با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل نقش کاربریهای تجاری در پویایی و ایجاد فضاهای جدید شهری، مطالعه موردی: مجتمع تجاری لاله‌پارک تبریز

هوشنگ سرور؛ وحید صلاحی ساریخان بیگلو؛ امید مبارکی

دوره 8، شماره 15 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-42

چکیده
  مجتمع­های تجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربری‌های شهری ، در کنار توسعه اقتصاد شهری، نقش مهمی در تولید فضاهای جدید شهری ایفا می‌کنند. امروزه ایجاد مجتمع­های تجاری چندمنظوره در شهرها راهکار مناسبی برای تولید هسته­های جدید شهری محسوب می­شود. در برنامه­ریزی برای ایجاد مجتمع­های تجاری جدید توجه همزمان به مولفه­های دسترسی ...  بیشتر