با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز

چکیده

تغییر کاربری اراضی فاکتور کلیدی پیشرفت بشری و توسعه محیط فیزیکی می باشد. مدل های تغییر کاربری اراضی کمک شایانی جهت شناخت و فهم سیستم های پیچیده داشته و اطلاعات با ارزشی از شکل و ماهیت ممکن در آینده کاربری ها را میسر میسازد. در این پژوهش برای ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در تبریز، از تصاویر ماهواره ای سالهای 1368 و 2005 استفاده شده است و برای مدلسازی این تغییرات در سال 1410، از پارامترهای موثر در توسعه شهر تبریز و از مدل LTM استفاده گردید.
شهر تبریز در دهه های گذشته به شدت با تغییرات اراضی شهری مواجه بوده است که نتایج به دست آمده از بررسی تصاویر ماهواره ای برای سالهای 1368 و 1384 نشانگر تغییرات فزاینده کاربریها مخصوصا کشاورزی و فضاهای سبز به کاربری اراضی ساخته شده می باشد. با ادامه این روند، شهر تبریز با مسائل و مشکلات فراوان در آینده مواجه خواهد شد. بطوریکه نتایج حاصل از مدلسازی توسعه شهر تبریز برای سال 1410 در این پژوهش نشانگر این است که بیش از 90 درصد از محدوده شهر در افق پیش بینی به اراضی ساخته شده اختصاص خواهد یافت و تنها 10 درصد از محدوده شهر به کاربری فضای سبز اختصاص می یابد. پیش بینی توسعه در این تحقیق نشانگر این است که اراضی ساخته شده، 143 درصد افزایش خواهد یافت و اراضی کشاورزی و فضاهای سبز به ترتیب با 11603 و 1919 هکتار کاهش یافته و به ساخت و ساز اختصاص خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling of Tabriz Expansion in 2031 using Land Transformation model

نویسنده [English]

  • Akbar Rahimi

Academic Member / University of Tabriz

چکیده [English]

Land-use change is a key factor in the development of the human and physical environment. Models of land-use change help understand this intricate system and can provide valuable information on possible future land-use configurations. Therefore, we investigated the changes in land use of Tabriz using satellite images taken in 1989 and 2005.We then modeled how these changes would alter the land uses for 2031 using effective parameters in Tabriz development and land Transformation model.
Tabriz sharply in the past decade has faced changes in the urban land use. The results obtained from satellite images for years 1989 and 2005 represent increasingly changes, particularly agricultural land use and green spaces to built areas. With continue this process; Tabriz in the future will face a lot of challenges. The results of modeling of Tabriz in 2031 in this research show that more than 90 percent of the city will be built area and only 10 percent of the city's green spaces will be assigned to the user. Forecasting of Tabriz development in this research show that, the built areas will increase 143 percent and area of agriculture land and green spaces will decrease to 11603 and 1919 hectare respectively. With the development of the city of Tabriz in the coming decades will be encountered with increasingly ecological and environmental problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use change "
  • "Urban modeling"
  • "sprawl"
  • " Land Transformation Model"
  • " Urban green space"
  • " Tabriz city"