با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط زیست شهری
شناسایی مؤلفه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پایداری در شهر‌های کوچک، مطالعه موردی: شهر لیکک

قباد زرین منش؛ فروزان فرخیان

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 69-86

https://doi.org/10.30473/grup.2022.54327.2537

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌­های پایداری شهری در شهر لیکک از توابع استان‌کهگیلوبه و بویراحمد از نوع کاربردی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بوده است. نخست 36 شاخص در 4 بعد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی پایداری شهری با استفاده از اسناد و نظر  23 نفر از خبرگان حوزه مربوطه تعیین گردید. به‌منظور رتبه‌بندی عوامل از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ...  بیشتر