با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه گرگان

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه بیرجند

چکیده

در ارائه خدمات شهری، توجه به برخی اصول ازجمله اصول پدافند غیرعامل در ساختارها، سبب افزایش کارایی سیستم شهری در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین توسعه شهر پایدار می‌شود. بر طبق اهداف اصول پدافند غیرعامل که پیشگیری و کاهش مخاطرات طبیعی و انسانی است و همچنین قابلیت‌های مهم GIS درزمینهٔ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتر، این پژوهش به تحلیل فضایی-مکانی مراکز انتظامی در شهر بیرجند بر اساس اصول پدافند غیرعامل پرداخته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها به دو صورت کتابخانه‌ای و مطالعات پیمایشی می‌باشد. تکنیک مورداستفاده در تحلیل، نیز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مبتنی بر نظر کارشناسان و مقایسه زوجی بین شاخص‌ها، 17 معیار و گزینه‌های هر معیار در سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج نشان داد که بیش از 45.89 درصد از سطح شهر بر اساس اصول پدافند غیرعامل مناسب و بسیار مناسب می‌باشد. به‌طورکلی وضعیت مکانی-فضایی مراکز انتظامی در شهر بیرجند تقریباً مطلوب است. بااین‌وجود برای افزایش کارکردی بهتر این مراکز، در برخی موارد نیاز به بازنگری و تغییرات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Analysis Place-Spatial disciplinary centers on the principles of passive defense with an emphasis on criteria physical - natural, social and economic(Case Study: birjand of city)

چکیده [English]

The the provision of urban services, attention to many principles, including the principles of passive defense in structures, increase the efficiency of urban system in order to provision better services to citizens as well as the development of a sustainable city. According to the goals principles of passive defense, the prevention and mitigation of natural hazards and human, and as important capabilities of GIS in planning and better decision-making, this paper analysis the Loacation-Spatial disciplinary centers in the Birjand of city has been based on the principles of passive defense. The study of based goal, is practical and based the nature and purpose, descriptive-analytic.The method of Data collection is two libraries and survey.Technique used in the analysis,is the Analytic Hierarchy Process (AHP), based on experts opinion and paired comparison between indicators, 17 criteria and options for each criteria in Geographical information System. Results showed that more than 45.89 percent of the city based on the principles of passive defense is good and very good. The General situation of the Location-Spatial Disciplinary centers in the Birjand in city is Almost Appropriate. However, to increase the good performance of these centers, in some cases need to be reviewed and changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis Place-Spatial
  • principles of passive defense
  • Disciplinary centers