با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

در مقاله حاضر وضعیت شبکه شهری در استانهای خراسان شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تعادل یا عدم تعادل حاکم برآن ارزیابی و تعیین گردیده است . هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی شبکه شهری استانهای خراسان و ارتباط فضایی شهرهای این استانها باهم است. روش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است . نتایج حاصله بیانگر این است که در سطح استان خراسان شمالی حاکمیت با شهرهای کوچک و میانی است و این امر منجر به تعادل نسبی در ساختار فضایی استان شده است. در حالی که درسطح استان خراسان رضوی حاکمیت از آن نخست شهر مشهد است. شبکه شهری استان خراسان جنوبی براساس روش آنتروپی نسبتاً متعادل است. دلیل این امر عدم وجود کلانشهری نظیر مشهد در این استان می باشد، به گونه ای که نخست شهر این استان در رده شهرهای میانی قرار دارد. راهکار اجرائی این پژوهش جهت نیل به شبکه شهری متعادل گسترش سرمایه گذاری های زیر بنایی در شهرهای متوسط و کوچک و اجرای سیاست های مناسب برای جذب جمعیت به آنها ست با اجرائی شدن این برنامه می توان اختلاف موجود در اندازه شهرها ی بزرگ و شهرهای رتبه پایین در سیستم شهری را کاهش داد و این خود گامی مؤثر در راستای متعادل سازی شبکه شهری و کاهش شکاف توسعه بین شهرهای بزرگ و شهرهای میانی و کوچک استان محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of urban network Khorasan Razavi, North and South, with an emphasis on urban centers

چکیده [English]

In the present paper, status of the urban network in the provinces of Khorasan, North Khorasan, Razavi and South are studied and thoroughly assess the degree of balance or imbalance has been determined. The aim of this study was to evaluate the spatial relationship between urban network Khorasan provinces and cities are each other. Method used in this study was a descriptive – analytical. The results indicate that in the northern province is governed by a town or city center and This has led to a relative balance in the structure of space. While the level of the Khorasan Razavi Province, the first rule is Mashhad. South Khorasan is relatively balanced urban network based on entropy method. Because this is not the Metropolis of Mashhad in this province, such as first class city in the province is located in the central cities. Implementing policies to achieve this balanced urban network Expansion of infrastructure investments in small and medium towns and implementation of appropriate policies to attract them. With the implementation of these programs can be a big difference in the size of towns and cities in an urban system that reduces low rating. And effective step toward narrowing development gap between urban and balancing network in major cities and small towns in the middle is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban network
  • Medium town
  • small town
  • balancing
  • Khorasan(Razavi
  • North
  • south) Provinces