities, pelace attachment, and social factors on environmental behaviors(Case study : Isfahan County)

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezaei 1
  • Mehdi Amirkafi 2
  • Sadegh Salehi 3
  • Daruosh Boustani 2

1 Ph.D Student, Department of Sociology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

3 Professor, Department of Social Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

This research investigates the relationship between social and urban structural factors with the attitudes and behaviors of citizens in the environmental domain, aiming to improve the environmental attitudes and behaviors of individuals
Social capital, awareness, sense of place, new environmental attitudes, civic capital, and urban structural facilities are positively related to environmentally responsive behaviors. Regression analysis results showed that civic capital, sense of place, new environmental attitudes, and urban structural facilities explain 40% of the variation in the dependent variable. Therefore, attention to the physical structure of the city such as attractiveness, welfare and recreational facilities, easy access to systems such as transportation, etc., creating pedestrian-friendly spaces that increase interaction among citizens and increase social capital and a high sense of place lead to increased environmental responsible attitudes and behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • urban structural facilities
  • environmental behavior
  • place belonging
  • Isfahan cuntry