با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه محیط‌زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه محیط‌زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌­های پایداری شهری در شهر لیکک از توابع استان‌کهگیلوبه و بویراحمد از نوع کاربردی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بوده است. نخست 36 شاخص در 4 بعد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی پایداری شهری با استفاده از اسناد و نظر  23 نفر از خبرگان حوزه مربوطه تعیین گردید. به‌منظور رتبه‌بندی عوامل از ﻓﺮآﯾﻨﺪ تحلیل ﺳﻠﺴﻠﻪ‌ﻣﺮاﺗﺒﯽ (AHP) و نرم­افزار Expert choice استفاده شد. در مطالعه حاضر نرخ ناسازگاری کلیه مقایسات زوجی کم‌تر از 1/0 بوده است. لذا، سازگاری ماتریس مقایسات قابل ‌قبول است. نوآوری پژوهش حاضر شناسایی شاخص­‌های پایداری در شهری کوچک با موقعیت جغرافیایی و آداب و رسوم و فرهنگ خاص و  به‌کارگیری معیارهای کمی و کیفی به‌طور هم­زمان و امتیازدهی و اولویت­‌بندی آن­‌ها بوده است. یافته‌­ها نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، عوامل کالبدی، و اجتماعی دارای اهمیت بودند. از بین مؤلفه‌ها یا زیر­معیار­ها، وضعیت درآمد و درصد اشتغال به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری شهری قلمداد گردید. بنابراین شاخص­های پایداری و درجه اهمیت آن­‌ها در شهر­های کوچک، متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی، محیط‌ زیستی و کالبدی آن جوامع است. رشد نامتوازن شهرنشینی با زیرساخت‌های نامناسب شهری و عدم فرصت‌های شغلی کافی موجب ناپایداری شهری می‌شود. فرآیند پایداری جریانی چند­بعدی است که باید ضمن توجه به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد رفاه همگانی، از نابودی منابع، تخریب محیط‌ زیست و ناهنجاری‌­های اجتماعی اجتناب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of Environmental, Social, Economic and Physical Components of Sustainability in Small Cities, Case Study: Likak City

نویسندگان [English]

  • Ghobad Zarinmanesh 1
  • Forouzan Farrokhian 2

1 1. Msc, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 2. Assistant professor, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the current research was to identify the components of urban sustainability in the city of Likk, of the provinces of Kohgiloyeh and Boyer Ahmad, using a descriptive-analytical method. First, 36 indicators in 4 environmental, economic, social and physical dimensions of urban sustainability were determined by using documents and opinions of 23 experts in the relevant field. In order to rank the factors, AHP and Expert Choice software were used. In the present study, the inconsistency rate of all pairwise comparisons was less than 0.1. Therefore, the consistency of the comparison matrix is ​​acceptable. The innovation of the current research was to identify the indicators of sustainability in a small city with a geographical location and specific customs and culture, and to apply quantitative and qualitative criteria simultaneously and score and prioritize them. The findings showed that economic factors, environmental, physical, and social factors were important. Among the components or sub-criteria, income status and employment percentage were considered as the most important factors affecting urban sustainability. Therefore, the indicators of sustainability and their degree of importance in small cities are affected by the economic, social, environmental and physical conditions of those societies. Unbalanced growth of urbanization with inadequate urban infrastructure and lack of sufficient job opportunities cause urban instability. The process of sustainability is a multi-dimensional flow that should be avoided while paying attention to the improvement of the economic situation and the creation of public welfare, the destruction of resources, the destruction of the environment and social anomalies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Sustainability
  • Sustainability Criteria
  • Analytic Hierarchy
  • Likak City
Ahadnejad Reveshti, M., Mohammadi Hamidi, S., & Sobhani, N. (2018). Measurement urban neighborhoods with an emphasis on sustainable urban sustainability approach (SUN) (Case Study: Miandoab City). Quarterly of Geography and Regional Planning. 7(3). 77-94. (In persian)
Ameen, R. F. M., & Mourshed, M. (2019). Urban sustainability assessment framework development: The ranking and weighting of sustainability indicators using analytic hierarchy process. Sustainable Cities and Society, 44, 356-366.
Armin, M., Ghorbannia Khaibari, V., & Azimi, A. (2018). Investigating the development changes of Likak city Using historical images of Google Earth. International conference on civil engineering, architecture and urban management in Iran. (In persian)
Azadeh, S. R., Shafie Haghshenas, M., & Khaksar Shahmirzadi S. (2021). Planning of Urban Sustainable Development with selection of optimal bike routes through using quantitative models, Case study: Rasht Metropolis. Biannual Journal of Urban Ecology Researches, 11(21), 43-58. (In persian)
Azar. A. Rajabzadeh. A. (2009). Applied decision making, Approach (MADM). Tehran. Negah Danesh Publications. Third edition. (In persian)
Azimi Amoli, J. (2017). Measurement of Sustainability level in urban neighborhoods Based on Sustainability Indicators (Case Study: Tandast and Siahteli Neighborhood in Babol), Geography magazine, 15(52), 367- 394. (In persian)
Azizi, M. M. (2002). Sustainable urban development, perception and analysis of global perspectives, Journal of Sofe, 11(33), 14-27. (In persian)
Barandak, F. (2019). Analysis the Bio Performance Indicators of the Urban Regions of Isfahan in Realization of Sustainable. Biannual Journal of Urban Ecology Researches. 10(19), 13-26. (In persian)
Barow, C. G. (1998). Sustainable Development: Concept, Value and Practice. Translated by: Badri, A. Journal of Geographical Researches, 44, 43-67. (In persian)
Barzegar S., Bakhshi A., & Heydari, M. T. (2019). Explaining Socio-Economic Stability in small cities with Sustainable Development Approach (Example: Small cities in northern Iran). Majlis & Rahbord Scientific Quarterly Journal, 26(97), 5-38. (In persian)
Barzegar, S., Divsalar A., Fanni, Z., & Safaralizadeh E. (2019) The analysis of indicators of physical sustainability in small towns. Journal of Geographic Space, 18 (61), 161-180. (In persian)
Birkmann, J. (2000). Nachhaltige raumentwicklung im dreidimensionalen nebel. UVP-report, 3(2000), 164-167.
Castells, M. (2010). Urban sustainability in the information age, Journal of City, 4(1), 118-122.
Choguill, C. L. (2008). Assessing the urban sustainability of Riyadh. J. King Saud University, Arch. & Planning20(2), 41-49.
Dabiri, F. Khalatbari, Y., & Zarei. S. (2018). Achieving sustainable development from the perspective of international environmental law. Journal of Human and Environment, 16(44) 63-73. (In persian)
Drakakis, S. D., & Dixon, C. (1997). Sustaiable Urbanization in Vietnam, Geoform, 28(1), 21-38.
Eizenberg, E., & Jabareen, Y. (2017). Social sustainability: A new conceptual framework. Sustainability, 9(1), 68.
Ebrahimzadeh, A. Barari. M., & Dahani. A. (2018). An analysis of the feasibility of sustainable urban development indicators in middle cities: Case study: Iranshahr city, Journal of Geography & Development, 50(2), 1-22 (In persian)
European Commission DG Environment. (2018). Science for environment policy-Indicators for sustainable cities. In-depth report 12.
Farrokhian, F., & Mayedzadeh, H. (2020). The effect of urban green space on the quality of life of citizens of Ahvaz City .Journal of Research and Urban Planning, 11(41), 23-36. (In persian)
Firoozi, M., Mohammadi Deh cheshme, M., & Saeedi, J. (2017). Evaluation of environmental sustainability indicators, with emphasis on air pollution and industrial pollutants, Case study: Ahvaz metropolis. Journal of Urban Ecology Researches, 8(15), 13-28. (In persian)
Gharakhlou, M., & Habibi K. (2006). Migration analysis regarding development level of Iranian provinces with the application of planning techniques, Journal of Geografical Research, 2(81), 59-83. (In persian)
Gharakhloo, M., & Hoseini, S. (2007). Indicators of urban sustainable development. Journal of Geography and Regional Development, 5(8), 157-177. (In persian)
Ghellere, M., Devitofrancesco, A., & Meroni, I. (2017). Urban sustainability assessment of neighborhoods in Lombardy. Energy Procedia, 122, 44-49.
Hiremath, R. B., Balachandra, P., Kumar, B., Bansode, S. S., & Murali, J. (2013). Indicator-based urban sustainability—A review, Data Energy for Sustainable Development, 17(6), 555-563.
Hosseini, S. H. (2017). Intensive city and urban sustainable development of Sabzevar city. Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 45, 93-116. (In persian)
Hosseini, S. H., Karimzadeh, H., & Mireh. M. (2011). Sustainability level analysis, Sabzevar city development. Quarterly Journal of Geographical Studies of Arid Areas, 6, 15-32. (In persian)
Huang, L., Wu, J., & Yan, L. (2015). Defining and measuring urban sustainability: a review of indicators. Landscape ecology, 30(7), 1175-1193.
Joghatayi, H., Dabiri, R., Moslempour, M. E., Otari. M., & Sharifiyan Attar. R. (2017). Groundwater quality assessment using the Groundwater Quality Index and GIS in Joghatay plain, NE Iran. Journal of Human and Environment, 4(13), 17-25. (In persian)
Karimi, F., Abdolahzadehfard, A., & Shakoor. A. (2018). The role of urban development strategy (CDS) in sustainable urban development, Case Study: District 3, Shiraz municipality. Researches Biannual Journal of Urban Ecology, 1(9), 91-104. (In persian)
Komeily, A., & Srinivasan, R. S. (2015). A need for balanced approach to neighborhood sustainability assessments: A critical review and analysis. Sustainable Cities and Society18, 32-43.
Kozegar, L., & Zarghami, S. (2018). Analysis of indicators and dimensions of sustainable development neighborhood, case study: Saffron and Velenjak neighborhoods, Second National Conference on urban Planning, Architecture, Civil and Environment, Pshconf02_051. (In persian)
Lotfi, S., Anamoradnezhad, R., & Sasanipor. M. (2014). Investigating the feeling of security in public space (Case study of Shiraz metropolis). Journal of Research and Urban Planning, 5(19), 39-56. (In persian)
Magee, L., Scerri, A., James, P., Thom, J. A., Padgham, L., Hickmott, S., & Cahill, F. (2013). Reframing social sustainability reporting: Towards an engaged approach. Environment, development and sustainability, 15(1), 225-243.
Mega, V., & Pedersen, J. (1998). Urban Sustainability Indicators. European Foundation. Retrieved May 26th, 2012.
Ministry of Housing and Urban Development. (2009). Likak city master plan. (In persian)
Mokhtry Malek abadi, R., Marsosi, N., Hosaini, A., & Gholami, M. (2016). Assessing social and cultural sustainability in the extractive cities (Case: extractive city Asalooye), Journal of Spatial Planning, 5(4), 1-16. (In persian)
Munier, N., Ziara, M. M., Cole, R., Curiel, J., Esteban, A., Ertsen, M., & Ven, F. (2007). Handbook on urban sustainability.
Du Toit, M., Cilliers, J., Retief, F., & Drewes, E. (2014). Actionable urban ecology in China and the world: integrating ecology and planning for sustainable cities. Landscape and Urban Planning125, 207-208.
Newman, P. W. (1999). Sustainability and cities: extending the metabolism model. Landscape and urban planning44(4), 219-226.
Patermann, C., & Aguilar, A. (2018). The origins of the bioeconomy in the European Union. New biotechnology40, 20-24.
Porvazn, E., Kerkeh Abadi. Z., & Arghan, A. (2017). Sustainability analysis of urban neighborhoods based on sustainable development indicators (Case study of Mahabad city). Journal of New Attitudes in Human Geography, 2, 107-124. (In persian)
Rahnamaei, M. T., & Pormosavi. S. M. (2006). Investigating the security instabilities of Tehran based on indicators of urban sustainable development. Journal of Geographical research, 57, 177-193. (In persian)
Rajaonson, J., & Tanguay, G. A. (2009). Le développement durable au Québec: un classement des 25 plus grandes municipalités. Canadian Journal of Urban Research, 18(2), 40-77.
Saei, A., Hajiloo, M., & Kochaki, M. (2017). Measurement of development in the Saghez city with an emphasis on the labor market in period of the 1966 to 2006. Biannual Journal of Urban Ecology Researches. 8(16), 37-48. (In persian)
Safaei poor, M., & Medanlo Joybari, M. (2016). Assessing the sustainable development of urban neighborhoods using network analysis Case study: neighborhoods of 17th district of Tehran. Journal of Sustainable city, 4, 111-130. (In persian)
Safaei poor, M. Moradi Mofrad, S., & Fahliyani, M. (2016). Evaluation and prioritization of sustainable urban development indicators using ANP network analysis model Case study: Zanjan city areas. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 6(19), 143-160. (In persian)
Saidi, A., Azizpour, F., Riyahi, V., & Amini Qovaqlu, E. (2020). Measuring settlement sustainability in rural areas (Case study: rural area of Baruq, West Azarbaijan). Physical Sacial Planning, 6(4), 11-26. (In persian)
Saraei, M., & Hajforoush, S. (2019). Local Capacities Underlie Urban Sustainable Development: Coexistence of Poverty Reagents and Geographic Space (Case Study: Yazd city). Quarterly Journal of Physical Development Planning, 6(2), 35-50. (In persian)
Sheikhi, M., Jomepour, M., & Sajadi, A. (2019). Citizen satisfaction evaluation of relationship between environmental qualities and social sustainability (Case Study: Chizar Neighborhood, Tehran, Iran). Urban Planning Knowledge, 2(4), 19-31. (In persian)
Sojasi qidari, H., Mahmoodi, H., & havvaei H. (2018). A spatial analysis of villagers' satisfaction with services provided by Rural Water and Wastewater Company (A case study of Fazl Dehestan, Neyshabur County). Journal of applied researches in geographical sciences, 18(49), 199-220. (In persian)
Stanners, D., & Bourdeau, P. (1995). The urban environment. Europe’s Environment: The Dobríš Assessment.
Steiniger, S., Wagemann, E., de la Barrera, F., Molinos-Senante, M., Villegas, R., de la Fuente, H., & Barton, J. R. (2020). Localising urban sustainability indicators: The CEDEUS indicator set, and lessons from an expert-driven process. Cities101, 102683.
United Nations. (2018). Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable. WWW Document Sustainable development goals. Retrieved 20 April 2018.
Valipour chahardahcheric, F., & Farrokhian, F. (2019), The effect of environmental education on awareness, attitude and pro-environmental behavior in 2nd grade high school female students (Case study: District 4 of Ahvaz city), Journal of Environmental Science and Technology, 21(1), 213-225. (In persian)
Verma, P., & Raghubanshi, A. S. (2018). Urban sustainability indicators: Challenges and opportunities. Ecological indicators93, 282-291.
Wu, J. (2014). Urban ecology and sustainability: The state-of-the-science and future directions. Landscape and urban planning125, 209-221.
Xing, Y., Horner, R. M. W., El-Haram, M. A., & Bebbington, J. (2009, September). A framework model for assessing sustainability impacts of urban development. In Accounting forum (Vol. 33, No. 3, pp. 209-224). No longer published by Elsevier.
Yarigholi, V., Norouzi, M. J., & Kalantri, B. (2014). Sustainability quality analysis of urban areas using Electre technique (Case study: Abhar city). Regional Planning, 4(15). 61-72. (In persian)
آذر، عادل و رجب‌زاده، علی (1388). تصمیم گیری کاربردی، رویکرد (MADM). تهران، انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم.
آرمین، محسن؛ قربان‌نیا خیبری، وجیهه و عظیمی، الهه (1397). بررسی تغییرات توسعه شهر لیکک با استفاده از تصاویر تاریخیGoogle Earth  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران.
آزاده سید رضا، شفیعی حق‌شناس؛ خاکسار، معین و شهمیرزادی، صالح  (1399). برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهری با تعیین مسیرهای بهینه دوچرخه­سواری با استفاده از مدل­های کمی، مطالعه موردی: کلان شهر رشت. پژوهش­های بوم­شناسی شهری، 1(21)، 58-43.
ابراهیم­زاده، عیسی؛ براری، معصومه و دهاتی، ابراهیم (1397). تحلیلی بر میزان تحقق‌پذیری شاخص­های توسعه پایدار شهری در
شهر­های میانی مطالعه موردی: شهر ایرانشهر، نشریه جغرافیا و توسعه، 50، 22-1.
احد­نژاد روشتی، محسن؛ محمدی حمیدی، سمیه و سبحانی، نوبخت (1396). سنجش پایداری محلات شهری با تاکید بر رویکرد محلات پایدار شهری (SUN) (مورد مطالعه شهر میاندوآب). فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، 3(7)، 94-77.
برزگر، صادق؛ بخشی، امیر و حیدری، محمد­تقی (1398). تبیین پایداری اجتماعی - اقتصادی درشهر­های کوچک با رویکرد توسعه پایدار (نمونه: شهر­های کوچک شمال ایران). مجلس و راهبرد، 27(97)، 38-5.
برزگر، صادق؛ دیوسالار، اسدالله؛ فنی، زهره و صفرعلی‌زاده، اسماعیل (1397). تحلیل شاخص‌های پایداری کالبدی در شهرهای کوچک. فضای جغرافیایی، 18(61)، 80-161.
برندک، فرهاد (1398). تحلیل شاخص­های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان در تحقق پایداری. پژوهش­های بوم‌شناسی شهری، 1(19)، 26-13.
پروزن، ادریس؛ کرکه­آبادی، زینب و ارغان، عباس (1396). تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص­های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد. نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 2(9)، 124- 107.
جغتایی، حجت­الله؛ دبیری، رحیم؛ مسلم­پور، محمد­­الیاس؛ اطاری، مجید و شریفیان­عطار، رضا (1394). بررسی کیفیت آب­های زیرزمینی با استفاده از شاخص کیفیت آب­های زیرزمینی (GQI و GIS) در دشت جغتایی، شمال شرق ایران. فصلنامه انسان و محیط‌ زیست، (13)4، 25-17.
حسینی، سید هادی (1396). شهر فشرده و توسعه پایدار شهری شهر سبزوار. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 17(45)، 116-93.
حسینی، سید هادی، کریم­زاده و حسین، میره، محمد (1390). تحلیل سطح پایداری توسعه شهر سبزوار، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 2(6)، 32-15.
دبیری، فرهاد؛ خلعتبری، یلدا و زارعی، سحر (1397). دست‌یابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌ زیست. نشریه انسان و محیط زیست، (16)1، 73-63.
رهنمایی، محمد­تقی و پور­موسوی، سید­ موسی (1385). بررسی ناپایداری­های امنیتی شهر تهران بر­اساس شاخص­های توسعه پایدار شهری، پژوهش­های جغرافیایی، 57، 193-177.
ساعی، احد؛ حاجیلو، مهدی و کوچکی، محمد (1396). سنجش توسعه­یافتگی شهر­های شهرستان سقز با تأکید بر نیروی بازار کار در بازه زمانی 1345 تا 1385. پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، 8(16)، 48-37.
سجاسی قیداری، حمدالله؛ محمودی، حمیده و هوایی، حوری (1397). تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مطالعه موردی: دهستان فضل شهرستان نیشابور.  تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 49، 220-119.
سرایی، محمد­حسین و حج­فروش، شهاب­الدین (1398). ظرفیت­های محله­ای زمینه­ساز توسعه پایدار شهری: همبودگی معرف­های فقر و فضای جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر یزد). نشریه برنامه­ریزی توسعه کالبدی، 2(14)، 50-35.
سعیدی، عباس؛ عزیزپور، فرهاد؛ ریاحی، وحید و امینی­قواقلو، عیوض (1398). سنجش پایداری سکونتگاهی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: ناحیه روستایی باروق، آذربایجان غربی). نشریه برنامه­ریزی توسعه کالبدی، 4(16)، 26-11.
سی. جی، بارو (1376). توسعه پایدار: مفهوم، ارزش و عمل، مترجم: بدری، سید ­علی. تحقیقات جغرافیایی، 44، 67-43.
شیخی، محمد؛ جمعه­پور، محمود و سجادی، افشین (1397). سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی، مجله دانش شهرسازی، 4، 31-19.
صفایی­پور، مسعود و مدانلو جویباری، مسعود (1394). سنجش توسعه پایدار محلات شهری با استفاده از تحلیل شبکه­ای مطالعه موردی: محلات منطقه 17 شهر تهران. مجله شهر پایدار، 2(4)، 130-111.
صفایی­پور، مسعود؛ مرادی­مفرد، سمیرا و امیری­فهلیانی، محمدرضا (1395)، ارزیابی و اولویت­بندی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه ANP موردشناسی: مناطق شهر زنجان. جغرافیا و آمایش شهری-­منطقه‌ای، 6 (19)، 160-143.
عزیزی، محمد­مهدی (1380)، توسعه شهری پایدار، برداشت و تحلیلی از دیدگاه­های جهانی، مجله صفه، 11(33)، 27-14.
عظیمی آملی، جلال (1396). سنجش سطح پایداری محله­های شهری براساس شاخص­های توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: محله تندست و سیاه تلی شهر بابل).  نشریه جغرافیا، 15(52)، 367-394.
فرخیان، فروزان و مایدزاده، هدا (1399). تأثیر فضای سبز شهری برکیفیت زندگی شهروندان در کلانشهر اهواز . پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 11(41)، 36-23.
فیروزی، محمدعلی؛ محمدی ده‌چشمه، مصطفی و سعیدی، جعفر (1396). ارزیابی شاخص‌های پایداری زیست‌محیطی با تأکید بر آلودگی هوا و آلاینده‌های صنعتی، مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز. پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، 8(15)، 28-13.
قدیری، محمود و ممسنی، سوگل (1395). تحلیل تطبیقی شاخص‌های ‌توسعه پایدار نواحی‌شهر بوشهر. نشریه فضای جغرافیایی، ۱۶(54)، ۹۶-۶۹.
قرخلو، مهدی و حبیبی، کیومرث (1385). تحلیل مهاجرت در ارتباط با سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی. نشریه تحقیقات جغرافیایی، 2(81)، 83-59.
قرخلو، مهدی و حسینی، سید ­هادی  (1386). شاخص­های توسعه پایدار شهری. جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، 8، 177-157.
کوزه­گر، لطفعلی و ضرغامی، سعید (1396). تحلیل شاخص­ها و ابعاد توسعه پایدار محله­ای مورد پژوهی: محلات زعفرانیه و ولنجک، دومین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران، محیط‌ زیست، لرستان، گروه مهندسین پایاشهر
کریمی، فریده؛ عبداله‌زاده فرد، علیرضا و شکور، علی (1396). نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری شیراز. پژوهش‌های بوم شناسی شهری، 1(17)، 104-91.
لطفی، صدیقه؛ بردی آنامرادنژاد، رحیم و ساسانی‌پور، محمد (1393). بررسی احساس امنیت در فضای عمومی (مطالعه موردی کلانشهر شیراز). پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 5(19)، 56-39.
مختاری ملک آبادی، رضا؛ مرصوصی، نفیسه؛ حسینی، سید علی و غلامی، محمد (1394). تحلیل اثرگذاری توسعه صنعتی بر شاخص‌های کالبدی توسعه­ی پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر ساحلی معدنی عسلویه). مجله برنامه‌ریزی فضایی، 5(4)، 16-1.
وزارت مسکن و شهر­سازی (1388)، طرح جامع شهر لیکک.
ولی‌پور چهارده چریک، فرزانه و فرخیان، فروزان (1398). تأثیر آموزش محیط‌ زیست بر آگاهی، نگرش و رفتار طرف دار محیط زیست در دختران مقطع متوسطه دوم )مطالعه موردی: ناحیه 4 اهواز). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌ زیست. 21(1)، 225-213.
یاری‌قلی، وحید؛ نوروزی، محمدجواد و کلانتری، بهرنگ (1393). ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ELECTRE (مطالعه موردی شهر ابهر). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪای، 4(15)، 72-61.