با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی بندر ‌امام‌خمینی (ره) را با توجه به شاخص‌های  راهبرد توسعه شهری (CDS) بررسی نموده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و کمی است. برای تشریح اهداف و اصول CDS از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای، برای بررسی شاخص‌های آن در منطقه مورد مطالعه از پیمایش میدانی و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. حجم نمونه با فرمول کوکران به تعداد 376 نفر از ساکنان با نمونه‌گیری تصادفی ساده و 50 نفر از کارشناسان تعیین شد و 26 ‌مؤلفه برای شاخص‌های حکمروایی، رقابتی بودن، بانکی بودن و قابل زندگی بودن به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه‌ها طبق ضریب آلفای کرونباخ، 76/0 برای پرسشنامه ساکنان و 81/0 برای پرسشنامه کارشناسان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌‌های آمار استنباطی مانند آزمون T و برای تعیین راهبرد‌های مناسب از تحلیل SWOT و برای اولویت بندی راهبردها از روش QSPM استفاده شد. نتایج شاخص‌های مورد بررسی از نظر شهروندان با میانگین 3/2 و کارشناسان با میانگین 9/2 نشان داد که شاخص‌های CDS در بندر امام خمینی (ره) وضعیت مناسبی ندارند. راهبردهای مناسب (WT) با موقعیت تدافعی تعیین و اولویت بندی شدند. اولویت اول تا چهارم به‌ترتیب جلب مشارکت مردم، تمرکز بر تفکر استراتژیک و مدیریت یکپارچه شهری، توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی و عدالت در دسترسی به امکانات تعیین شد. رویکرد نوآورانه این پژوهش، ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت شهری است که در خلال 8 سال دفاع مقدس میزبان مهاجران جنگ تحمیلی بوده و فشار زیادی را تحمل کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of City Development Strategy (CDS) in Improvement of Informal Settlements in Imam Khomeini Port

نویسندگان [English]

  • Roudabeh Farhady 1
  • Donya Soleimanizadeh 2

1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Msc, Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This research has investigated City Development Strategy (CDS) in improvement of informal settlements in Imam Khomeini Port. The research type  is applied and its method is descriptive-analytical and quantitative. We used documentary and library methods to explain the goals and principles of CDS field survey to check its indicators in the study area and questionnaire  to collect data.. The sample size was determined by Cochran formula with the number of 376 residents by simple random sampling and 50 experts and 26 components were selected as dependent variables for indicators of  governance, competitiveness, banking and livability. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient, 0.76 for the residents' and 0.81 for the experts' questionnaires. Inferentiotic statistics methods such as T-test were used for data analysis SWOT analysis was used to determine appropriate strategies and QSPM method was used to prioritize strategies. The results of the studied indicators from the perspective of citizens with an average of 2.3 and from the experts' view with an average of 2.9 showed that CDS indicators in Imam Khomeini port are not in a good conditions. Appropriate strategies (WT) with defensive position were determined and prioritized. The first to fourth priorities were determined in the order of attracting people's participation, focusing on strategic thinking and integrated urban management, paying special attention to environmental issues and justice in access to facilities. The innovative approach of this research is to provide operational solutions to improve the situation of a city that has hosted the immigrants of the imposed war and endured a lot of pressure during the 8 years of holy defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Development Strategy
  • Informal Settlements
  • Imam Khomeini Port
Abbott, J. (2007). Upgrading informal settlements for integration into the formal, city, conference on formal and the Informal city, what happens at the interface? Human Settlements, Copenhagen in Copenhagen, Denmark, 15–18.
Ahadnejad Reveshti, M., & Moradi Mofrad, S. (2014). The urban development strategy (cds) in the group of low-income urban housing policies (case study: area safarabad and bisim zanjan). Journal of Regional Planning, 3(12), 35-47. (In Persian)
Asady, R., & Rahnama, M.R. (2009). Analysis of the position of good urban rule in mashhad using swot model. MSc thesis in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, (In Persian)
 
Ashrafi, Y. (2009). CDS a new approach in urban planning. Urban management, 7(23), 89-104. )In Persian(
Asian Development Bank, (2008). City Development Strategies to Reduce Poverty. Manila.
Castells, M. (2001). Information age, economics, society and culture. Three volumes, volume 1. Translated by Abdolahad Aligholian, Afshin Khakbaz, Tehran: New Design Publications, 2nd Edition. (In Persian)
Center for Urban Development Studies (2001). Assessment of The Oradea city Development strategy, Harvard University, Research Triangle Institute.
 
Cities Alliance (2001). Annual Report.
Cities Alliance (2007). Annual Report.
Cities Alliance (2016). news.
Cities Alliance (2019). news.
Downer, A. (2000). good governance (guiding principales for impemention) Published by the Australian Agency for International Development.
Faraji Molaie, A. (2017). Satisfaction measurement of quality of life in informal settlements, Case study:Bojnourd. Journal of Urban Ecological Research, 8(16), 89-100. (In Persian)
Hall, P., & Ulrich P. (2004). Urban future 21, A Global Agent for Twenty first Century cities, E; FN Spone London.
Hashemi, H., Razavian, M.T., & Sajjadi, Zh. (2017). The role of urban management in the success of urban development strategy (CDS), Case study: Qazvin City. Journal of Geography, 15(54),129-146. )In Persian(
Hataminejad H., & Faraji Molaie, A. (2011). Feasibility to implementing City Development Strategy (CDS) in Iran. Journal of Urban and Regional Studies and Researches, 8(2), 55-76. (In Persian)
Heydari Chianeh, R., & Rezatabe Azgomi, SKh. (2010). The role of city development strategy (CDS) approach in low income groups for housing policies case study: city of rasht. Journal of Human Geography Research Quarterly, 73, 59-82. (In Persian)
Hosseinzadehdalir K,. Sadr mousvai MS., Heydari chianeh, R., & Rezatab Azgomi, SKh. (2012). An introduction to "city development strategy" (CDS) approach in urban planning process with an emphasis on the master plan`s challenges in iran. Journal of Geographic space, 11(36), 173-210. (In Persian)
Iran Statistical Center (2006). Statistical Yearbook of Khuzestan Province. (In Persian)
Iran Statistics Center (1976). Khuzestan Province Statistics. (In Persian)
Iran Statistics Center (1986). Khuzestan Province Statistics. (In Persian)
Iran Statistics Center (1991). Khuzestan Province Statistics. (In Persian)
Iran Statistics Center (1996). Khuzestan Province Statistics. (In Persian)
Iran Statistics Center (2016, b). General Population and Housing Census, Population of the country's cities by gender and age groups. (In Persian)
Iran Statistics Center(2016, a). General Census of Population and Housing, Population by Country Divisions. (In Persian)
Irandoost K. (2010). Informal settlements and the myth of marginalization. Tehran: Publications of Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality. (In Persian)
Karimi, F., Abdolahzade fard, A., & Shakoor, A. (2018). The Role of Urban Development Strategy (CDS) in Sustainable Urban Development, Case Study: District 3 of Shiraz Municipality. Journal of Urban Ecological Research, 9(17), 91-104. (In Persian)
Khaloo Baqeri, M., & Qoreishi. MS. (2011). Economic Inequality and the Form of Informal Settlements Growth in Cities- emphasising Iran. 1ths Conferense of Iran Urban Economic, Mashhad. (In Persian)
Kokabi, A. (2007). Introduction of a model for quality of life evaluation the city centers, Journal of Hoviatshahr, 1(1), 75-86. (In Persian)
Laleh Poor, M. (2007). Urban governance and urban management in developing countries. Journal of Urban inquiries, 20(5), 60-71. (In Persian)
Mandan Consulting Engineers (2011). Master plan revision, bandar imam khomeini municipality. (In Persian)
Midari, A., & kheirkhahan, J. (2004). Good governance, development foundation, Tehran: The Islamic Consultative Assembly Research Center, Office of Economic Studies , 1st edition. (In Persian)
Mousavi, M.S., & Keykhosravi, P. (2019). Feasibility study of urban development strategy (CDS) by prioritizing development strategies by AHP method, (Case study: Islamabad city). Monthly Shebak, 5 (45), 1-10. (In Persian)
Nazari, M., & Bazargani_Kia, M. (2004). Studying the effect of globalization on textile, clothing and leather industries during the period 1978-99. Journal of Economic Research, 39 (64), 103-126.
Parnell, S., & Robinson, j. (2006). Development and Urban Policy: Johannesburg’s City Development Strategy. Urban Studies, Vol. 43, No. 2: 337– 355, February 2006.Routledge .
Qaderi, J. (2006). Evaluation of financial and income system of municipilities in Iran. The Quarterly Journal of Quantitative Economics,3(3)و 21-48. )In Persian(
Rahnama, M.R. (2007). Identification of informal settlements in cities of Khorasan Razavi province. Mashhad: Jahad Daneshgahi Publications in Mashhad. )In Persian(
Rahnama, M.R., Jafari Seyedabad, V., & Gholamzadeh khadar, M. (2012). Analysis of status criteria in city development strategy process case study: chenaran. Journal of Applied Research in Geographic Sciences, 12(26), 107-125. )In Persian(
Saberi, H., Zarrabi, A., & Mohammadi, J. (2012). Preference of City Development Strategies Using Analytic Hierarchy Process (AHP) Case Study: Esfahan Metropolis. Journal of Geographical space, 12(39), 59-75. (In Persian)
Salimi Sobhan, M.R., Ebrahimzadeh, E., & Mansoori, K. (2019). Review and Analysis of Urban Development Strategy Indicators (CDS) (Case Study: Kazeroon City). Journal of Studies of Human Settlements Planning14(2), 427-440. (In Persian)
Sarafi, M., & Abdollahi, M., (2008). Analysis of the Concept of Citizenship and Evaluation of Its Status In The Urban Laws, Regulations Ana Management. Journal of Geographical Researches, 40 (63), 115-134.
Tavallaei, R., Azami , M., & Irandoost K. (2014). Defining indicators of informal settlements in Iran. Journal of Urban Regional studies and research, 6(21), 43-60. (In Persian)
Un-Habitat (2003). The Un-Habitat Strategic Vision, The United Nations Human Settlement Program, Nairobi, Kenya.
Zimmerman, J. (2008). From brew town to cool town: Neoliberalism and the creative city development strategy in Milwaukee. Cities 25, 230–242. www.elsevier.com/locate/cities.
منابع
احدنژاد روشتی، محسن و مرادی مفرد، سمیرا (1392). نقش استراتژی توسعه شهر (CDS) در سیاست تأمین مسکن گروه‌های کم‌‌ درآمد شهری (مطالعه موردی: ناحیه صفرآباد و بی‌سیم شهر زنجان). فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 3(12)، 48-35.
اسدی، روح‌اﷲ و رهنما، محمدرحیم (1388) تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد با استفاده از مدل SWOT. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.
اشرفی، یوسف (1388). CDS رویکردی جدید در برنامه‌ریزی شهری در رویکردی تحلیلی. فصلنامه مدیریت شهری، 7(23)، 105-89.
تولایی، روح‌الله؛ اعظمی، محمد و ایراندوست، کیومرث (1393). شاخص‌های تعریف و تعیین سکونتگاه‌های غیر رسمی‌ در ایران. مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 6(21)، 43-60.
ایراندوست کیومرث (۱۳۸۹) سکونتگاه‌های غیر رسمی و اسطوره حاشیه‌نشینی. تهران: انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
خالوباقری، مهدیه و قریشی، سید محمدشایان (1390) نابرابری اقتصادی و شکل‌گیری رشد سکونتگاه‌های غیر رسمی‌ در شهرها با ‌‌تأکید بر مورد ایران. اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد.
حاتمی‌نژاد حسین و فرجی ملایی، امین (1390). امکان‌سنجی اجرای طرح‌های استراتژی توسعه شهری در ایران. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 2(8)، 55-76.
حیدری چیانه رحیم و رضا طبع ازگمی، سیده خدیجه (1389). نقش استراتژِی توسعه شهر (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌‌ درآمد شهری (مطالعه موردی: رشت). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 42(73)، 82-59.
حسین‌زاده دلیر، کریم؛ صدر موسوی، میرستار؛ حیدری چپانه، رحیم و رضاطبع ازگمی، سیده خدیجه (1390). ‌درآمدی بر رویکرد جدید استراتژی توسعه شهری (CDS) با ‌‌تأکید بر چالش‌های فراروی طرح‌های جامع در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 11(36)، 173-209.
رهنما، محمدرحیم (1386). شناسایی سکونتگاههای غیررسمی‌ در شهرهای استان خراسان رضوی. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
رهنما، محمدرحیم، جعفری سیدآباد، وحید و غلام‌زاده خادر، مرتضی (1391). تحلیل جایگاه شاخص‌های راهبرد توسعه شهر (CDS) شهر چناران. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 12(26)، 125-107.
سلیمی سبحان؛ محمدرضا، ابراهیم‌زاده، عیسی و منصوری، کامران (1398). بررسی و تحلیل شاخص‌های راهبرد توسعه شهری (CDS) (مطالعه موردی: شهر کازرون). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 14(2)، 427-440.
صابری، حمید و ضرابی، اصغر و محمدی، جمال (1391). اولویت­بندی استراتژی‌های توسعه شهر (CDS) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان). فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد؛ 12(39)، 75-59.
صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید (1387). تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور. پژوهش‌های جغرافیایی، 40(63)، 115-134.
فرجی ملایی، امین (1396). سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی در سکونتگاه­های غیر رسمی، مطالعه موردی: بجنورد. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های بوم شناسی شهری، 8(16)، 89-100.
قادری، جعفر (1385). ارزیابی نظام مالی و ‌درآمدی شهرداری‌ها در ایران. اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 3(3)، 21-48.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ. مجموعه سه جلدی، جلد اول، ترجمه عبدالاحد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ دوم.
کریمی، فریده؛ عبدالله‌زاده‌فرد، علیرضا و شکور، علی (1397). نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری شیراز. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، 9(17)، 89-100.
کوکبی، افشین (1386). معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری. نشریه هویت، 1(1)، 75-86.
لاله‌پور، منیژه (1386). حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشورهای در حال‌ توسعه. جستارهای شهرسازی، 20(5)،60-71.
مرکز آمار ایران (1355)، آمارنامه استان خوزستان.
مرکز آمار ایران(1365)، آمارنامه استان خوزستان.
مرکز آمار ایران (1370)، آمارنامه استان خوزستان.
مرکز آمار ایران (1375)، آمارنامه استان خوزستان.
مرکز آمار ایران (1385)، سالنامه آماری استان خوزستان.
مرکز آمار ایران (1395، الف). سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری.
مرکز آمار ایران (1395، ب)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت شهرهای کشور به تفکیک جنس و گروه‌های سنی.
موسوی، میرسعید و کیخسروی، پریسا (1398). امکان‌سنجی راهبرد توسعه شهر(CDS) با اولویت بندی استراتژی‌های توسعه به روشAHP، (نمونه موردی: شهر اسلام آباد). شباک، 5(45)، 1-10.
می‌دری، احمد و خیرخواهان، جعفر (1383). حکمرانی خوب، بنیاد توسعه. تهران: دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
نظری، محسن و بازرگانی‌کیا، معصومه (1383). بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دورة 1357-78. مجله تحقیقات اقتصادی، 39(64)، 103-126.
هاشمی، حسین؛ رضویان، محمدتقی و سجادی، ژیلا (1396). نقش مدیریت شهری در موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS) مورد: شهر قزوین. نشریه جغرافیا، 15(54)، 129-146.