با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

3 دانشگاه ازاد شیراز

چکیده

سازماندهی فضاهای عمومی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ مکان هایی اجتماع پذیرﻛﻪ مردمﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ از آن ﺍﺳﺘﻔاده ﻛﻨﻨﺪ،ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از برنامه ریزی ﺗﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ،ﺍﺟﺮﺍ و بهره برداری راﺑﻪ همراه دارد.هدف ازسازماندهی این فضاهافارغ از ایجاد فضایی صمیمی که درآن افراد درحال گفت و گوی دوستانه یا تعاملات اجتماعی هستند، باید مکانهایی باشد که عناصر کالبدی آن،جوابگوی الگوهای فعالیتی کاربران نیز باشد.هدف این تحقیق بررسی فضاهای عمومی اجتماع پذیر در ارتباط با ﺳﻪ نظام فعالیتی، ادراکی ذهنی و کالبدی است ﻭ مبنای آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ فعالیتهای واقعی و ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ کاربران فضا میباشد.برﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎس،پارک آزادی شیراز با توجه به وسعت،قابلیتهای گسترده و اجتماع پذیر بودن به عنوان بستر ارزیابی انتخاب گردیده است این پژوهش بر آن است تا بر پایه ی شیوه تحقیق ترکیبی شامل روشهای توصیفی،تحلیلی و سپس با بهره گیری از روانشناسی محیط، مطالعات کتابخانه ای، مشاهده و برداشت میدانی عملکرد نظام رفتاری در روند اجتماع پذیری پارک های شهری مورد تبیین قرار گیرد.همچنین گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و استدلال منطقی صورت گرفته استنتایج این پژوهش نشان میدهد که اجتماع پذیری و چند عملکردی بودن و گستردگی قابلیت ها میتواند نشان از غنی بودن فضا باشد به گونه ای که فضا با وجود ﻣﻮﺍﻧﻊ وﭼﺎﻟﺶهای موجود، در مجموع کارکرد قابل قبولی را از خود نشان داده و در گذر زمان میتواند عملکردها و نقش های جدیدی، متناسب با تغییرات اجتماعی بپذیرد.همچنین یافته ها نشان میدهد که فعالیتهای اختیاری و اجتماعی بیشتر از فعالیتهای اجباری سبب ارتقا اجتماع پذیری فضا میشوند و درنهایتﺑﻪترسیم مدل الگوی فعالیتی که بیشترین تاثیر گذاری را براجتماع پذیری دارد،میپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discussion the Role of Behavioral System in the Socialization of Urban Parks Case Study : Azadi Park, Shiraz

نویسندگان [English]

  • malihe taghipour 1
  • aliakbar heidari 2
  • farzaneh narimani 3

1 Assistant Professor,art &architecture of shiraz university

2 دانشگاه یاسوج

3 shiraz azad university

چکیده [English]

Public spaces as places sociability that the public can use them, Different levels of planning and design, implementation and operation of its own.In fact, the purpose of organizing these spaces is to create a cozy space where people are engaged in friendly dialogue or active social interaction, where elements of the body also respond to user activity patterns should be places whose Nasrkalbdy it also is responsive to user activity patterns. The purpose of this research is to evaluate the social space in relation to the concept of activity patterns, subjective and physical, based on the activities of space-saving activities.Accordingly, Shiraz Azadi Park has been selected as the evaluation framework of this research due to its vastness, wide range of capabilities and socializability.the spatial association of evaluation has been chosen as the substrate composition, The type of the research is mixed and the research is descriptive-survey. The data were collected through a logical reasoning questionnaire and the interviews were conducted. The results of this study show that the socialization and the multifunctionality and functionality of the capabilities can be indicative of the richness of the space in such a way that despite the available capabilities, the overall performance has shown to be acceptable and functions over time.Finally, it deals with the model of activity model that has the greatest impact on socialization,social relations from a "diverse static" to"dynamic and focused" design and upgraded coming from this bull. In the Future plans took advantage of this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Behavioral systems"
  • "socialization"
  • " urban parks"
  • " azadi park"
  • "shiraz ":