با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

رشد سریع صنعت گردشگری و اولویت دادن به منافع اقتصادی در مناطق حفاظت شده‌ی اطراف تهران، اصول توسعه پایدار را به زیر پا نهاده و فشار روزافزونی را بر محیط زیست به دنبال دارد از این رو به منظور کاهش این فشار، محاسبه ظرفیت برد مناطق گردشگری بعنوان راهکار کلیدی توصیه می‌شود. هدف اصلی در این پژوهش تعیین ظرفیت برد گردشگری در منطقه حفاظت شده ورجین به جهت نزدیکی به پایتخت و با برخورداری از طبیعت کم‌نظیر از جاذبه‌های بوم‌شناسی است. روش انجام تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد. داده‌های مورد نظر از طریق مصاحبه با محیط بانان، آمار آب و هوایی از ایستگاه سینوپتیک لواسان و با بهره‌گیری از نرم‌افزار GIS جهت نمایش موقعیت و توپوگرافی منطقه جمع‌آوری شد. تعیین ظرفیت برد، باروشTCC به‌‌عنوان ابزار کمی در سه سطح فیزیکی، واقعی ‌و مؤثر محاسبه گردید. جهت تعیین ظرفیت برد گسترده، جاذبه‌های بومشناسی، نظیر بازدید ازحیات وحش، منابع آب و همچنین کوهنوردی انتخاب و ظرفیت برد جاذبه های طبیعی مورد نظر بر اساس (نفر/هکتار/روز) تعیین و سپس با استاندارد جهانی Baud-Bovy مقایسه گردیدند. برآورد ظرفیت‌های برد مؤثر در هر سه‌ جاذبه گردشگری مشخص کرد که محاسبات انجام شده، کمتر از 5 نفر در هر هکتار بوده و با استاندارد جهانی مرتبط با طبیعت (بادباوی و لاوسون) مطابقت دارد. نتایج حاصل از پژوهش مذکور بیانگر ظرفیت برد مناسب جهت توریسم گسترده و جذب گردشگر در منطقه حفاظت‌شده ورجین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of ecological attractions of protected areas around Tehran with emphasis on tourism carrying capacity (Case study: Varjin)

نویسنده [English]

  • Sahar Tabibian

Faculty member of Payame Noor university, Tehran, Iran

چکیده [English]

The rapid growth of the tourism industry and the prioritization of economic benefits in protected areas around Tehran have disturbed the principles of sustainable development and leads to increasing pressure on the environment. So calculating the carrying capacity of tourist areas is recommended as a key solution. The main purpose is to determine the tourism carrying capacity in the Varjin Protected Area due to its proximity to the capital and with its unique nature and ecological attractions. The research method is survey and descriptive-analytical. The data were collected through interviews with environment guard, climatic statistics from the Lavasan synoptic station, and using GIS software. The carrying capacity was calculated by TCC as a quantitative tool, in three levels: physical, real and effective. To determine the wide range capacity, ecological attractions such as wildlife visits, water resources and mountaineering were selected and their carrying capacity were determined on the basis of (person / hectare / day) and then compared with the Baud-Bovy international standard. Based on the results, estimation of effective range capacities in all three tourist attractions indicated that the computations were less than 5 people per hectare. Hence, it complies with the world standard. The results of the study indicate the appropriate range capacity for widespread tourism and tourist attraction in the Virgin Protected Area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological attractions
  • protected areas
  • Carrying capacity
  • Tourism
  • Tehran