با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد واحد شهر ری

چکیده

احساس امنیت در فضاهای شهری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت فضا محسوب می‌شود. خیابان‌های اصلی شهر همدان بدلیل موقعیت قرارگیری آنها در مرکز شهر و حوالی میدان امام خمینی با طیف وسیعی از مخاطبان و کاربری‌ها و فعالیتهای مختلف روبرو می‌باشند و به دلیل ویژگی‌هایی مانند حضور کاربریهای ناهماهنگ، تراکم جمعیتی بالا، دارای مشکلاتی نظیر پایین بودن وضعیت امنیت شهری و وجود احساس ناامنی در بین ساکنان بوده و از طرف دیگر بررسی ابعاد کالبدی، فضایی و کیفی این خیابانها نشان می‌دهد از نظر سرزندگی، پویایی فضایی و امنیت شباهتی به یکدیگر ندارند.نوع تحقیق پژوهشی کاربردی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی تحلیلی می‌باشد. ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری شامل مغازه‌داران و عابرین پیاده حاضر درمحدوده بودند. تحلیل داده‌ها بیانگر این است که خیابان بوعلی با دارا بودن 92 درصد کاربریهای سازگارو مطلوب با ویژگی‌های خیابان‌های شهری، بالاترین امنیت وخیابان اکباتان با 51درصد کاربریهای سازگارو مطلوب کمترین امنیت را نسبت به خیابانهای دیگر دارا می باشد. عامل فعالیت و کاربری زمین بیشترین تاثیرگذاری را بر امنیت معابر همدان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of qualitative components affecting the security of urban Pathways

نویسنده [English]

  • somayeh hatefi shojae

azad univercity

چکیده [English]

security sense in urban spaces is one of the most important indicators of the quality of space. The main streets of the city of Hamedan, due to their location in the city center being near Imam Khomeini Square, face a wide range of audiences , different uses and activities, while due to features such as the presence of uncoordinated applications, high population density, they have problems such as low urban security and a feeling of insecurity among the inhabitants. On the other hand, studying the physical, spatial and qualitative dimensions of these streets shows that they are not similar in terms of vitality, spatial dynamics and security. The type of research is applied and the approach is the descriptive-analytic. The tool used in the survey method is a questionnaire. The statistical population consisted of shopkeepers and pedestrians present in the range of streets. Analysis of the data shows that Buali street with 92% of desirable compatibility applications with the characteristics of urban streets has the highest security and Ekbatan Street with 51% of favorable applications, has the lowest security compared to other streets. The factors of activity and land use have the greatest impact on the security of Hamadan pathways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • urban security
  • urban Pathways
  • Hamedan city Pathways
  • environment Quality