با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/دانشگاه پیام نور

2 مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور استان گیلان

3 مدرس دانشگاه پیام نور اردبیل

4 دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع فضایی وتعیین مکانهای بهینه جهت احداث مجتمع‌های آب درمانی شهر سرعین و با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام گرفته است. بی‌شک توجه به نحوۀ توزیع فضایی این مجتمع‌ها و رعایت معیارها و استانداردهای مکانیابی در جانمایی آنها می‌تواند شهر سرعین را به یکی از قطب‌های مهم توریستی تبدیل نموده و رضایت خاطر گردشگران را جلب نماید. در این پژوهش برای رسیدن به هدف مذکور، از معیارهای مانند، کاربری‌های سازگار با مجتمع‌های آب درمانی، دسترسی به معابر شهری، نزدیکی به مراکز مسکونی و فاصله مناسب از مراکز صنعتی و کارگاهی و ارتفاع و شیب استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاصل از خروجی مدل (AHP) نشان می‌دهد که بیشترین اراضی مناسب جهت احداث مجتمع‌های آب درمانی، خارج از بافت مسکونی و در ضلع جنوب و جنوب شرق شهر قرار دارد. همچنین مشخص شد که از محدوده 7/1111 هکتاری مورد بررسی قرار گرفته، 154 هکتار جزء اراضی خوب و خیلی‌خوب، 7/176 هکتار جزء اراضی متوسط و 1/781 هکتار شامل اراضی ضعیف و خیلی ضعیف جهت احداث مجتمع‌های آب درمانی است، و در نهایت با توجه به نقشه نهایی ارزش‌گذاری اراضی، 3 پهنه که هم در طبقه اراضی خیلی‌خوب و خوب بوده و هم جزء اراضی بایر بوده و نیز با رعایت حریم مناسب از مراکزآب‌درمانی فعلی، جهت احداث مجتمع‌های آب‌درمانی پیشنهاد گردید. این سه پهنه پیشنهادی می توانند به عنوان زونهای تفریحی ورزشی، گردشگری و درمانی و به صورت مختلط مورد بهره برداری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Locating the optimal development of the complex therapy Sareyn

نویسندگان [English]

  • reza vaisi 1
  • seyed ali Hosieni 2
  • maryam mohammadi 4

4 student

چکیده [English]

This research is ready with aim of analysis space distribution and determine suitable place for sareyn spa water complex with use of (AHP) models. So notice to space distribution of these complex and regard of location standards can produce sarein city to one of the important tourism Polaris and satisfy the tourism people .in this research to reach of these aims is used standards for example, compatible land use with spa water complexity, access to city across way ,near to habitant center and suitable distance from industry center and factory, Elevation and slope . Exit result of AHP model in this research point to that the most suitable lands for spa water complexity is around habitant tissue and take between distance of tissue and ring road of city and too identify that realm 1111/7 hectares in progress of this research 154 hectares is contain good and very good lands and 176/7 hectares is contain medium lands and 781/1 hectares is contain weak and very weak lands is for spa water complex. And finally notice to land value final map 3 zones on the floor very well and good, and the land was barren land component with respect to privacy and the right of the current water treatment facilities for the construction of water treatment was proposed complexes. These three zones can be proposed as recreational zones, sports, tourism, and health and are used mixed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • space distribution
  • spawater centers
  • sareyn city
  • AHPmodel