با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش وضعیت سکونت‌گاه‌های غیر رسمی بندر امام خمینی (ره) را با توجه به شاخص‌های CDS بررسی نموده است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و کمی است. برای تشریح اهداف و اصول CDS از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای، برای بررسی شاخص‌های آن در منطقه مورد مطالعه از پیمایش میدانی و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 376 نفر ساکنان با نمونه‌گیری تصادفی ساده و 50 نفر کارشناسان تعیین شد. 26 مولفه برای شاخص‌های حکمروایی، رقابتی بودن، بانکی بودن و قابل زندگی بودن به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه‌ها طبق ضریب آلفای کرونباخ 76/0 برای پرسشنامه ساکنان و 81/0 برای پرسشنامه کارشناسان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌‌های آمار استنباطی مانند آزمون T تک نمونه‌ای و برای تعیین راهبرد‌های مناسب از تحلیل SWOT و برای اولویت بندی راهبردها از روش ((QSPM استفاده شد. نتایج شاخص‌های مورد بررسی از دیدگاه شهروندان با میانگین 3/2 و از دیدگاه کارشناسان با میانگین 9/2 نشان می‌دهد که شاخص‌های CDS در بندر امام خمینی(ره) وضعیت مناسبی ندارند. راهبردهای مناسب (WT) با موقعیت تدافعی تعیین و اولویت بندی شدند. اولویت اول جلب مشارکت مردم، اولویت دوم تمرکز بر تفکر استراتژیک و اجماع مدیران محلی بر اجرای مدیریت یکپارچه شهری، اولویت سوم توجه ویژه به مسائل زیست ‌محیطی و اولویت چهارم عدالت در دسترسی به امکانات تعیین شد. ارائه راهکارهایی عملیاتی، متناسب با اولویت‌های تعیین شده در این شهر آسیب دیده از جنگ تحمیلی، رویکرد نوآورانه این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of (CDS) City Development Strategy in improvement of illegal settlements in Imam Khomeini port

نویسندگان [English]

  • Roudabeh Farhady 1
  • donya soleimanizadeh 2

1 . Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Payame noor university

2 M.A, Geography and Urban Planning, Payam_e_noor university

چکیده [English]

This research has investigated the status of informal settlements in Imam Khomeini port according to CDS indicators. The type of applied research and methodology are descriptive-analyticalو quantitative. Documentary and library methods were used to explain the goals and principles. Field survey and questionnaire were used to check its indicators and to collect data. The sample size was determined using Cochran formula of 376 residents by random sampling method and 50 of experts. 26 components were selected as dependent variables for indicators , competitiveness, banking and livability. The reliability were confirmed by Cronbach's alpha coefficient, 0.76 for the residents' and 0.81 for the experts' questionnaires. For data analysis, Inferentiotic statistics methods such as single-sample T-test were used and SWOT analysis and QSPM method were used to determine appropriate strategies and to prioritize strategies. The results of the studied indicators from the perspective of citizens with an average of 2.3 and from the experts' point of view with an average of 2.9 show that CDS indicators in Imam Khomeini port are not in good conditions. Appropriate strategies (WT) with defensive position were determined and prioritized. The first priority was to attract people's participation, the second was to focus on strategic thinking and the implementation of integrated urban management, the third was to pay special attention to environmental issues, and the fourth was justice in access to facilities. The innovative approach of this research is to provide operational solutions in accordance with the priorities set in this city damaged by the imposed war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban poverty
  • social participation
  • urban development strategy
  • illegal settlements
  • Imam Khomeini port