با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور سیاهکل و رودسر

2 کارشناسی ارشد

3 مدرس دانشگاه

چکیده

مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آنها می باشد که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنادار کرده است. از این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر (ساختمان ها، خیابان ها و جاده ها) و نیازهای جامعه (از لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی) ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضای سبزی فعال، بازدهی زیست محیطی و مستمری داشته باشد.روش پژوهش توصیفی- تطبیقی و هدف این مقاله بررسی سرانه فضای سبز شهری شهر شیراز، آگاهی از چگونگی توزیع جغرافیایی آن به منظور رعایت اصل عدالت و ارایه پیشنهاد سرانه مناسب برای محدوده مورد مطالعه در جهت ساماندهی زیست محیطی- اجتماعی آن می باشد. نتایج بررسی نشان می دهد که علاوه بر کمبود فضای سبز در سطح شهر شیراز، توزیع فضای سبز در مناطق 9 گانه آن نیز به صورت عادلانه صورت نگرفته، به طوری که مناطق 3،4و 1از سرانه فضای سبز بیشتری برخوردارند، مناطق 6،9، 5 و2 در سطح دوم قرار دارند و مناطق 8 و 7 از پایین ترین نسبت سرانه فضای سبز برخوردارند. همچنین بین سرانه فضای سبز و تراکم جمعیت در شهر شیراز همبستگی منفی به میزان 42/0-وجود دارد. در پایان، با استفاده از مدل مهندس کامبیز بهرام سلطانی، سرانه فضای سبز 49 مترمربع برای شهر شیراز پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and analyze of Shiraz park and green space

نویسندگان [English]

  • SEIDALI HOSEINI 1
  • Sajjad Ahmadi 2

چکیده [English]

The most important effect of cities green space is their environmental practice that has make cities meaningful as human biosocial culture. The green space should build qualitively and quantitively according to city physical mass (building, streets and roads) and society needs (psychological, free time passing and health needs) till could has continued and environmental output as an active green space. This study method is descriptive-comparative and its aim is to investigate shiraz green space percapita , awarding of how its geographical distribute to follow fairness principle and providing suitable percapita suggestion for studying area to its environmental-social organization study results indicate that in addition to lack of green space in shiraz , its 9 parts green space distribution is not fairly as region 4,3 and 1 have more green space percapita , regions 9,6,5 and 2 are in second level and 8,7 in lowest level. also there is a negative correlation between green space percapita and population den city in shiraz in -0.42.finally , by using engineer kambiz bahram soltani model , 49m2 green space percapita suggested for shiraz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Park"
  • city green space"
  • green space precapita"
  • spatial distribution"
  • Shiraz city