با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

-دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز سردشت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سردشت، ایران. -دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ارومیه، ایران

چکیده

از دیدگاه توسعه پایدار،زمین و فضا فقط یک عنصر طبیعی برای تأمین نیازهای اقتصادی و کالبدی شهری نیست،بلکه، بستر اصلی تمام فعالیت‌های شهروندان و ابزار لازم برای تحقق خواست‌ها و آرزوهای انسانی است.از این نظر،زمین و فضای شهری شاید مهم‌ترین ثروت همگانی است که نقش عمیق‌تر و گسترده تر از یک کالای اقتصادی در حیات عمومی شهر و زندگی شهروندان به عهده دارد.به همین ترتیب وظایف و اهداف برنامه‌ریزی و طراحی شهری،پارک‌ها،فضای سبز شهری و مراکز تجاری از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل دهی پایداری اجتماعی شهری‌اند. تأمین امکانات و تجهیزات مناسب فضاهای عمومی شهری در راستای نظر شهروندان سبب افزایش میزان رضایتمندی مراجعان به این مکانها خواهد شد.روش تحقیق به صورت اسنادی-تحلیلی و پیمایشی بوده و یافته‌ها باتوزیع 380پرسشنامه بین استفاده کنندگان از فضاهای عمومی شهر سردشت صورت پذیرفت. ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از ملزومات فضاهای عمومی با توجه به دستورالعمل استخراج و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS ver.19.0 و Arc GIS ver.10.1 انجام پذیرفت.همچنین از بین کلیه گویه‌های مورد مطالعه؛ اجتماع‌پذیری، فعالیت و کارکرد، زیبایی و آسایش و دسترسی‌پذیری به ترتیب محله های گرده سور با (73/0)،سوی برده‌قوچ (62/0)،گرده‌سور (81/0) و گرده‌سور و سه‌راه مارغان (100/0) درصد دارای بیشترین محرومیت و محله‌های سرچاوه (98/0)، سرچاوه (93/0)،فرهنگیان (96/0) و آشان با (100/0) درصد دارای بیشترین میزان توسعه می‌باشند. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان می‌دهد که محدودیت حضور زنان در فضاهای عمومی با ضریب 163/0- و آلودگیهای محیطی با ضریب 361/0- دارای رابطه منفی و معکوس و شاخص‌های دیگر دارای ضریب همبستگی مستقیم و مثبت میباشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and Analyzing the Role of Public Spaces in Social Sustainability of Cities (Case Study: Sardasht City)

نویسنده [English]

  • shirko ahmadi

Young Researchers and Elite Club, sardasht Branch (Urmia), Islamic Azad University, sardasht (Urmia), Iran

چکیده [English]

In terms of sustainable development, Earth and space are not just a natural element to meet the economic and physical needs of the city; it is the mainstay of all the activities of citizens and the means necessary to fulfill human demands and aspirations. In this regard, the earth and urban space is perhaps the most important commonwealth that has a deeper and wider role than an economic commodity in the overall life of the city and the lives of citizens.Similarly, the tasks and objectives of urban planning and design, parks, urban green spaces and commercial centers are one of the most important factors in shaping urban social sustainability. The research method was documentary-analytical and survey and the results were distributed by distributing 380 questionnaires among users of public spaces in Sardasht city. Assessment of citizens' satisfaction from the public spaces according to the instructions for extraction and analysis of data was done using SPSS ver.19.0 and Arc GIS ver.10.1 software. The results show that in every public space in Sardasht, furniture and safety facilities are moderate and low, while none of the elements studied in these places has been in favorable condition.
In general, the satisfaction of the total conditions governing the city of Sardasht has been at a low level. Only the neighborhoods of Ashan, Sarchavah, Farhangian and Terminal have better conditions, with the lowest levels of social sustainability in neighborhoods Se rahe Maraghan, Doltanchk and Grdasour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Study"
  • “Analysis”
  • “Public spaces”
  • “Social sustainability”
  • “Sardasht city”