با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود در مناطق روستایی عصرحاضر مسئله اشتغال می باشد و امروزه اشتغال تنها یک امتیاز پر منزلت نیست بلکه یک ضرورت برای بقاست که اهمیت و نقش اساسی در مهاجرت های روستا- شهری و تعادل های منطقه ای ایفا می کند. هدف این پژوهش بررسی و سطح بندی مناطق روستایی استان های کشور به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش‌های « توصیفی، اسنادی و کمی– تحلیلی» است. برای گردآوری داده‌ها در این پژوهش از مستندات مرکز آمار ایران به ویژه نتایج آمارگیری نیروی کار استفاده گردیده است. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از مدل Topsis و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. در پایان با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) سطح بندی مناطق روستایی استان های کشور جهت تحلیل فضایی وضعیت اشتغال نمایش داده شده و جایگاه هر یک از استان ها در برخورداری از شاخص های اشتغال مشخص گردیده است. نتایج حاصل از یافته ها حاکی از آن است که در مناطق روستایی ایران شکاف و نابرابری زیادی از نظر شاخص های اشتغال وجود دارد به گونه ای که به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال، استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان در سطح بسیار ضعیف و استان های آذربایجان شرقی، زنجان، آذربایجان غربی و اردبیل در سطح بسیار قوی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Categorization of Rural Areas of the Provinces of Iran According to Employment’s indices

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bosshaq 1
  • Davood Jamini 2
  • Ahmad Taghdisi 3

چکیده [English]

One of the most important economic and social issues is employment problem in rural areas today and nowadays the employment is not only a place of high prestige, but it's a necessity tosurvive that importance and basic role plays in the immigrations of rural -urban and balances of regional. The purpose of present study is to investigate and to categorize the rural areas of provinces in country according to their enjoyment of employment’s indices. The research method used in the study is “descriptive, documentary, quantitative – analytical”. The documentation of Statistical Center of Iran, especially the results of census’ labor force has been used to collect data for this study. Topsis Model and cluster analysis have been used in order to analyze the data in the present study. Finally, by using Geographical Information System (GIS) software categorization of rural areas of provinces in country has been done to represent the spatial analysis of employment status and the place of each province has been determined according to their enjoyment of employment’s indices. The results show that there is a gap and inequality among rural areas of country regarding employment’s indexes so that Sistan-o-Baloochestan and Hormozgan provinces are at a poor level and Eastern Azarbaijan, Zanjan, Western Azarbaijan, and Ardebil are at a strong level of enjoyment of employment’s indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment’s indices
  • Topsis Model
  • Cluster analysis
  • geographical information system
  • Rural Areas of Iran