با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

3 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

4 گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی نگرش ساکنین مجتمع‌‌‌های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در 4 مجتمع مسکونی شهر تبریز اجرا شد. روش تحقیق در مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه مورد بررسی ﻣﺠﺘﻤﻊ‌‌‌های ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی شهر تبریز، به عنوان نماینده دو مدل مجتمع مسکونی میان مرتبه و بلند مرتبه در مناطق مختلف تبریز بوده است. ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎمه محقق ساخته با متغیرهای مستخرج از مبانی نظری و پیشینه تحقیق انجام شد. مولفه‌‌‌های مورد بررسی شامل تعاملات اجتماعی در محیط زندگی (نظام‌‌‌های اجتماعی، کالبدی، آسایشی، هویتی) و رضایت از تعاملات اجتماعی بودند که با استفاده از پیش آزمون و آزمون آلفای کرونباخ پایایی ابزار با ضریب بالاتر از 7/0 مورد تائید قرار گرفت. داده ﻫﺎی تحقیق با استفاده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS مورد آزمون و ﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفت. بیشترین عدم رضایت در تمام جنبه‌‌‌های تعاملات اجتماعی را ساکنان مجتمع شهید چمران داشته‌‌اند. این پژوهش تلاش داشت راه‌حل‌هایی جامع و متناسب برای انتقادهای عمده‌ صورت گرفته از سوی ساکنین آپارتمان‌ها و مجتمع‌‌های مسکونی شهر تبریز بر اساس رویکردهای انتقادی آنها از میزان تعاملات اجتماعی، ارائه کند که می‌تواند رویکردی جدید در حوزه مطالعات جنبه‌‌های اجتماعی مجتمع‌‌های مسکونی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Attitude of residents of residential complexes regarding the possibility of social interactions in residential complexes in Tabriz (Case study: Residential complexes: Gole Narges, Zomorrod Tower, Shahid Chamran, Fajr Elgoli of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Ali Jahanbini 1
  • Mehrvash Kazemi shishavan 2
  • Ahmad Mirza Kouchak Khoshnevis 3
  • Akbar Abdollahzade Taraf 4

1 Department of Architecture, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

2 Department of Architecture, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran.

3 Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Tehran, Iran

4 Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the attitudes of residents of residential complexes regarding the possibility of social interaction in 4 residential complexes in Tabriz. The research method in the present study was descriptive-analytical. The study population is 4 residential complexes of Gol Narges, Borj Zumrod, Shahid Chamran and Fajr Eli Goli in Tabriz as the representative of two models of Intermediate and high-rise residential complexes in different parts of Tabriz. Quantitative data were collected through a researcher-made questionnaire with variables extracted from the theoretical foundations and research background. The studied components included social interactions in the living environment (social systems, physical, comfort, identity) and satisfaction with social interactions using pretest and Cronbach's alpha test, the reliability of the instrument with a coefficient higher than 0.7 was confirmed. Research data were tested using SPSS software. The residents of Shahid Chamran Complex had the most dissatisfaction in all aspects of social interactions. This study sought to provide comprehensive and appropriate solutions to major criticisms made by residents of apartments and residential complexes of Tabriz based on their critical approaches to the extent of social interaction, which can be a new approach in the field of studying the social aspects of residential complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social interactions
  • Residential complex
  • Tabriz