با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سیستم های اطلاعات جغرافیایی
اولویت‌سنجی معابر مستعد پیاده‌راه‌ سازی در عرصه بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از ابزار تحلیلی Weighted Sum، در سیستم اطلاعات جغرافیایی

نجما اسمعیل پور؛ جناب آقای دکتر رستم صابری فر؛ محمدعلی حبیبی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8656

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اولویت‌سنجی معابر مستعد جهت پیاده‌راه‌سازی در سطح بافت تاریخی شهر یزد بوده است. تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. شاخص‌های تحقیق با استفاده از چارچوب نظری به‌دست آمد و اعتبار معیارها توسط متخصصان گروه و کارشناسان شهرسازی و ترافیک شهری تائید گردید. شاخص‌های نهایی شامل امنیت، دسترسی به ...  بیشتر