با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

در بسیاری از شهرهای بزرگ و متراکم، الگوی مکانی کاربری های آموزشی به دلایل مختلف مانند قرارگیری کاربری های مزاحمی چون کاربری های صنعتی، نظامی، مراکز پمپ بنزین، کاربری درمانی و .... از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشد که همین باعث افت کیفیت خدمات مدارس و تاثیر نامطلوب روحی و جسمی بر روی دانش آموزان دارد. بنابراین در تحقیق حاضر دبیرستان های منطقه 2 و 4 شهر اهواز به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیرهای مورد مطالعه تحقیق؛ کاربری اداری، مسکونی، تجاری، فرهنگی، ورزشی، فضای سبز، نظامی، مذهبی، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جایگاه‌های سوخت‌رسانی، بهداشتی – درمانی ، صنعتی، خیابان‌های اصلی و پایانه های مسافربری می باشد. به منظور وزن دهی و تعیین اندازه اثر متغیرهای مورد مطالعه در هدف نهایی تحقیق از مدل FDAHP استفاده شده است. به منظور تهیه لایه نهایی با استفاده از گزینه Raster Calculator و استفاده از عملگر جمع ، لایه ها به روش همپوشانی با یکدیگر تلفیق شده است. نتیجه نهایی تلفیق لایه نشان می دهد که بیشتر مدارس منطقه 2 در وضعیت نامناسب از نظر الگوی همجواری و سازگاری با سایر کاربری های همجوار می باشد. بنابراین الگوی توزیع فضایی دبیرستان های منطقه 2 مطلوب نمی باشد. الگوی توزیع فضایی دبیرستان ها در منطقه 4 نشان می دهد که بیشتر مدارس منطقه 4 در وضعیت مناسبی از لحاظ قرار گیری و همجواری با کاربری های ناسازگار و سازگار قرار دارد. بنابراین الگوی توزیع فضایی کاربری دبیرستان در منطقه 4 مطلوب می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating suitability of location User educational Using a combination of FDAHP models in GIS : Case Study, high schools in Area 2 and 4 of Ahwaz

چکیده [English]

In many large cities and dense spatial pattern of educational applications for various reasons, such as the placement of the annoying User Account industrial, military, hospitals, Oil Station, medical use .... and the situation is not so good. Which cause undesirable physical and psychological impact on the quality of schools and students. Therefore, in this study high school in Ahwaz region 2 and 4, for example, has been studied. The Variables, office, residential, commercial, cultural, sports, landscape, military, religious, fire stations, Oil station, health - medical, industrial, Terminal and main street. In order to assess the effect of weighting the variables in the ultimate goal of FDAHP model is usedAfter determining the final weight of the item using Raster Calculator and multiplication, weight is applied in layers. In order to provide a final layer using the Raster Calculator and select the operand, the layers overlap with each other are combined. Final results of layer integration show that most of the schools in the district 2 are in a inappropriate state of adjacent and compatibility pattern with other adjacent uses. So spatial distribution pattern of high schools in district 2 is not eligible. spatial distribution pattern of high school in district 4 show that most schools of district 4 is in a proper state of placement and adjacent with compatible and incompatible uses. So spatial distribution pattern of high schools uses in district 4 is appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suitability of location
  • spatial patterns
  • Compatibility
  • High School
  • the AHP
  • Ahwaz region 4 and 2