با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

سردبیر


نفیسه مرصوصی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

جغرافیا - برنامه ریزی شهری

مدیر مسئول


ام السلمه بابایی دانشیار - دانشگاه پیام نور

جغرافیا - آب و هواشناسی

 • f_babaeepnu.ac.ir

مدیر داخلی


زیبا محمدزاده روشتی دانشگاه پیام نور

علم اطلاعات و دانش‌شناسی (ذخیره و بازیابی اطلاعات)

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ثروتی دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


سید محمد شبیری استاد دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی رهنمایی دانشیار - دانشگاه تهران

جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


علی شماعی دانشیار - دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • shamaikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل علی‌اکبری استاد گروه جغرافی ا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


زهره فنی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیاو برنلمه ریزی شهری

 • z-fannisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منیژه قهرودی تالی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

 • manijeh.ghohrodigmail.com

اعضای هیات تحریریه


رستم صابری فر دانشیار - دانشگاه پیام نور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • r_saberifarpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید حسن صدوق استاد رشته ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.

ژئومورفولوژی

 • h-sadoughsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نفیسه مرصوصی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


حسین نظم‌فر استاد گروه علمی جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • nazmfaruma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن حکمت‌نیا استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور.

اعضای هیات تحریریه


علی محمد خورشید دوست گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران

مطالعات محیط زیست

 • khorshidtabrizu.ac.ir
 • 09143134452

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کسری کتاب اللهی پژوهشگر/پلی تکنیک میلان

معماری/ شهرسازی شهرسازی طراحی شهری

 • ketabollahi.kasragmail.com

دبیر تخصصی


مجید اکبری دانشگاه پیام نور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

 • akbari.majid191gmail.com

ویراستار ارشد


نگار چایچی دانشگاه پیام نور

پژوهشگری علوم اجتماعی