با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی‌شهری،دانشکده معماری‌‌و‌هنر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه سیاست‌های مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی در افزایش کیفیت محیط شهری از دیدگاه شهروندان در محدوده موردمطالعه، لشکر 64 ارومیه می‌باشد تا با ارزیابی معیارها و زیرمعیارها، استراتژی‌ها و پیشنهادهایی در راستای افزایش کیفیت محیط شهری در این محدوده ارائه گردد. از جنبه‌های نوآوری پژوهش حاضر در حوزه روش تحقیق، استفاده از مدل مایکل واکر ماتریس رضایت-اهمیت را می‌توان عنوان نمود. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات به دو صورت برداشت میدانی و اسنادی صورت پذیرفته است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گردآوری‌شده است. معیارهای این پژوهش شامل پنج معیار کالبدی-فضایی(ذهنی)، کالبدی- فضایی(عینی)، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش ساکنین و استفاده‌کنندگان محدوده بلافاصل اراضی لشکر 64 ارومیه می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 361 نفر برآورد شده است. پرسشنامه‌ها به‌طور تصادفی توزیع گردیده‌اند. پایایی پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و مقدار 0.768 مورد تایید قرارگرفته است. جهت تحلیل دیدگاه ساکنان از روش تحلیل مدل مایکل واکر ماتریس رضایت-اهمیت استفاده‌شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان رضایت- اهمیت برای تمامی شاخص‌ها بیش از 2/0 است، بنابراین در تمامی شاخص‌ها افزایش تأکید در اولویت قرار می‌گیرد. شاخص‌‌های کیفیت دسترسی، کیفیت بناها، دسترسی به فضای سبز بیشترین اهمیت و شاخص‌‌های هویت و خوانایی، اقتصاد فعال محدوده بیشترین رضایت را کسب نموده‌‌اند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده میزان اهمیت زیرمعیارها در سطح خوب و میزان رضایت در سطح متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Policies Affecting Land Use Change in Increasing the Quality of the Urban Environment from the Perspective of Citizens (Case Study: 64th Infantry Division land-Urmia)

نویسندگان [English]

  • Nima Bayramzadeh 1
  • Zohre Javadi 2

1 MA in Urban Planning, Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 MA in Urban planning, Faculty of Architecture and Art, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The Main purpose of this study is to present effective policies on land use change in increasing the quality of urban environment from the perspective of citizens in the study area to evaluate criteria and sub-criteria, To provide strategies and suggestions to increase the quality of the urban environment. One of the innovative aspects of the present research in the field of research method is the use of the Walker model. The present research is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. Data collection was done in both field and documentary. data were collected through interviews and questionnaire. The criteria of this research include physical-spatial (mental), physical-spatial (objective), socio-cultural, economic and environmental. The statistical population of the study is the residents and users of the study area, which using the Cochran's formula, the sample size is estimated at 361 people. The questionnaires were randomly distributed. The reliability of the study was confirmed using Cronbach's alpha test and the value of 0.768. To analyze the resident's views, the Michael Walker model has been used. The results show that the satisfaction-importance for all indicators is more than 0.2, Therefore, in all indicators, increasing the emphasis is a priority. The indicators of Access Quality, Building Quality, Access to Green Space have the most importance and the indicators of Identity and Legibility, Active economy have gained the most satisfaction. According to the results, the importance of sub-criteria is at a good level and the satisfaction of sub-criteria is at a moderate level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • Planning
  • Land Use
  • Environmental Quality
  • Urmia