با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

تربیت مدرس

چکیده

تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی‌های کشورهای جهان سوم است ، بطوری که این موضوع ممکن است زمینه هایی برای ایجاد تفرقه و فروپاشی کشورها را نیز فراهم نماید. شناخت نابرابری و عدم تعادل در چهارچوب محدوده‌های جغرافیایی مختلف( کشور، استان، شهرستان) ، پی بردن به اختلافات و تفاوت‌های موجود، سیاست گذاری در جهت رفع و کاهش نابرابری‌ها، از وظایف اساسی متولیان توسعه مناطق جغرافیایی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار بوده، و در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی بررسی وشناخت مناطق مختلف از نظر امکانات مختلف اجتماعی، اقتصادی،بهداشتی و.. . ضرورت پیدا می‌کند، لذا نوشتار حاضر با هدف شناخت وضعیت برخورداری شهرستان‌های استان گلستان و شناخت میزان نابرابری موجود از امکانات اجتماعی،زیربنایی،درمانی-بهداشتی،جمعیتی، به رشته تحریر درآمده است. در این تحقیق برای سنجش درجه برخورداری و نابرابری بین مناطق جغرافیایی و رتبه بندی نابرابری ها در منطقه مورد مطالعه از روش های مدل تحلیل عاملی و نحلیل فضایی (GIS) استفاده شده است. جهت ترکیب شاخص‌ها در محیط (GIS)، با استفاده از روش خطی ساده مقادیر بدست آمده از تحلیل عاملی بی بعد (استانداردسازی) شده است. یافته های تحقیق حاکی از عدم تعادل و نابرابری های فضایی و نیز شکاف عمیق بین شهرستان‌های استان به ویژه شهرستان گرگان می‌باشد. شهرستان گرگان به عنوان مرکز استان، محل تمرکز فعالیت‌های اقتصادی – اجتماعی بوده ،که این امر اختلاف عمیق این شهرستان با شهرستان‌های دیگر استان را موجب شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of regional disparities, with social justice approach (Case study: Golestan province)

چکیده [English]

Intense focus and balance of features including Third World countries is, Areas so that it may also provide for the division and disintegration of states. Recognizing inequalities and imbalances within the geographical boundaries of the (country, province, city), Discover the differences and differences, policy and reduce inequities in the elimination of the fundamental duties of custodians geographic areas to be considered. Given that the fundamental concepts of sustainable development and social justice, and explain the concept of social justice in various areas of cognitive investigation of possible social, economic, health and ....Are necessary – to, The present paper aims to Golestan province have the knowledge and understanding of the existing inequality of social amenities, infrastructure, health care - health, population, as it is written. In this study to measure the degree of enjoyment and inequalities between geographical areas and inequality rankings Factor analysis models and methods in the study area spatial Analysis (GIS) is used. The combination of environmental factors (GIS), using simple linear methods the following values obtained from factor analysis (standardization) .Research findings suggest imbalances and spatial inequalities and the gap is between the provinces, especially the city of Gorgan. As the capital city of Gorgan, where the concentration of economic activities - social, this is a profound difference in this city with other cities of the province has caused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Regional inequality
  • Social Justice
  • balance
  • Space
  • Golestan province