با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجو

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان تعادل نظام شهری استان خوزستان در دهه‌های 65 تا 85 می باشد. جامعه آماری آن را جمعیت نقاط شهری استان خوزستان در دوره های 85 تا 1365 تشکیل می‌دهد. داده های بدست آمده از آمارنامه های مرکز آمار و سالنامه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ابتدا در محیط های Excel و Spss وارد شده، سپس با استفاده از روش های شاخص تمرکز شهری(مهتا)، مدل رتبه - اندازه، ضریب آنتروپی و ضریب تغییرات مورد مطالعه قرار گرفته اند. این تحقیق از نوع نظری و روش انجام آن پیمایشی- تحلیلی می‌باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از آمارنامه‌ها و تحلیل وب‌سایت‌های مربوط به مرکز آمار ایران و سرشماری عمومی نفوس و مسکن نقاط شهری استان خوزستان جمع آوری گردید است. از جمله نتایج این پژوهش می توان به این موارد اشاره نمود: فقدان تعادل در سسله مراتب شهری هنوز یکی از مشخصه های بارز نظام شهری استان خوزستان است. به علت وجود نخست شهر اهواز، سلسله مراتب شهری استان از قانون رتبه- اندازه تبعیت نکرده و ناهمخوانی، عدم تعادل و گسیختگی در نظام شهری آن مشهود می باشد. جهت رسیدن به نظام شهری متعادل، به سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت ایجاد نظامی توسعه یافته، متشکل از شهرهای کوچک و میانی در چارچوب راهبردهای ملی شهرنشینی که بتوانند یکپارچگی و انسجام فضایی سرزمین را به دنبال داشته باشد، نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study in balance of the city of Khuzestan province (1365 to 1385).

نویسندگان [English]

  • said AmanPur 1
  • reza salehi 2
  • Gholam Hossein hamidi 2

1 Assistant martyr Chamran University

چکیده [English]

The main objective of this research, review and analysis in the balance of the city by 65 to 85. The collected data used in Excel and Spss program, after that studied in the index of urban concentration (Mehta), the rank - size, entropy coefficient, coefficient of variation have been studied. Population of Khuzestan province the population of this research content urban areas in periods of 65 to 1385. Data collected & analysed from amarnameh websites related to urban areas in Khuzestan province had a population census. This research is theoretical and its Method is survey - analysis. Few of The results of this study, are: the problem of balance in Khuzestan province in the urban hierarchy is still one of the characteristics typical of urban systems. because the First city of Ahvaz, the provincial urban hierarchy from the rank - size and discrepancies did not comply, imbalance and alienation in the urban system, it is clear. In order to achieve a balanced urban systems require policy and planning in the military establishment developed, consisting of small and middle cities and urbanization in the context of national strategies. That unity and territorial integrity to be followed by a space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban systems
  • rank - size
  • urban concentration index
  • the entropy factor
  • Coefficient of variation