با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری، گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی ، پردیس، ایران

2 استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی جهت استفاده از رویکرد زیست تقلیدی در طراحی پوسته‌های ساختمانی در راستای بهبود اکولوژی شهری انجام شده است. تحقیق از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی بوده و داده‌های مورد نیاز به کمک مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی ساختمان‌هایی که با رویکرد زیست تقلیدی طراحی شده بودند تامین شد. برای این منظور ابتدا رویکرد زیست تقلیدی شناسایی شد سپس بیست نمونه از پوسته‌هایی که توسط معماران در سراسر دنیا با استفاده از این رویکرد طراحی شده بودند بررسی شد و مولفه‌ها و معیارهای مرتبط استخراج گردیدند، پس از حذف معیارهای تکراری و تنظیم آنها نظام وابستگی معیارها سنجیده شد و به کمک فرآیند تحلیل شبکه‌ای با نظر‌سنجی از بیست تن از نخبگان و متخصصان این حوزه میزان اهمیت هر معیار مشخص گردید و با کمک نرم افزار سوپر‌دسیژنز وزن‌دهی شد، سپس برای مولفه‌های عملکردی، کالبدی و شکلی معیارها و زیر معیارهای مربوطه با توجه به میزان اهمیت آنها مشخص گردید و مدل مفهومی ارزیابی کیفی پوسته‌های ساختمانی با رویکرد زیست تقلیدی تدوین شد. نوآوری این تحقیق بررسی رویکرد زیست تقلیدی در پوسته‌های اجرا شده ایرانی بوده که در این راستا با استفاده از مدل ارزیابی کیفی تدوین شده، ساختمان بارین اسکی در شمیرانات ارزیابی شد تا با توجه به نقاط قوت و ضعف آن طراحان ایرانی بتوانند تصمیمات موثرتری در طراحی پوسته های ساختمانی با توجه به رویکرد زیست تقلیدی که از رویکرد های نوین پایداریست، بگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model for Qualitative Evaluation of Building Envelopes with Biomimicry Approach to Improve Urban Ecology, Case Study: Barin Ski Resort in Shemiranat

نویسندگان [English]

  • sarasadat tejareh 1
  • Farah Habib 2
  • Hadiseh Kamran Kasmaei 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Architecture, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran.

2 Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Architecture, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran.

چکیده [English]

This study aimed to develop a conceptual model to use the biomimicry approach in design of building envelopes to improve urban ecology. The research was descriptive-analytical and the required data were provided by library and field studies of buildings designed with biomimicry approach. For this purpose, first, biomimicry approach was identified, then twenty samples of biomimetic envelopes designed by architects around the world were examined and components and criteria were extracted from them. The dependency system of the criteria was measured and the importance of each criterion was determined using a network analysis process with a survey of twenty elites and experts in this field and they were weighted with the help of Super-decisions software. As a result, for functional, physical, and formal components, the relevant criteria and sub-criteria were determined according to their importance. Then, a conceptual model of quality evaluation of building envelopes with biomimicry approach was developed. The novelty of this research is the study of biomimicry approach in Iranian envelopes with nature-oriented design. In this regard, using a quality evaluation model, Barin ski building was evaluated so that according to its strengths and weaknesses, designers can make more effective decisions in design of biomimetic building envelopes in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building envelopes
  • Biomimicry approach
  • Nature as model
  • Urban ecology
  • Shemiranat Barin Ski Resort