با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران. ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی بنیان‌های بوم‌شناختی و ارزیابی تأثیرات آنها بر زیست پذیری منطقه یک کلانشهر تهران انجام شده است. کلانشهر تهران همانند سایر کلانشهرهای دیگر با مشکلات بسیاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی همچون کاهش زیست پذیری و کمرنگ تر شدن اهمیت بنیان های بوم شناختی در ساختار زندگی شهری روبرو است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده و با بهره گیری از تکنیک TOPSIS و با استفاده از فرایند سلسه مراتب AHP شاخص‌های بوم شناختی وزن‌دهی و با تکیه بر منطقFUZZY نواحی ده گانه منطقه ۱، رتبه بندی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از بین نواحی ده گانه منطقه یک تهران، ناحیه ۴ با ارزش ۹۵۷/۰ بالاترین رتبه را از نظر تأثیر بنیان‌های بوم شناختی بر زیست-پذیری و ناحیه ۸ با ارزش ۲۴۳/۰ پایین‌ترین رتبه را کسب نموده است. می‌توان نتیجه گرفت هرچه بنیان‌های بوم‌شناختی در مناطق شهری بیشتر و دارای کیفیت بالاتری باشد نقش آن در زیست پذیری مناطق شهری بیشتری خواهد بود. نوآوری این مطالعات شناسایی بنیان‌های بوم شناختی موجود در منطقه یک و استفاده از تکنیک AHPوFUZZY است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Ecological Fundamentals and Their Effect on Livability of Urban Areas (Case Study: District 1-Tehran)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Sasanpour 1
  • Media Hakimi 2

1 1. Associate professor of geography and urban planning, kharazmi University Tehran, Iran.

2 2. Ph.D Candidate Department of geography and urban planning, University of Tehran,.Iran.

چکیده [English]

The present research has been conducted with the aim of identifying and evaluating the ecological foundations and their impact on the livability of area one of Tehran metropolis. Tehran metropolis, like other metropolises, is facing many problems in economic, social, environmental and physical facets , such as reducing livability and diminishing the importance of ecological foundations in the structure of urban life. The method of this research is descriptive -analytical one and it is applied in terms of purpose. Using Topsis technique and AHP hierarchy process, ecological indicators weighting are ranked based on FUZZY method of the ten regions of district 1.The results show that among the ten districts of Tehran Region 1, District 4 with a value of 0.957 has the highest rank in terms of the impact of ecological foundations on livability and District 8 with a value of 0.243 has the lowest rank. It can be concluded that the more ecological foundations in urban areas and the higher the quality, the greater its role in the viability of urban areas.The innovation of these studies is the identification of ecological foundations in area one and the use of AHP and FUZZY techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological foundations
  • Livability
  • Sustainable Development
  • Ecological
  • District one of Tehran