با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

سردبیر


نفیسه مرصوصی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

جغرافیا - برنامه ریزی شهری

مدیر مسئول


ام‌السلمه بابایی فیتی دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری پیام نور، تهران، ایران.

جغرافیا - آب و هواشناسی

مدیر داخلی


زیبا محمدزاده روشتی دانشگاه پیام نور

علم اطلاعات و دانش‌شناسی (ذخیره و بازیابی اطلاعات)

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ثروتی دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


سید محمد شبیری استاد دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی رهنمایی دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


علی شماعی دانشیار - دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل علی‌اکبری استاد گروه جغرافی ا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


زهره فنی دانشیاردانشگاه شهید بهشتی

جغرافیا و برنلمه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


منیژه قهرودی تالی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

GeomorphologyDisasterFlood. GIS&RS

اعضای هیات تحریریه


رستم صابری فر دانشیار - دانشگاه پیام نور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


سید حسن صدوق استاد رشته ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


نفیسه مرصوصی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


حسین نظم‌فر استاد گروه علمی جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن حکمت‌نیا استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور.

اعضای هیات تحریریه


علی محمد خورشید دوست گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران

مطالعات محیط زیست

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کسری کتاب اللهی پژوهشگر/پلی تکنیک میلان

معماری/ شهرسازی شهرسازی طراحی شهری

ویراستار ارشد


نگار چایچی دانشگاه پیام نور

پژوهشگری علوم اجتماعی