با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزشی محیط زیست دانشگاه تهران

2 گروه برنامه ریزی و مدیزیت آموزش محیط زیست دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست / دانشگاه تهران

4 گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

امروزه روند رو به­ رشد شهرها و افزایش جمعیت باعث برهم زدن نظم طبیعت و تغییر ساختار اصلی و اولیه سرزمین شده است. در سال­های اخیر در جهت جلوگیری از رشد افقی شهرها ایده ساخت بناهای بلند در شهرهای جهان و همچنین کلانشهر تهران مطرح شده است. یکی از اثرات منفی بلندمرتبه­ سازی تغییر جریان باد شهری می­باشد. بر این اساس هدف این مطالعه ارزیابی اثر ساختمان‌های بلند بر علمکرد جریان باد شهری با استفاده از روش قیاسی- استنتاجی است. در این تحقیق منطقه 22 کلانشهر تهران به علت روند روبه رشد بلندمرتبه­ سازی به ‌عنوان پژوهش موردی انتخاب شده است. نتایج ارزیابی اثر بلندمرتبه سازی بر جریان باد در سطح منطقه 22 بیانگر این موضوع می­باشد که به دلیل مکان‌یابی نادرست و غیر اصولی ساختمان‌های بلند در این منطقه الگوی طبیعی وزش باد تغییر یافته و در نتیجه موجب بروز اثرات ثانویه ناشی از رکود یا تشدید جریان باد شده و کریدور ورودی هوا به شهر تهران را با مشکل جدی مواجه ساخته است.  بر این اساس رعایت اصول و معیارهای مناسب مکان‌یابی و ارزیابی بلندمرتبه­ سازی توسط مدیران شهری زمینه­ای برای اقدامات صحیح مدیریتی در جهت کاهش اثرات فراهم می­نماید.

تازه های تحقیق

اثرات بلند مرتبه سازی بر جریان باد در تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the Impact of Urban High-rise Building on Wind Flow Performance, Case Study: Tehran, District 22

نویسندگان [English]

 • Esmaeel Salehi 1
 • Ahmadreza y/avri 2
 • Farane Vakili 3
 • Parasto Parivar 4

1 Planning Management Department, University of Tehran

2 Planning Management Department, University of Tehran

3 Planning Management Department, University of Tehran

4 Planning Management Department, University of Tehran

چکیده [English]

Increasing population has disrupted the order of nature and led to restructuring of the original land. In recent years, in order to prevent the horizontal growth of cities, the idea of constructing high-rise buildings in cities around the world such as Tehran metropolis has been proposed. One of the negative impacts of high-rise building is the change in urban wind flow. Therefore, this study aims to assess the impact of high-rise buildings on the performance of urban wind flow using an inductive-comparative method.  In this study, District 22 in Tehran was selected as the case study due to its increasing trend of high-rise construction. The findings of the study showed that the natural pattern of wind flow changed due to the incorrect and non-normative positioning of tall buildings; thereby, this led to the secondary effects resulted from stagnation or intensification of wind flow causing serious problems for air inlet corridor of Tehran. Therefore, appropriate principles and criteria for both the site location as well as the assessment of high-rise building observed by urban managers seem to provide bases for accurate management actions and reduce the side effects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assessment
 • High-rise building effects
 • urban development
 • Wind flow
 • Tehran district 22

 

ارزیابی اثر بلندمرتبه­ سازی بر عملکرد جریان باد شهری، پژوهش موردی: منطقه 22 کلان‌شهرتهران

اسماعیل صالحی1، احمدرضا یاوری2، *فرانه وکیلی3، پرستو پریور4

1. دانشیارگروه برنامه ریزی و مدیریت و آموزش محیط زیست ، دانشگاه تهران

2. دانشیارگروه برنامه ریزی و مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه تهران

3. دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

4. دکتری برنامه ریزی و مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه تهران

دریافت: 19/03/1394           پذیرش: 27/05/1394

 

 

Assessing the Impact of  Urban High-rise Building on

Wind Flow Performance, Case Study: Tehran,  District 22

Esmaeel Salehi1, Ahamadreza Yavari2, *Faraneh Vakili3, Parasto Parivar4

1. Associate Professor of  Planning Management Department, Tehran University

2. Associate Professor of  Planning Management Department, Tehran University

3. M.A Student of Planning and Environmental Management, Tehran University

4. Ph.D Planning and Environmental Management, Tehran University

Received: (09/06/2015)          Accepted: (18/08/2015)

 

 


چکیده

 

 

Abstract  

امروزه روند رو به­ رشد شهرها و افزایش جمعیت باعث برهم زدن نظم طبیعت و تغییر ساختار اصلی و اولیه سرزمین شده است. در سال­های اخیر در جهت جلوگیری از رشد افقی شهرها ایده ساخت بناهای بلند در شهرهای جهان و همچنین کلان‌شهر تهران مطرح شده است. یکی از اثرات منفی بلندمرتبه­ سازی تغییر جریان باد شهری می­باشد. بر این اساس هدف این مطالعه ارزیابی اثر ساختمان‌های بلند بر علمکرد جریان باد شهری با استفاده از روش قیاسی- استنتاجی است. در این تحقیق منطقه 22 کلان‌شهر تهران به علت روند روبه رشد بلندمرتبه­ سازی به‌عنوان پژوهش موردی انتخاب شده است. نتایج ارزیابی اثر بلندمرتبه سازی بر جریان باد در سطح منطقه 22 بیانگر این موضوع می­باشد که به دلیل مکان‌یابی نادرست و غیر اصولی ساختمان‌های بلند در این منطقه الگوی طبیعی وزش باد تغییر یافته و در نتیجه موجب بروز اثرات ثانویه ناشی از رکود یا تشدید جریان باد شده و کریدور ورودی هوا به شهر تهران را با مشکل جدی مواجه ساخته است.  بر این اساس رعایت اصول و معیارهای مناسب مکان‌یابی و ارزیابی بلندمرتبه­ سازی توسط مدیران شهری زمینه­ای برای اقدامات صحیح مدیریتی در جهت کاهش اثرات فراهم می­نماید.

واژه­های کلیدی

ارزیابی، اثر بلندمرتبه ­سازی، توسعه شهری، جریان باد، منطقه 22 تهران.

 

 

 

 

Increasing population has disrupted the order of nature and led to restructuring of the original land. In recent years, in order to prevent the horizontal growth of cities, the idea of constructing high-rise buildings in cities around the world such as Tehran metropolis has been proposed. One of the negative impacts of high-rise building is the change in urban wind flow. Therefore, this study aims to assess the impact of high-rise buildings on the performance of urban wind flow using an inductive-comparative method.  In this study, District 22 in Tehran was selected as the case study due to its increasing trend of high-rise construction. The findings of the study showed that the natural pattern of wind flow changed due to the incorrect and non-normative positioning of tall buildings; thereby, this led to the secondary effects resulted from stagnation or intensification of wind flow causing serious problems for air inlet corridor of Tehran. Therefore, appropriate principles and criteria for both the site location as well as the assessment of high-rise building observed by urban managers seem to provide bases for accurate management actions and reduce the side effects.

Keywords

Assessment, High-rise building effects, Urban development, Wind flow, Tehran district 22.

.


 

مقدمه

رشد سریع شهرها و کمبود منابع از جمله زمین برای توسعه افقی، سیاست افزایش تراکم ساختمانی و بلندمرتبه­ سازی را به‌عنوان راه حل مناسبی برای مشکل مسکن و فراهم کردن پایداری در شهرهای جهان مطرح نمود  (Thi van, 2008; Daniel Jun Chung, et. al, 2011).

   بلندمرتبه ­سازی اثرات محیط­زیستی زیادی از قبیل دگرگونی الگوی طبیعی وزش باد، تغییر تصنعی دما، ایجاد خرد اقلیم و سایه‌های وسیع، آلودگی سفره­های آب­های زیرزمینی و خاک، کاهش سطح اشغال زمین، کاهش سطوح نفوذ ناپذیر شهری و غیره را به شهر و نواحی شهری  تحمیل کرده است   (Mabhot & et. al, 2014).

   بنابراین به دلیل تأثیرات زیاد توسعه متراکم ساختمانی و بلندمرتبه­ سازی بر اقلیم محلی یک شهر (García& et. Al, 2009 & et al) باید متغیرهایی مانند باد، گرما و تابش خورشیدی را در فرآیندهای تصمیم­گیری برای انواع توسعه‌های شهری در نظر گرفته شود(Marsh, 2010; Tsou& et. al, 2012).

   جریان باد، به‌عنوان عنصر اقلیمی نقش مهمی در کیفیت فضاهای شهری و مسکونی، پایداری فضاهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار شهری دارد. همچنین این پدیده اثرات اولیه و ثانویه شدیدی از جمله تغییر جریان هوا، آسایش حرارتی، آلودگی هوا و غیره را به­ همراه دارد(Montazeri & et. al, 2014).

تاثیر باد بر روی ساختمان بلندمرتبه عملی دینامیکی است و بستگی به عوامل مختلف محیط از قبیل ناهمواری و شکل زمین اطراف ساختمان، اندازه و ارتفاع ساختمان‌ها، ترکیب نمای سازۀ مورد نظر و نحوۀ قرار گرفتن و توزیع فضایی ساختمان‌ها، فاصله بین ساختمان‌ها، ، فضاهای باز و سبز شهری و میزان پوشش زمین به وسیله ساختمان‌ها دارد(Cengiz & et al, 2013). بنابراین مهم‌ترین  ویژگی­های باد در رابطه با طراحی ساختمان عبارتست از آشفتگی باد (توفانی بودن)، سرعت باد، جهت باد ، وزش باد در سطح زمین و تداوم باد.(Chauhan & et. al, 2013).

امروزه مطالعات بسیاری در جهان و ایران در ارتباط با اثر بلندمرتبه‌سازی بر جریان باد شهری انجام گرفته است(Heidarinejad & et. al, 2015). در این مطالعات به منظور شبیه­ سازی جریان باد حول ساختمان، از روش تونل باد یا دینامیک سیالات محاسباتی [1] استفاده شده است. به­ طور کلی برای بررسی جریان حول یک ساختمان و ارزیابی میزان تاثیرگذاری ساختمان‌های بلندمرتبه بر عابرین بیش‌تر  از روش تونل باد استفاده می­شود(Hui & et. al, 2013).

 اما ابزار دینامیک سیالات محاسباتی امروزه به دلیل گسترش کامپیوترها بسیار مورد توجه است(Sabbagh  & et. al, 2007). مزیت اصلی روش­های عددی کاهش هزینه­های استفاده از تونل باد است، اما دارای این عیب بزرگ نیز هستند که برای اعتبارسنجی نتایج هنوز نیاز به نتایج تونل باد دارند و محدودیت‌های پردازش کامپیوتری در روش­های دقیق­تر بسیار جدی به­نظر می­رسد(Montazeri & et. al, 2014).

   در این مقاله منطقه 22 شهر تهران به‌عنوان پژوهش موردی انتخاب شده است. این منطقه در غرب شهر تهران در مسیر جریان باد غالب شهر و کریدور وروردی جریان هوا به شهر قرار گرفته است. عدم توجه به زاویه وزش باد و انجام ساخت ‌و سازها در مسیر جریان باد غرب به شرق و بادهای شمالی مانع از جریان هوا در فضای شهری شده است، لذا با توجه به اهمیت این منطقه و همچنین روند انبوه­سازی و بلندمرتبه ­سازی در منطقه که با رشدی حدود 43/0 درصد در بین سال­های      1382-1392 افزایش یافته است، ضرورت ارزیابی اثر ساختمان‌های بلند بر جریان باد در سطح منطقه را الزام می­گردد. از این رو مساله اصلی در این تحقیق نبود ضوابط صحیح و معیارهای مناسب برای مکان‌یابی و ارزیابی اثرات اکولوژیکی بلندمرتبه‌سازی بویژه جریان باد و به وجود آمدن مشکلات زیست­محیطی شهری و منطقه­ای از جمله آلودگی هوا و اختلال جریان هوا در منطقه 22  می­باشد. در این تحقیق تجربیات جهانی در مورد اثر بلندمرتبه‌ها بر جریان باد شهری مورد مطالعه قرار گرفته و بر این اساس سه نوع پهنه اثر بلندمرتبه‌ها بر جریان باد که مربوط به نحوه قرارگیری و چیدمان این سازه می‌باشد، تشخیص داده شده است. سپس با الگوی پراکنش بلند مرتبه‌ها در منطقه مطالعاتی انطباق داده شده و اثر هر یک از این پهنه‌ها و نحوه قرار گیری بلندمرتبه‌ها بر جریان باد در منطقه 22 را بررسی گردیده است. در نهایت اثرات اولیه و ثانویه این ساختمان‌ها بر جریان باد شهری ارزیابی شده است.

محدوده مورد مطالعه

کلان­شهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران در دامنه جنوبی البرز مرکزی قرار گرفته است. جهت وزش باد در شهر در طول کلیه فصل­های سال شمال­غربی، غرب و جنوب­غربی است. وزش باد غالب در تهران غربی (۲۷۰ درجه) می­باشد. منطقه 22 شهرداری تهران واقع در غرب تهران در مسیر جریان باد غالب شهر می‌باشد

 

 

و از شمال توسط ارتفاعات البرز احاطه گردیده است. جهت باد غالب در منطقه نیز غربی می‌باشد. شکل1، موقعیت این منطقه در شهر تهران و توپوگرافی شهر و منطقه و جهت جریان باد غالب در شهر را نشان می‌دهد. همان­طور که در شکل1، مشخص است شهر تهران مانند یک کاسه است که از سه طرف احاطه شده و فقط از طرف غرب شهر امکان وزش باد و تخلیه آلودگی­ها وجود دارد که متأسفانه در سال­های اخیر با گسترش ساخت­و ساز و بلندمرتبه­ سازی، کریدور جریان هوای منطقه مسدود شده ‌است.

 

 

راهنما:

توپوگرافیشهر‌تهران

 

High: 4223

 

Low: 754

 

استان تهران

 

شهر تهران

 

منطقه22‌تهران

 

جهت باد غالب

 

سیستم تصویر: UTM-WG884

  مقیاس:      1: 100000

         

 

توپوگرافی‌تهران

 

منطقه 22

 

ایران

 

استان تهران

 

N

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. موقعیت منطقه 22 در شهر تهران

 


روش تحقیق

به‌ علت وجود اشکال متفاوت و متنوع پراکنش و چیدمان ساختمان‌های بلند مرتبه در منطقه 22، این تحقیق با روش قیاسی- استنتاجی، بر اساس نتایج پیشینه تحقیقات مرتبط و مشابه، برای ارزیابی اثرات بلندمرتبه سازی بر جریان هوا انجام شده‌است. از این رو، ابتدا مطالعه جامعی در مورد تجارب جهانی در مورد تاثیر اشکال پراکنش بلندمرتبه‌ها بر جریان هوا انجام گرفته شد. بر‌اساس آن سه پهنه مختلف از لحاظ نحوه قرارگیری ساختمان‌های بلند و اثرات آن‌ها انتخاب گردید.

 

 

سپس نحوه پراکنش ساختمان‌های بلندمرتبه در منطقه مطالعاتی با تجارب جهانی تطبیق داده شد و اثر این ساختمان‌های بلند بر جریان باد در منطقه مورد بررسی قرارگرفت. در نهایت، بر اساس نتایج حاصل، اصول و شرایط مناسب برای مکان‌یابی ساختمان‌های بلند مرتبه و راهکارهای کاهش اثر در منطقه مطالعاتی پیشنهاد گردید.

   در شکل2، سلسله مراتب ابعاد مکانی ارزیابی ساختمان‌های بلند بر جریان باد را نمایش داده شده است.

 

 

 

شکل  2: ابعاد مکانی بلندمرتبه‌سازی در سیمای سرزمین

 

 

در شکل 3، وضعیت پراکنش ساختمان‌های بلندمرتبه در سطح منطقه 22 و  پهنه‌بندی انجام شده در این تحقیق نمایش داده شده‌ است.

 

 

راهنما

مرز منطقه22   - - - - - -

 

N

 

سیستم تصویر: UTM-WG884

  مقیاس:      1: 100000

         

 

 

 پهنه‌بندی‌ساختمان‌های‌بلند

 

پهنه 1

 

پهنه 2

 

پهنه 3

 

 

شکل 3. پراکنش و پهنه بندی ساختمان‌های بلند مرتبه در منطقه 22


 

 

پیشینه تحقیق

 بر اساس مرور تجارب جهانی (جدیدی و حیدری­نژاد، 1394) و (Sabbagh-Yazdi & et. al, 2007; Chang & et. al, 2008; Tamura, 2009; Development  Securities PLC, 2010; Middel & et. al, 2014)، سه نوع پراکنش ساختمان‌های بلندمرتبه قابل تشخیص است. اثر هر یک از انواع پراکنش این ساختمان‌ها بر جریان باد در مطالعات مختلفی با نرم افزارهای متفاوت شبیه‌سازی شده است که در ادامه اشاره می‌شود:

نوع اول: در نوع اول چیدمان ساختمان‌های بلندمرتبه به شکل ردیفی در کنار هم است. در این رابطه می‌توان به مطالعاتی از جمله مطالعه بلوکن[2] و همکاران اشاره کرد. در این مطالعه اثر جریان باد با استفاده از روش شبیه­سازی دینامیک سیالات محاسباتی ارزیابی شده است(Blockena & et. al, 2011). در مطالعه دیگر که توسط بلوکن و کارملیت انجام شده تاثیر آسایش باد بر روی چند ساختمان بلندمرتبه ردیفی در یکی از شهرهای فلاندر (بلژیک) با استفاده از روش تونل باد و مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی مورد ارزیابی قرار گرفته است(Blocken, Carmeliet, 2008). در مطالعه‌ای که توسط داگنو[3] و همکاران شبیه­سازی دو ساختمان بلندمرتبه پشت سرهم به وسیله مدل CARRC (نوعی مدل تونل باد) انجام شده است(Dagnew & et. al, 2009)، همچنین فدل[4] و  کاردلیس[5] نیز در مطالعه‌ای به انجام شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی توسط نرم­افزار فلوئنت[6] و معادلات RANS در منطقه محوطه دانشگاه کاونتری انگلستان پرداخته‌اند(Fadl, Karadelis 2010). نتایج حاصل از این مطالعات و سایر مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که این نوع نحوه چیدمان ساختمان‌های بلند موجب به وجود آمدن اثر ردیف می­شود، این پدیده­ای است که در برخورد جریان باد به ساختمان‌هایی که در یک ردیف قرار دارند. چنان ‌چه ساختمان‌ها در مقابل وزش توده هوا واقع شوند، باد پس از برخورد با آن‌ها  به‌ سمت بالا متمایل می‌گردد و از روی ساختمان عبور می­کند. در چنین حالتی اگر ساختمان‌های بعدی در فاصله خیلی کم قرار گرفته باشد. توده هوا از بالای ساختمان‌های بعدی نیز رد می­شود. اما اگر فاصله بناهای بعدی قدری بیش‌تر  ازهم باشد جریان اصلی هوا از بالای ساختمان‌ها رد می­شود ولی بین دو ساختمان جریان شبیه تونل باد و شتاب باد (اثر ونتوری) به وجود می‌آید که برای ساکنین بین دو بنا مشکل آفرین می‌شود. اما اگر فاصله بین دو بنا بیش‌تر  شود جریان هوا بین دو بلوک تبدیل به یک جریان و الگوی پیچیده‌ای می­گردد که با جریان هوایی که بین دو بلوک فرو می­ریزد تداخل پیدا می­کند. لذا بادها به پایین کشانده می­شوند و فضاهایی باز به وجود می­آورند که بالقوه ناراحت کننده­اند. همچنین در سمت بادپناه از ساختمان، جریان گردابی شکل می­گیرد، این جریان در دیواره کوتاه ساختمان محصورتر است و در گوشه پشت به ساختمان جریان باد شدت بیش‌تری می­یابد.

نوع دوم: نوع دوم در مورد چیدمان یک ساختمان­ بلند در مقابل ساختمان کوتاه و بررسی اثر این  پراکنش بر جریان باد است. چندین مطالعه در این رابطه انجام گرفته که می‌توان به  مطالعات ذیل اشاره نمود:

    بلوکن و کارملیت(2004) به بررسی و مرور مبانی در ارتباط با تاثیر ساختمان‌های بلند بر جریان باد در پیاده­روها، با استفاده از روش تونل باد و مدل سازی عددی آیرودینامیک پرداخته‌اند. در این مقاله چهار نمونه از مشکلات جریان باد در پیاده­روها و فضای باز بین ساختمان‌ها را نشان داده­ است، که در آن باد موجب شرایط نامطلوب در عابر پیاده می­شود و سرعت باد در منطقه اطراف ساختمان افزایش می­یابد. در سمت بادپناه از ساختمان، جریان گردابی شکل می­گیرد. در نقطه‌ای که دو جریان هوا به‌هم برخورد می­کنند، چند شاخه می­شود. این جریان گردابی در دیواره کوتاه ساختمان محصورتر است. همچنین در مناطق که اطراف دو ساختمان­ قرار دارند که در نتیجه اثر ونتوری سرعت باد افزایش می­یابد و موجب تغییر آب و هوا در اطراف پیاده­رو می­گردد (Blocken, Carmeliet, 2004) .      

   جانسن[7] و همکاران(2014) در مطالعه­ای اثر ساختمان بلند بر آسایش جریان باد در پیاده­رو با روش شبیه­سازی دینامیک سیالات محاسباتی ارزیابی کرده­اند ، شبیه‌سازی همراه با آمار باد محلی نشان می دهد که جهت باد جنوب غربی در مزاحمت سالانه باد در سطح عابر پیاده تاثیر بیش‌تری دارد. به ‌این علت جهات باد در اطراف برج به سمت پایین در سطح عابر پیاده منحرف می­شود. ساختمان‌های اطراف بزرگ‌ترین تاثیر بر جریان باد نزدیک به منطقه، به جای طول زبری آیرودینامیکی دارند(Janssen & et. al, 2014).

   بنابراین نتایج حاصل از این دو مطالعه و نیز سایر مطالعات مرتبط با بررسی تاثیر این نوع چیدمان بلندمرتبه­ها بر جریان باد، (Givoni,1998; Coirier, Kim, 2000; Aldeberky, 2005; Tse & et.al, 2013) ، نشان ‌می‌دهد که اگر یک ساختمان بلندمرتبه در مقابل یک ساختمان کوتاه‌مرتبه قرار گیرد، سرعت و فرکانس باد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش سرعت باد در نقاط بحرانی، شتاب جریان باد در گوشه ساختمان پایین ساختمان بلندمرتبه، افزایش سرعت و شتاب باد و ایجاد گرداب گسترده در اطراف سطح پیاده­رو در فضای بین دو ساختمان و قرار گرفتن ساختمان کوتاه در سایه باد می­شود. همچنین اثرات ثانویه دیگری از جمله تغییر سرعت و جریان باد در منطقه عابر پیاده، کاهش آسایش اقلیمی در پیاده­رو­های بین ساختمان‌ها و پخش آلاینده­ها و گسترش و رقت آلودگی و حتی اثر منفی بر تابش خورشید می­شود.

نوع سوم: نوع سوم تاثیر چیدمان گروه  از ساختمان‌های بلند به صورت فضای بسته در کنار یکدیگر است که از مطالعات انجام شده در این مورد را می توان به مطالعه یانگ و همکاران(2013) در ارتباط با بررسی جریان باد در محوطه برج مسکونی در منطقه تایلند اشاره کرد. در این مطالعه با انجام شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی توسط نرم افزار فلوئنت/ آنسیس به این نتیجه دست یافتند که قرار‌گیری مجموعه ساختمان‌ها در فضای بسته موجب تغییر فشار

 
فشار باد در پشت ساختمان بلند می‌شود و سرعت باد در اطراف ساختمان‌های بلند از 3 متر/ثانیه به 1 متر/ثانیه کاهش می‌یابد.

همچنین سرعت باد در بین دو ساختمان بلند به میزان بیش‌تر ی کاسته می­شود، هرچه تعداد ساختمان به صورت ردیفی از موانع در مقابل جریان باد بیش‌تر  باشد، میزان سرعت باد بیش‌تر  نزول می­یابد. بنابراین برای بهبود جریان باد در منطقه فضای باز مرکزی مجتمع، با حذف یک ساختمان بلند در مسیر جریان باعث تقویت اثربخشی تهویه باد شهری می‌شود، در نتیجه سرعت باد در فضای باز مرکزی منطقه  از 1 متر/ثانیه به 5/2 متر/ثانیه افزایش می‌یابد. همچنین فاصله بین ساختمان‌ها عامل مهمی برای کنترل باد می­باشد، تهویه شهری طرح تحت تاثیر تراکم و فاصله ساختمان‌های بلند قرار دارد (Yang, et.al, 2013).

   بر اساس این سه نوع چیدمان و موقعیت ساختمان‌های بلندمرتبه در مناطق شهری و تاثیر آن‌ها بر جریان هوا، پراکنش ساختمان‌های بلند مرتبه در منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته و سه پهنه پراکنش ساختمانی مشابه این مدل­ها در سطح منطقه 22 شهر تهران به‌عنوان نمونه انتخاب شده است.

سپس نقشه پهنه­بندی این سه گونه ساختمانی تهیه گردیده است. نقشه پایه مربوط به سال 1382 می­باشد و داده­های ساختمان‌های بلندمرتبه بر روی آن بر اساس اطلاعات پروانه ‌ساخت ساختمان‌ها تا اسفند 1392 به­روز شده است. در شکل4، موقعیت سه پهنه مورد مطالعه در سطح منطقه 22 نمایش داده شده است.

 


راهنما

مرز منطقه22   - - - - - -

 

N

 

مرز منطقه22

 

پهنه‌بندی‌ساختمان‌های بلند

 

‌ساختمان‌های‌

کوتاه ‌مرتبه

 

پهنه 1

 

پهنه 2

 

پهنه 3

 

 

 

سیستم تصویر: UTM-WG884

  مقیاس:      1: 100000

         

 

شکل 4. موقعیت پهنه­بندی ساختمان‌های بلندمرتبه در سطح منطقه 22

 

جدول 1. تحلیل اثرات ساختمان‌های بلند بر جریان باد در سطح منطقه 22

پهنه

تصویر اثر در سطح  منطقه 22

ویژگی پهنه

نمونه شبیه­سازی شده

اثر

1  

 

در این پهنه ساختمان‌ها به صورت موازی با فاصله اندک در کنار هم قرار گرفته­اند.

 

اگر دو ساختمان یا دو ردیف ساختمان، طوری قرار گیرند که باد را در گوشه ای محصور کنند (به شکل قیف)، سرعت باد در نقطه حساس که باریکترین قسمت است، به حداکثر میرسد.

2

 

 

 

 

 

در این­ پهنه یک ساختمان بلند روبروی یک ساختمان­ کوتاه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

در جبهۀ روبه باد ساختمان توده­ای گره­ای شکل از هوا، به وجود می آید که باعث جریان یافتن هوا به سمت بالا و اطراف می‌شود. در نتیجه، جریان پیچشی یا گرد بادی تولید می­شود و سرعت باد در فضای بین دو ساختمان و نزدیک گوشه­های ساختمان‌های بلندمرتبه افزایش می­یابد.

3

 

 

ساختمان‌ها به شکل مجتمع بسته در کنار هم قرار گرفته­اند و در فضای میانی آنها فضای باز یا سبز قرار دارد.

 

اثر سل پدیده­ای که با مجتمعی از ساختمان‌ها در ارتباط است و همچنین اثر بر آسایش حرارتی برای ساکنان این ساختمان‌ها از ویژگی های این پهنه است. این پهنه، بیانگر فضاهای باز است که با ساختمان‌های اطراف تعریف می­گردد

 

 

 

در نهایت با توجه به مطالب بیان شده در جدول 1، اثرات بلندمرتبه­ها بر جریان باد در منطقه 22 شهر تهران در قیاس با مدل­های مشابه تحلیل شده است.

یافته­ها

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در منطقه مورد مطالعه پهنه یک بیش‌تر ین توزیع را در سطح منطقه دارد و نواحی نزدیک به دریاچه و غرب منطقه که در سال­های اخیر مورد توجه ساخت‌وساز قرار گرفته است، وضعیت آسیب­پذیرتری نسبت به سایر نواحی دارند. از این رو نتایج مطالعه قیاسی در هر یک از پهنه­های بررسی شده در این مقاله را می­توان به‌این صورت تحلیل نمود:

 • پهنه اول: قرارگیری ساختمان‌های بلند به‌صورت ردیفی در کنار هم

   در این پهنه اثر باد منطقه­ای در پشت ساختمان‌ها کاهش می‌یابد. در این حالت عمده ساختمان‌ها در سایه باد قرار می‌گیرند و تراکم ساختمانی حتی در مناطق با تراکم پایین­تر (ساختمان‌های کوتاه و فضاهای باز بزرگ بین آن‌ها) اثر چندانی بر جریان باد نخواهد داشت، چرا که جریان باد مسدود شده است. در مجموع، این نوع اثر که می­توان به­گونه­ای آن را اثر ونتوری نامید در مواقعی اتفاق می­افتد که ساختمان‌ها حدود 5/13 متر یا بیش‌تر  ارتفاع داشته و طول دو طرف کم‌تر از 90 متر باشد. مهم‌ترین معیار در ارتباط با مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه و تاثیر آن‌ها بر جریان باد شهری رعایت فاصله مناسب بین ساختمان‌ها می‌باشد؛ فاصله بین ساختمان‌ها باید در حدی باشد که مناطق آیرودینامیکی هر ساختمان به‌صورت منفرد عمل کند و در این مناطق تداخلی ایجاد نشود. اما چنان‌چه ساختمان‌های مذکور به‌هم متصل و فشرده باشند نقش تونلی را ایفا می­کنند که ضمن هدایت باد در مسیری مشخص در پاره­ای از موارد افزایش سرعت باد را نیز در پی دارد ولی اگر ساختمان‌هایی که در دو طرف معابر قرار گرفته­اند به‌هم چسبیده و پیوسته نباشند و در فاصله‌هایی از‌ هم جدا شوند، باعث می­گردد که باد از مسیرخارج شده و ساختمان‌ها را دور بزند، دور زدن جریان هوا اطراف ساختمان‌ها، باعث به‌وجود آمدن گرد باد در سطح شهر می­گردد، در این شرایط معابری که در دو طرف ساختمان قرار دارند در معرض شدید وزش باد قرار می‌گیرند و نمی­توانند آلودگی­ها را تهویه نماید. بنابراین قرار گیری این ساختمان‌های بلند به ­صورت ردیفی در ساختار شهر می­تواند اثر منفی زیادی بر جریان باد در خیابان­ها و پیاده‌روها داشته باشد.

 • پهنه دوم: قرارگیری ساختمان‌های بلند در میان ساختمان‌های کوتاه

جریان هوا در بین دو یا چند ساختمان در مجاورت هم، به طور قابل توجه  تغییر شکل داده و از طبیعت بسیار پیچیده‌تری معمولا برخوردار است. نحوه قرارگیری ساختمان‌های بلند در مقابل جریان باد در رابطه با ساختمان‌های کوتاه اطراف آن‌ها تأثیر عمیقی بر الگوی جاری شدن باد در شهر دارد. با قرارگیری یک ساختمان کوتاه روبروی یک ساختمان بلند دو نوع اثر در سه منطقه مختلف وارد می­کند. 1) تغییر جریان بین دو ساختمان و در سطح پیاده رو بین آن‌ها 2) تغییر جریان در پشت ساختمان‌های بلند به علت برخورد با جریان باد منطقه­ای در بالای خیمه اقلیمی شهر، میزان جریان بیش‌تری را اطراف خود ایجاد می­کند. در پشت جبهه رو به باد این ساختمان‌ها در یک منطقه، فشار بسته ایجاد شده سبب مکش هوا به سمت پایین می­شود و یک جریان در سطح زمین ایجاد می­کند.

 • پهنه سوم: اجتماع ساختمان‌های بلند به صورت فضای بسته در کنار یکدیگر

وقتی ساختمان‌های بلندمرتبه با هم ترکیب شده و بافتی از اجتماع بلندمرتبه­ها تشکیل شود، محاسبات مربوط به جریان باد در منطقه پیچیده­تر می­گردد. این پهنه برای درک بهتر اثر طراحی
 به هم پیوسته در تغییرات تهویه شهری بررسی می‌شود. از آنجایی که مناطق پوشیده شده با ساختمان‌ها، دیگر قابلیت و زمینه­ای برای پوشش گیاهی ندارند، لذا فاصله بین ساختمان‌ها اثر مستقیمی بر عوامل اقلیمی نظیر تهویه شهری می­گذارند. در این مورد سرعت باد در بین دو ساختمان بلند به میزان بیش‌تری کاسته می­شود، هر چه تعداد ساختمان‌ها به صورت ردیفی از موانع در مقابل جریان باد بیش‌تر  باشد، میزان سرعت باد بیش‌تر  تنزل می‌یابد به طوری ­که در پشت آخرین ساختمان، هوا راکد و آرام می­شود. همچنین در این پهنه اثر زبری سطوح بسیار مهم می‌باشد. در‌ واقع مهم‌ترین نکته در این پهنه ایجاد فضای بسته در بین ساختمان‌ها است که باعث ایجاد اثرات مختلف می­شود. وجود فضای­های سبز یا باز در بین این ساختمان‌ها می­تواند تا حدودی تغییر جریان باد را تعدیل بخشیده و به حذف آلودگی‌ها کمک شایانی کند. این گونه پراکنش ساختمان‌های بلند نیز بر مسیر عابر پیاده در اطراف تاثیر گذاشته و شرایط ناراحت کننده­ای را برای افراد ایجاد می­کنند. لازم به ذکر است که این گونه­های ساختمانی مطرح شده، در سطح منطقه 22کلان‌شهر شهر تهران کم‌تر به تنهایی دیده می‌شوند، بلکه معمولا در ترکیبی از گونه­های مختلف وجود دارند. پس می­توان نتیجه گرفت پراکنش این ساختمان‌های بلند به صورت اشکال و چیدمان‌ها  مختلف موجب اثرات اولیه و ثانویه­ای می­شود که در تمامی پهنه­های یاد شده در سطح منطقه 22 شهر تهران نیز قابل اشاره است. شکل 5، بیانگر اثرات اولیه و ثانویه بلندمرتبه سازی بر جریان باد است. به ‌این ترتیب پهنه­های مناسب برای بلندمرتبه­ سازی در منطقه شامل مناطقی می‌شود که از لحاظ پهنه ‌بندی ارتفاعی در ارتفاع پایین‌تر نسبت به متوسط ارتفاع منطقه قرار گیرند و در مناطق با شیب مناسب باشند. در فضاهای باز و مناطقی که امکان ایجاد چشم انداز زیبا برای منطقه را دارند و همچنین پهنه­های مناسب از لحاظ فاصله قرارگیری ساختمان‌های بلند در کنار یکدیگر و نیز فاصله ساختمان‌های بلندمرتبه در مقابل دیگر ساختمان را می‌توان به‌عنوان پهنه‌های مناسب بلندمرتبه ­سازی ذکر کرد.

پهنه­های نامناسب بلندمرتبه­ سازی در منطقه شامل مناطق حاشیه رود دره‌ها، مناطق پای کوه و در دامنه‌های کوه با ارتفاع بیش از1800 متر، مناطق مجاور به مجموعه‌ای از ساختمان‌های کوتاه‌مرتبه و مناطق با فاصله نزدیک به ساختمان‌های بلندمرتبه فعلی و همچنین در مقابل چشم‌انداز‌های مهم منطقه و نقاط دید راهبردی می­باشد.

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

5. نمودار اثرات اولیه و ثانویه ساختمان‌های بلندمرتبه بر جریان باد در منطقه 22 شهر تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. نمودار معیارهای تعیین پهنه‌های مناسب و نامناسب برای بلندمرتبه سازی در منطقه 22 شهر تهران

 

 

   لذا بر اساس مطالب بیان شده می­توان معیارهای تعیین پهنه‌های مناسب و نامناسب برای بلندمرتبه سازی در سطح منطقه 22 را بر اساس شکل 6 نمایش داد.
   در شکل 7، نقشه پهنه‌های نامناسب بلندمرتبه ­سازی در سطح منطقه 22، بر اساس معیارهای مذکور نشان داده شده ‌است.

 

 

شکل 7. پهنه‌های نامناسب بلندمرتبه سازی در منطقه 22 شهر تهران

 

 

بحث و نتیجه‌گیری

امروزه به دلیل رشد جمعیت و نیاز به مسکن سیاست بلندمرتبه‌سازی در مناطق شهری در حال افزایش است ولی عمدتا در احداث این ساختمان‌های مرتفع شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناطق شهری از جمله جریان باد شهری در نظر گرفته نمی‌شود.  منطقه 22 شهر تهران به‌عنوان یکی از مناطق ارزشمند از بعد اکولوژیکی می­باشد که در سال­های اخیر با گسترش سریع و روزافزون ساخت­ و ساز و بلند مرتبه سازی روبه رو شده ‌است. لذا با توجه موقعیت ویژه منطقه 22 کلان‌شهر تهران، قرار گرفتن در کریدور ورودی هوای شهر تهران، پایین بودن سرعت باد غربی و سایر جریانات باد و افزایش بلندمرتبه‌سازی در منطقه، این مطالعه به ارزیابی اثرات سه گونه پراکنش ساختمان‌های بلند در سطح منطقه 22 بر جریان باد شهری به روش قیاسی- استنتاجی پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی در این تحقیق نشان می‌دهد که ساختمان‌های بلند اثرات اولیه و ثانویه متعددی بر جریان باد وارد می­کنند. لذا باید مطالعه جامعی از اثرات بلندمرتبه­ سازی بر پارامترهای اقلیمی از جمله جریان باد در سطح سیمای سرزمین شهری و مقیاس کلان­تر شهر نیز انجام گیرد؛ همچنین برای ارائه مجوز ساخت و سازها، باید ضوابط زیست­محیطی در ارتباط با حداکثر سطح اشغال، حداقل تفکیک، تناسب فضای باز نسبت به
 سطح زیربنا و به خصوص وزش باد را در نظر گرفت.

بنابراین باید توده‌گذاری و بارگذاری این ساختمان‌ها در سطح منطقه متناسب با شرایط اکولوژیکی‌‌ و جریان باد غالب سامان پیدا کرده و از استقرار حجم‌های بالای ساخت ‌و ساز در این منطقه پرهیز شود تا از تاثیر ساختمان‌های بلند بر جریان باد و آسایش محیطی کاست، و از ورود آلاینده­ها به سمت شهر تهران ممانعت شود. به ‌این ترتیب مسدود کردن جریانات هوا قابل جبران نیست و با بلندمرتبه­ سازی، محیط زیست به دردی لاعلاج مبتلا می‌شود. لذا با مکان‌یابی صحیح ساختمان‌های بلند در سطح منطقه 22 شهر تهران و تعیین استراتژی­های کنترل باد توسط مدیران شهری می­توان بین ساختارهای طبیعی و مصنوع شهر و تاثیر آنها بر عملکرد­ها تعادل مناسبی برقرار کرد.

پیشنهاد می‌شود اقدامات اصلاحی در چارچوبی مناسب و تلفیقی، از نظر ساختار فضائی، اجرائی و عملیاتی پی‌گیری شوند. همچنین رعایت اصول و پیشنهادات مطرح شده توسط شهرداری­ها و مدیران و برنامه ریزان شهری زمینه­ای برای اقدامات صحیح مدیریتی در جهت کاهش اثرات ناشی از آن را فراهم نموده و گامی مؤثر در جهت حفظ زیست­محیطی شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری برداشته می­شود.

 

راهکارها

از استراتژی­های مربوط به کاهش اثرات بلندمرتبه‌سازی بر جریان باد می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • بلندمرتبه­ها نباید را بر روی یک خط احداث کرد بلکه بلندمرتبه­ها باید به صورت متخلل و با نظمی ساخته شوند که اجازه عبور جریان هوا دهند، به‌گونه­ای که علاوه بر رعایت قاعده مشرفیت از بروز اثرات اولیه و ثانویه جریان باد نیز جلوگیری گردد.
 • فاصله قرارگیری ساختمان‌های بلند در کنار یکدیگر معیار مهم می­باشد و همان‌گونه که در قسمت یافته­های این تحقیق بیان شده باید فاصله ساختمان‌ها به میزانی باشد که مناطق آیرودینامیکی اطراف آن‌ها در یکدیگر اثر کنند.
 • در مجتمع­هایی با ترکیب چند ساختمان بلندمرتبه مانند آنچه در پهنه سه این مطالعه نمایش داده شده با حذف یک ساختمان بلند
  در مسیر جریان هوا موجب تقویت اثربخشی تهویه باد شهری و تعدیل سرعت باد در فضای باز مرکزی مجتمع می‌شود.
 • تعیین نقاط بحرانی سرعت باد، در بافت­های کالبدی ساختمان‌های بلندمرتبه­ و مقابله با آن‌ها، می­تواند از ایجاد سرعت‌های نامطلوب باد در فضاها و معابر شهری پیشگیری کند.
 • نماهای بزرگ ساختمان باید عمودی باشد و نماهای باریک­تر در موازات جهت باد قرار گیرد. در همین حال، فاصله بین ساختمان باید به اندازه کافی و به گونه­ای باشد که حرکت باد را مسدود نکرده و گردش باد را بهبود بخشند.
 • افزایش عرض ساختمان‌های برج‌مانند برای افزایش انحراف جریان باد موثر است.
 • ساخت دیوارهای محدب شکل می‌تواند برای منحرف کردن قسمت عمده­ای از جریان باد به اطراف و کاهش میزان آشفتگی باد موثر باشد.

 


[1]. CFD

[2]. Blocken  

[3]. Dagnew

[4]. Fadl

[5]. Karadelis

[6]. Fluent

  

[7].  Janssen

 

 1. REFERENCES   

  1. Aldeberky, A. .(2005), Environmental adaptation of urban design for desert settlements in Upper Egypt, Ph.d. thesis, faculty of engineering, ain-Shams university: 82-117.
  2. Allegrini, J., Kämpf, J., Dorer, V., & Carmeliet, J. (2013 ), Modelling ondelling the urban microclimate and its influence on building energy demands of an urban, Cisbat, lausanne, switzerland: 867-872.
  3. Bahrainy, H., Arefy, M., Burke Pour, N., & Khvshpvr, H. (1997), Application of meteorology of air pollution in urban design of the city of tehran, Journal of environmental studies, Vol.18, No.18: 17-32. (In persian)
  4. Balint, B., Andras, R., & Kft., A. M. (2013), Tall buildings and Sustainability: comprehensive review supported by a practical case study, Vietnam: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, Építészmérnöki Kar, Épül etszerkezettani Tanszék.

   

  1. Berry, B. (2008), Urbanization. Urban ecology, An international perspective on the interaction between humans and nature : 25-48.
  2. Blocken, B., & Carmeliet, J. (2008), Pedestrian wind conditions at outdoor platforms in a high-rise apartment building: generic sub-configuration validation, wind comfort assessment and uncertainty issues, Wind and structures , Vol.11, No.1: 51-70.
  3. Blocken, B., & Carmeliet, J. (2004), Pedestrian wind environment around buildings:  literature  review and  practical examples, Thermal envelope and building science, Vol.28, No.2: 107- 159.
  4. Blocken, B., Stathopoulos, T., ASCE, F., & Carmelie, J. (2008), Wind environment conditions in passages between two long narrow perpendicular buildings. Journal of aerospace engineering: 280-287.
  5. Blockena, B., Stathopoulosb, T., Carmelietc, J., & Hensena, J. L. (2011), Application of CFD in building performance simulation for the outdoor environment: an overview, Journal of building performance simulation, Vol.4, No.2: 157-184.
   1. Cengiz, C. (2013), Urban ecology. http://dx.doi.org/10.5772/56314
   2. Chang, Y. M., & Chang, H. Y. (2008), Spatial knowledge construction for the fire accident process of the long road tunnel, The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences , XXXVII: 309-314.
   3. Chauhan, H. M., Pomal, M. M., & Bhuta, G. N. (2013), A comparative study Of wind forces on high-rise buildings as per is 875-Iii (1987) and proposed draft code (2011), Global journal for research analysis,  Vol.2, No.5: 2277 - 8160.
   4. Coirier, W. J., & Kim, S. (2006). Summary of  CFD-urban results in support of the madison square garden and urban dispersion program field tests, CFD research corporation, alabama .
   5. Dagnew, A. K., Bitsuamalk, G. T., & Merrick, R. (2009), Computational evaluation of wind pressures on tall buildings, 11th American conference on wind engineering, San Juan, Puerto Rico.
   6. Daniel Jun Chung, H., Chye Kiang, H., Lai Choo, M.-L., Ji, Z., Nazim, I., Yi Chun, H.& et. al, (2011), Solar radiation performance evaluation for high density urabn forms in the tropical context, 12th conference of international building performance simulation association: 2595-2602, Sydney: proceedings of building simulation.
   7.  Development Securities PLC. (2010), Tall buildings in london: vision of the future or victims of the past? London: hugh Jenkins CBE, Chairman of development securities PLC.
   8. Fadl, M., & Karadelis, J. (2010), CFD simulation for wind comfort and safety in urban area: a case study of coventry university central campus: 374-364.
   9. García, O. R., Tejeda, A. M., & Bojórquez, G. (2009), Urbanization effects upon the air temperature in Mexicali, B. C., México. Atmósfera , Vol. 22, No.4: 349-365.
   10. Givoni, B. (1998), Climate considerations in building and urban design. New York.: Van Nostrand Reinhold.
   11. Givoni, B. (2003), Urban design and climate, In M. G. Hill, Time-Saver for urban designUnited States of America: 7-4
   12. Houda, S., Zemmouri, N., Athmani, R., & Belarbi, R. (2011), Effect of urban morphology on wind flow distribution in dense urban areas, Revue des Energies Renouvelables,  Vol.14, No.1: 85 – 94.
   13. Huera-Huarte, F., & Bearman, P. (2011), Vortex and wake-induced vibrations of a tandem arrangement of two flexible circular cylinders with near wake interference, Journal of fluids and structures, Vol. 27: 193–211.
   14. Hui, Y., Yoshida, A., & Tamura, Y. (2013), Interference effects between two rectangular-section high-rise buildings on local peak pressure coefficients, Journal of fluids and structures:120–133.
   15. 24.  Irwin, P., Denoon, R., & Scott, D. (2013), Wind tunnel testing of. High-rise buildings. Chicago: CTBUH technical guides.
   16. Jadidi, A. M., & Heidarinejad, G. (2015), Turbulent wind flow simulation over tarbiat modares university, Modares mechanical engineering,  Vol.14, No.13: 280 -272. (In Persian)
   17.  Janssen, W., Blocken, B., & Hooff, T. v. (2014), Computational evaluation of pedestrian wind comfort and wind safety around a high-rise building in an urban area, International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 7th Intl, Congress on Env, Modelling and Software, San Diego, CA, USA .
   18.  Lemoine, R. (2014), An evaluation of the reduced environmental impact from high density development, Retrieved from gustfront.ccrfcd.org:http://gustfront.ccrfcd,org/pdf_arch1/NPDES/SSWGWebDocs/An_evaluation_of_the_reduced_environmental_impact_from_high_density_development.pdf.
   19.  Mabhot, M., Soroush, F., & Rahmani, S. (2014), The positive and negative effects Impact assessment of high-rise buildings with respect to the objectives of sustainable urban development Case Study: the District 9 of Mashhad, The 8th symposium on advances in science and technology (8thSASTech), Mashhad, Iran.: 8th SASTech.khi.ac.ir. (In Persian)
   20.  Marsh, W. M. (2010), Landscape planning environmental applications, John wiley & sons, Inc.
   21.  Middel, A., Häb, K., Brazel, A. J., Martin, C. A., & Guhathakurta, S. (2014), Impact of urban form and design on mid-afternoon microclimate in Phoenix local Climate zones, Landscape and urban planning, Vol.122: 16– 28.
   22.  Moncaster, A., & Symons, K. (2013), A method and tool for ‘cradle to grave’ embodied carbon and energy impacts of UK buildings in compliance with the new TC350 standards, Energy and buildings, Vol. 66: 514–523.
   23. Montazeri, H., Blocken, B., & Hensen, J. (2014), Evaporative cooling by water spray systems: CFD simulation,experimental validation and sensitivity analysis, Building and environment: 1-13.
   24.  Nduka, I. C., & Abdulhamed, A. I. (2011), Classifying urban climate field sites by thermal climate zones, Research journal of environmental and earth sciences, Vol.3, No.2: 75 -80.
   25.  Ongoma, V., MUTHAMA, N. J., & GITAU, W. (2013), Evaluation of urbanization influences on urban winds of kenyan cities, Ethiopian journal of environmental studies and management, Vol.6, No.3.
   26. Rahnama, M. R. & HeraviTorbati, M. H. (2014), Study of physical-spatial effects of high-rise building, American journal of engineering research (AJER), Vol.03, No.01: 233-244.
   27.  Ramponi, R., & Blocken, B. (2012), A computational study on the influence of urban morphology on wind-induced outdoor ventilation, Proceedings of the 2012 international congress on environmental modelling and software (iEMSs), Leipzig, Germany: 2693-2700
   28.  Ramponi, R., & Blocken, B. (2012), CFD simulation of cross-ventilation for a generic isolated building: Impact of computational parameters, Building and environment, Vol. 53: 34-48.
   29.  Rasheed, A. (2009), Multiscale modelling of urban climate, PhD thesis 4531, EPF Lausanne.
   30.  Reiter, S. (2008), Validation process for CFD simulations of wind around buildings,  proceedings of the uropean built environment CAE conference:18.
   31.  Sabbagh-Yazdi, S. R., Torbati, M., Azad, F. M., & Haghighi, B. (2007), Computer simulation of changes in the wind pressure due to cooling towers-buildings interference,Wseas transactions on mathematics, Vol. 6, No.1: 205-214.
   32.  Sakr, M., & Karadelis, J. (2013), Cfd simulation for wind comfort and safety in urban area: a case study of coventry university central campus, International journal of architecture, engineering and construction,  Vol.2, No.2: 1-13.
   33. 42.   Tamošaitienėa, J., Gaudutisb, E., & Kračka, M. (2013), Integrated model for assessment of high-rise building locations,

   Procedia engineering, Vol.57: 1151–1155.

  1. Tamura, T. (2009), Large eddy simulation on building aerodynamics. The seventh asia-pacific conference on wind engineering, Taipei, Taiwan: 8-12.
  2. Thi Van, T. (2008), Research on the effect of urban expasion on agricaltural land in ho chi minh city by using remote sensing method, VNU, Journal of science, Earth sciences, No. 24: 111-104.
  3. Tse, K., Wang, D., & Zhou, Y. (2013), Wind pressure characteristics for a double tower high-rise structure in a group of buildings, Wind and structures , Vol.16, No 5: 491-515.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Tsou, J. Y., Chow, B., Fu, W. (2012), Wind environment and natural Ventilation simulation for sustainable building design in Hong Kong and other China cities, 14th international conference on computing in civil and building engineering (ICCCBE) Moscow, russia: moscow state university of civil engineering: 27-29.
   1. Wu, H., & Kriksic, F. (2012), Designing for pedestrian comfort in response to local climate, Journal of wind engineering and industrial aerodynamics: 104-106, 397-407.
   2. Yang, A.-S., Wen, C.-Y., Wu, Y.-C., Juan, Y.-H., & Su, Y.-M. (2013), Wind field analysis for a high-rise residential building layout in Danhai, Taiwan. Proceedings of the world congress on engineering , II.