با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نویسنده

استادیار چغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه علمی جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران-ایران.

چکیده

اصولاٌ افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هرکشور محسوب می گردد. یکی از راه های سنجش فقر، از طریق شاخص های اقتصادی است. هدف این نوشتار در پاسخ به این سوال انجام گرفته است که روند تغییرات خط فقر و شدت فقر در مناطق شهری استان کردستان طی دوره چهار ساله (90-1387)  چگونه بوده است؟ این مطالعه تحلیلی با استناد به داده های مرکز آمار ایران و قیمت سبد غذایی که از طریق بانک مرکزی به دست آمده بر اساس پنج روش: خط فقر نسبی، خط فقر مطلق غذایی، روش تحلیل میانگین؛ روش ارشانسکی و ضریب انگل؛ در مناطق شهری استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد روند تورم صعودی بوده و به طور متوسط9/6 درصد رشد داشته است . هم چنین هزینه تامین سبد استاندارد غذایی نیز طی دوره مذکور حدود32 درصد افزایش داشته است. نتایج تحقیق خط فقرنسبی ماهیانه شهری به روش میانگین رشدی معادل 3/35 درصد ، شدت فقر نسبی معادل 5/20 درصد، خط فقر مطلق ماهیانه به روش میانگین 18 درصد افزایش را نشان می دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Urban Poverty in the Cities of Kurdistan Province

نویسنده [English]

 • Rahmatollah Bahrami

چکیده [English]

Basically, people and poverty reduction in the country's economic well-being is one of the main objectives of economic development programs. One way of measuring poverty through economic indicators. The aim of this study was to answer the question that has been trends of poverty and extreme poverty in the urban areas of the province during the period (2008-2011)? The study, based on data from the Statistical Centre of Iran and the price of the food basket through the Central Bank achieved a 4-year period (90-1387). Inspired by the methods of relative poverty, absolute intensity has been investigated. Results show that inflation and average Ascending 6.9 recent and the cost of supplying standard food basket during the mentioned period has increased by about 32 percent. The results show that line relative average monthly urban growth using 35.3 percent had, the intensity of poverty relative to average growth method equivalent to 20.5 percent, the absolute poverty line using monthly average has increased 18 percen

کلیدواژه‌ها [English]

 • Relative poverty. Absolute poverty
 • urban poverty
 • Kurdistan
 • poverty line
 1.  

  1. ابونوری، اسماعیل؛ ملکی، نادر (1387)، خط فقر در استان سمنان طی برنامه‌های توسعه (1368-1387)، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28: 237-215.
  2. بلاک، مارک (1375)،  اقتصاددانان بزرگ، ترجمه: غلامعلی

  فرجادی، تهران، انتشارات وثقی.

  1. باقری، فریده و کاوند، حسین (1389)، اندازه‌گیری شدت فقر در ایران کاربرد شاخصSST، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره20: 192-181.
  2. پورموسوی، سیدموسی؛ امینی، میلاد و کیخا، مهدی (1392)، تأثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران، برنامه‌ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)، دوره 17، شماره 3: 45 - 61.
  3. پیرایی، خسرو و شفیعی، شهریار (1391)، اندازه‌گیری فقر با تأکید بر خانوارهای شهری استان مازندران، پژوهش‌های اقتصادی، شماره 1: 245-223.
  4. جلالی، محسن (1394)، رویکرد تحلیلی در بررسی فقر ایران؛ فصلنامه روند، سال بیست دوم، شماره 69 :66-43.
  5. حسن‌زاده، علی (1379)، بررسی عوامل مؤثر بر فقر مطالعه موردی ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 5-4، تهران: 183-135.
  6. خالدی کوهسار؛ سعید، یزدانی و اندیشه، حقیقت‌جو شیرازی (1387) مطالعه فقر روستایی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35: 228-205.
  7. خالدی، کوهسار و زوار، پرمه (1388)، بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران (82-1375). اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره49: 82-57.
  8. خسروی‌نژاد، علی‌اکبر (1391)، برآورد فقر و شاخص‌های  فقر در مناطق شهری و روستایی؛ فصلنامه مدلسازی اقتصادی؛

  سال سوم؛ شماره ششم: 60-39.

  1. راغفر، حیبن (1392) اندازه‌گیری فقر چند بعدی در تهران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال سیزدهم، شماره 2: 12-1.
  2. رفیعیان، مجتبی و شاهین راد، مهنوش (1387)، راهبرد توسعه شهر در جهت تحقق برنامه‌ریزی شهری (با تاکید بر برنامه‌ریزی راهبردی کرمان)، مجله مطالعات اجتماعی ایران. سال 6 شماره4: 29-6.
  3. روستایی، شهریور (1391)، توزیع فضایی فقر شهری در شهر کرمانشاه، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 45: 91-71.
  4. زاهدی مازندرانی، محمدجواد (1383)، توان پس‌انداز خانوارهای روستایی و آثار آن بر مشارکت روستاییان در فرآیند توسعه، اقتصاد کشاورزی و توسعه، ویژه‌نامه فقر و آسیب‌پذیری روستایی، شماره 45: 68-41.
  5. شوبرت، دنات (1375)،  فقر در کشورهای در حال توسعه،

  ترجمه: تیمور محمدی، مجله برنامه و بودجه، شماره2: 49-41.

  1. شکوری، علی و سعیدی، علی‌اصغر (1393)، فقر خانواده و زنان شهری با تأکید بر کلان‌شهر تهران، مطالعات جامعه‌شناختی شهری (مطالعات شهری)، دوره 4، شماره 10: 108-73.
  2. عرب مازار، عباس و حسینی‌نژاد، مرتضی (1387)، عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی در ایران، جستارهای اقتصادی، سال اول، شماره 1: 94-67.
  3. عزیزی، منصور؛ موحد، علی؛ ساسان، پورفرزانه،کرده، نعمت (1393)، تحلیلی بر وضعیت فقر شهری، مطالعه موردی: شهر مهاباد، اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 23، شماره 90-91، (ویژه نامه): 69 - 60.
  4. کاشی خداداد، فرهاد؛ شمسی، آسوده (1391)، بررسی اثرات سیاست‌های حمایتی بر کاهش فقر در ایران؛ فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق) دوره9، شماره2: 171-153.
  5. کاشی خداداد، فرهاد؛ سلیمان‌نژاد، علی اکبر (1391)، برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی استان اصفهان. تحقیقات جغرافیایی، دوره27، شماره2: 114-91.
  6. گیدنز، آنتونی (1374)، جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
  7. مرکز آمار ایران (1390)، سالنامه آماری 1389 تهران.
  8. میرشجاعی، فخری (1390)، بررسی وضعیت فقر در جهان، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 58: 230-205.
  9. نجارزاده، رضا (1391)، محاسبه شاخص‌های فقر با روش سلطه تصادفی در اقتصاد ایران (1383 و 1387)،رفاه اجتماعی، دوره12، شماره 45: 69-45.
   1. Kedir, Abbi, Girma, Sourafel (2005), Quadratic Food Engel Curve with Measurement Error: Evidence from a budget Survey, University of Leicester uk.
   2. Sen, Amartya (1979), Poverty an Ordinal Approach to Measurement, Econometrical Vol. 44, No. 2: 219-231.
   3. Townsend, Peter (1985), Sociological Approach to Measurement of Poverty a Rejoinder to Amartya Sen, Oxford Economic Papers.
   4. World Bank (1999), A World Free of Poverty, World development Report Oxford university press for the World Bank.
   5. World Bank (2008), A World Free of Poverty, World development Report Oxford university press for the World Bank.
   6. http: //data.worldbank.org/products/wide-map.